Hopp til innhold

Fantasylitteratur som middelaldersk eskapisme

Jeg har en kamerat (Nagel) som er svært begeistret for fantasy, nærmere bestemt fantasylitteratur -- i særdeleshet slik den fremstilles av Terry Goodkind gjennom serien Sword of Truth (Tor Books 1994--present). I motsetning til min kamerat er jeg temmelig, hva skal vi si ... ubegeistret for fantasy.

Det er mange grunner til dette, men ett av stridspunktene har vært at jeg foretrekker såkalt "seriøs litteratur", hovedsakelig bøker som fremstiller komplekse virkelighetsbilder med moralske gråsoner, mens han har mer sans for verdensanskuelser med klare skiller mellom godt og ondt, mellom helter og skurker, hvilket som regel forefinnes i fantasylitteraturen. "Seriøs litteratur" er, etter hans mening, ofte befolket av "hovedpersoner med mavesår" og lignende antihelter. Altså for mye naturalistisk realisme og for lite romantisk idealisme, for mye av hvordan mennesket (i all dets begredelighet) er, og for lite av hva mennesket (i all dets edelhet) kunne ha vært.

Denne diskrepansen mellom oss har avstedkommet flere diskusjoner i årenes løp, og mangt og meget kunne ha vært sagt om våre respektive synspunkter. Det jeg imidlertid vil begrense meg til å gjøre her, er å foreta en slags amatørpsykologisk undersøkelse av fantasylitteraturens reseptive funksjon. Dette med bakgrunn i en artikkel jeg nettopp har lest, "The ahistoricism of medieval film" av Arthur Lindley (1998). Her analyserer han en rekke filmer omhandlende middelalderen og peker blant annet på deres manglende autentisitet: at de ofte fortoner seg som rene allegorier over moderne, aktuelle fenomener, og at de fremstiller en idealisert, disneyifisert middelalder som har lite til felles med den faktiske epoken. 

Det er det siste aspektet som er interessant i denne sammenheng. Lindley peker nemlig på fem vesenstrekk ved middelalderfilmer som på forskjellig vis er ment å skulle stille et antatt psykologisk behov hos publikum, og min kongstanke er at fantasylitteraturen deler denne funksjonen, nettopp fordi den er satt i en idealisert, disneyifisert versjon av middelalderen. Mitt mål er dog ikke å diskreditere genren som sådan, men derimot å demystifisere noen av årsakene til dens voldsomme appell, og det vil jeg gjøre gjennom å undersøke hvilken relevans de følgende fem vesenstrekkene ved middelalderfilmer kan ha for fantasylitteraturen:

(1) The Middle Ages are used as an entry into childhood, either of the archetypal individual or of the culture, a place where mythic patterns are played out "innocently" by naive versions of ourselves.

Et vesentlig aspekt ved å lese skjønnlitteratur er å kunne transcendere den generelle situasjonen man befinner seg i. Men denne overskridelsen trenger ikke å være eskapistisk; den kan godt være motivert av leserens søken etter opplevelser og visdom som er relevant for nettopp hans liv. Fantasy, blant annet, gir derimot leseren en mulighet til å flykte til en enklere verden. Han flykter ikke nødvendigvis fra ansvaret som følger med å være voksen (fantasylitteraturens karakterer bærer titt og ofte vekten av både én og to verdener på sine skuldre), men fra kompleksiteten som følger med å leve i et gjennomregulert og mangefasettert samfunn, og som ofte gjør det umulig å være fullstendig immanent i sin tilværelse, slik et barn kan.

Innrømmer man Jungs arketyper en viss gehalt, kan man si at leseren søker åndelig veiledning gjennom å leve seg inn i "mytiske mønstre". Det vil si at han gir slipp på den komplekse virkelighet han lever i, for å kunne innbille seg at han befinner seg i en enkel virkelighet hvor "det rette" finnes, og hvor det er en fastlagt vei mot det, som han bare trenger å finne. Dette er gjerne den moral som barn lærer og lever etter, men som går tapt når voksenlivets tragiske innsikter melder seg.

(2) The Middle Ages as shorthand for the-spirituality-missing-in-our-lives [...], where the medievals occupy a position of holy innocence.

Et poeng relatert til det forrige. Både fantasylitteraturen og den idealiserte middelalderen pleier å operere med en metafysikk som etablerer visse "objektive" sannheter om deres respektive universer. For middelalderen er dette naturlig, da åndslivet var dominert av en sterk gudstro forankret i en mektig kirke. Siden fantasylitteraturen søker å emulere middelalderen på dette punkt, konstaterer den gjerne en rekke "ubestridte kjensgjerninger" om virkeligheten, guddommelige størrelser som "The Force", "The Source", "The Creator" og lignende. I motsetning til den moderne verden (både i fiktiv og reell forstand) blir det aldri stilt spørsmål ved slike størrelser; de forblir grunnpilarer som opprettholder en naiv åndelighet i karakterene, og som vi lesere muligens savner i våre egne liv og føler at vi finner her.

(3) The Middle Ages as the Land of Lost Sexual Archetypes, [where] gender difference remains fundamental and essential.

Igjen handler det om identitet og trygghet. Fantasylitteratur har i så måte ofte et svært konservativt -- ja, nesten middelaldersk -- syn på kjønn, og den ekte kjærlighet mellom mann og kvinne holdes frem som den absolutt største og vakreste forening mellom to mennesker, og i en tid hvor kløften mellom idealet og realitetene oppleves som stor og truende, vil fantasylitteraturens forskjønnede fremstilling virke forlokkende på mange lesere.

(4) The Middle Ages as a game preserve -- or elephant's graveyard -- for unironized heroism [...]. Like the preceding categories, this is also an example of the use of the Middle Ages as a mode of psychological and social simplification: a distancing device [...] meant to show us the rude outline of things.

Ja, alt som forsøker å gi skinn av høytidelighet, risikerer å bli latterliggjort til døde av den allmektige, allestedsnærværende ironien i vår postmoderne tid. Fantasylitteraturen er i all hovedsak konsentrert rundt helteskikkelser, og selv om vi finner helter også i litterære fremstillinger av mer moderne tidsepoker, er det vel få steder helten kan være mer selvhøytidelig enn i en middelalderbasert fantasybok. Kanskje skyldes det at vi som lesere blir innforstått med at fantasyvirkeligheten er langt farligere enn vår, at det står mye mer på spill, og at menneskene alltid havner i graverende situasjoner -- da aksepterer vi en helt som ikke ironiserer over seg selv, men gjør jobben sin uten å trekke på smilebåndet eller frykte svikt i potensen.

(5) The Middle Ages as visionary key, [providing] a source of moral rigor and clarity, [as well as] inspiration for inquisitorial fanaticism.

Dette punktet virker (siden jeg har beskåret det og fjernet alle partikularia) som en oppsummerende erkjennelse. Middelalderen forsyner oss med noe som for mange synes å være en mangelvare i den vestlige verden av i dag, nemlig fundamentalisme. Vi kaller det riktignok ikke "fundamentalisme", for denslags ser vi bare hos dem vi betrakter som radikalt annerledes enn oss.

I en verden hvor metafysikken får eksistere i fred for intellektuelle masekopper, opererer moralen gjerne med to enkle begreper, "godt" og "ondt" (etter tradisjonelt kristent mønster). På den ene siden har vi den moralske, ufravikelig gode helten. På den andre siden figurerer den umoralske, fanatisk onde skurken. Disse to, skapt i henholdsvis Guds og Satans bilde, er vestlige, kristne arketyper som det er vanskelig å få øye på når man er vokst opp i den selvsamme kulturen, og det er først med det siste århundrets dekonstruksjon av kristendommen at disse røper seg som utilstrekkelige modeller for det moderne menneske. Dette er noe den "seriøse litteraturen" vanskelig kan unngå å ta hensyn til, mens fantasylitteraturen (og triviallitteraturen generelt) ikke bare overser dette i all lykksalighet, men er sogar avhengig av å operere med slike arketyper, for det er bare dem eskapistisk inklinerte mennesker kan flykte til.

Men som jeg nevnte tidligere i innlegget, foreligger det et spørsmål om hvorvidt litteraturen skal fremstille mennesket slik det er, eller slik det kunne ha vært. Her har min kamerat (Nagel) vært av den oppfatning at det er det siste som gjelder, siden det er uinteressant å lese om noe man kan observere ved å ta seg en tur på byen. Hans konklusjon blir dermed at det er idealet som må fremstilles, og det kan jeg til en viss grad være enig i, men ikke hvis idealet skal baseres på den kristne metafysikken som manifesterer seg i Disneys og fantasylitteraturens versjon av middelalderen. Jeg synes det er naivt å fremstille idealmennesker med utgangspunkt i tapt metafysikk, når vi ennå ikke har klart å fremstille mennesket slik det er, sett fra et moderne perspektiv. Av denne grunn forfaller disse litterære idealmenneskene til stereotypiske uinteressantheter, og deres appell forskanser seg til slike som ikke søker litteraturen fordi de vil nærme seg virkeligheten, men fordi de vil fjerne seg fra den.

Facebook

209 kommentarer til “Fantasylitteratur som middelaldersk eskapisme

 1. Susie

  Takk for et interessant innlegg om en problemstilling jeg selv har hatt mang en minneverdig krangel om. Det er imidlertid p&#229 sin plass &#229 korrigere spr&#229ket ditt her, all den tid du presterer &#229 skrive "autensitet". Det heter selvf&#248lgelig "autenTIsitet". Fy! Smekk p&#229 f&#248lsomme forfatterfingrene!

 2. Stian M. Landgaard

  S&#229 hyggelig med en kommentar p&#229 et s&#229 gammelt innlegg! Og ja, her har forfatteren &#229penbart slurvet noe grassat med spr&#229ket. Takk for irettesettelsen. Men er du tilfeldigvis kj&#230resten til Espen L.?

 3. Susie

  Takk for et interessant innlegg om en problemstilling jeg selv har hatt mang en minneverdig krangel om. Det er imidlertid på sin plass å korrigere språket ditt her, all den tid du presterer å skrive "autensitet". Det heter selvfølgelig "autenTIsitet". Fy! Smekk på følsomme forfatterfingrene!

 4. Susie

  Takk for et interessant innlegg om en problemstilling jeg selv har hatt mang en minneverdig krangel om. Det er imidlertid på sin plass å korrigere språket ditt her, all den tid du presterer å skrive "autensitet". Det heter selvfølgelig "autenTIsitet". Fy! Smekk på følsomme forfatterfingrene!

 5. Susie

  Takk for et interessant innlegg om en problemstilling jeg selv har hatt mang en minneverdig krangel om. Det er imidlertid på sin plass å korrigere språket ditt her, all den tid du presterer å skrive "autensitet". Det heter selvfølgelig "autenTIsitet". Fy! Smekk på følsomme forfatterfingrene!

 6. Stian M. Landgaard

  Så hyggelig med en kommentar på et så gammelt innlegg! Og ja, her har forfatteren åpenbart slurvet noe grassat med språket. Takk for irettesettelsen. Men er du tilfeldigvis kjæresten til Espen L.?

 7. Susie

  Er jeg kj&#230resten til Espen L.? Nei. Er Espen L. s&#248t? Espen LekkerBisken? Espen Luksus? Nuvel. Min dypeste medf&#248lelse til denne fremragende gutt som dessverre ikke har n&#229dd helt opp i denne omgangen, og alts&#229 ikke f&#229tt meg som kj&#230reste. Til Nagel: Hva er problemet? Forfatteren er vel bare simpelthen ond! Du f&#229r pusse "The Force" p&#229 ham, din helt du er, hehehe...

 8. Nagel

  Susie: N&#229h, jeg er ikke spesielt tilhenger av Star Wars, men jeg kan sikkert pusse noe annet p&#229 ham. Min kommentar rettet seg hovedsakelig mot skrivefeilen du p&#229pekte, men jeg skal ikke benekte at jeg har motsatt syn p&#229 fantasy ogs&#229. 🙂

 9. Susie

  Mhm. Det gir en herlig dyp tilfredsstillelse &#229 rette p&#229 andres skrivefeil. Jeg stiller meg for&#248vrig helt og holdent p&#229 Stians side hva gjelder fantasygenren. Er selv belemret med n&#230re forbindelser hvis inderligste leseropplevelser prim&#230rt utspiller seg i det todimensjonale pappuniverset ironisk nok kjent som "fantasy". Det gj&#248r meg urolig, det m&#229 jeg innr&#248mme. Jeg danner urovekkende teorier om disse utmerkede menneskenes indre liv. Jeg forestiller meg at deres lesevaner speiler et puerilt-romantisk f&#248lelsesliv og en manglende innsikt i virkelighetens nyanser. Ikke minst fordi fantasy, som Stian p&#229peker, er blottet for gr&#229soner. But then again - maybe it's just me... Vil eller minne om f&#248lgende, muligens banale, men akk s&#229 innsiktsfulle rimremse:
  "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Mitt grunnleggende sp&#248rsm&#229l er: Hvordan klarer dere &#229 leve i et litter&#230rt univers uten brist? Et liv uten crack er meningsl&#248st...;-) (Kommer "The Source" og tar meg n&#229? Knis!)

 10. Susie

  Er jeg kjæresten til Espen L.? Nei. Er Espen L. søt? Espen LekkerBisken? Espen Luksus? Nuvel. Min dypeste medfølelse til denne fremragende gutt som dessverre ikke har nådd helt opp i denne omgangen, og altså ikke fått meg som kjæreste. Til Nagel: Hva er problemet? Forfatteren er vel bare simpelthen ond! Du får pusse "The Force" på ham, din helt du er, hehehe...

 11. Nagel

  Mitt generelle inntrykk er at mange som har den oppfatning Stian forfekter i innlegget, ikke har lest s&#229 mye forskjellig fantasy. Vanligvis dreier det seg bare om Tolkien og Jordan, og da har Stian langt p&#229 vei rett, selv om hans oppfatning til dels bygger p&#229 den f&#248rste boken i Sword of Truth av Terry Goodkind.

  Selv har jeg lest mye mer ikke-fantasy enn jeg har lest fantasy. Noen vil si at fantasy er et fristed fra den gr&#229 gj&#248rmen som preger samtidslitteraturen, andre elsker sverdkamp og drager, mens atter andre finner at genren er godt egnet til &#229 formidle budskap - siden ikke all moralen g&#229r tapt i en gr&#229sone der hverken godt eller ondt kan p&#229vises.

  Mennesket kan bare ha s&#229 mange tanker i hodet p&#229 &#233n gang, det virker for meg som folk flest g&#229r seg totalt vill i de nyansene du etterlyser. Den gr&#229 suppen blir b&#229de frokost, lunch og middag. Nei, takke meg til variasjon, b&#229de hva ang&#229r moralske nyanser og grad av virkelighetsn&#230rhet.

 12. Susie

  Er jeg kjæresten til Espen L.? Nei. Er Espen L. søt? Espen LekkerBisken? Espen Luksus? Nuvel. Min dypeste medfølelse til denne fremragende gutt som dessverre ikke har nådd helt opp i denne omgangen, og altså ikke fått meg som kjæreste. Til Nagel: Hva er problemet? Forfatteren er vel bare simpelthen ond! Du får pusse "The Force" på ham, din helt du er, hehehe...

 13. Nagel

  Susie: Nåh, jeg er ikke spesielt tilhenger av Star Wars, men jeg kan sikkert pusse noe annet på ham. Min kommentar rettet seg hovedsakelig mot skrivefeilen du påpekte, men jeg skal ikke benekte at jeg har motsatt syn på fantasy også. 🙂

 14. Nagel

  Susie: Nåh, jeg er ikke spesielt tilhenger av Star Wars, men jeg kan sikkert pusse noe annet på ham. Min kommentar rettet seg hovedsakelig mot skrivefeilen du påpekte, men jeg skal ikke benekte at jeg har motsatt syn på fantasy også. 🙂

 15. Susie

  Mhm. Det gir en herlig dyp tilfredsstillelse å rette på andres skrivefeil. Jeg stiller meg forøvrig helt og holdent på Stians side hva gjelder fantasygenren. Er selv belemret med nære forbindelser hvis inderligste leseropplevelser primært utspiller seg i det todimensjonale pappuniverset ironisk nok kjent som "fantasy". Det gjør meg urolig, det må jeg innrømme. Jeg danner urovekkende teorier om disse utmerkede menneskenes indre liv. Jeg forestiller meg at deres lesevaner speiler et puerilt-romantisk følelsesliv og en manglende innsikt i virkelighetens nyanser. Ikke minst fordi fantasy, som Stian påpeker, er blottet for gråsoner. But then again - maybe it's just me... Vil eller minne om følgende, muligens banale, men akk så innsiktsfulle rimremse:
  "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Mitt grunnleggende spørsmål er: Hvordan klarer dere å leve i et litterært univers uten brist? Et liv uten crack er meningsløst...;-) (Kommer "The Source" og tar meg nå? Knis!)

 16. Susie

  Mhm. Det gir en herlig dyp tilfredsstillelse å rette på andres skrivefeil. Jeg stiller meg forøvrig helt og holdent på Stians side hva gjelder fantasygenren. Er selv belemret med nære forbindelser hvis inderligste leseropplevelser primært utspiller seg i det todimensjonale pappuniverset ironisk nok kjent som "fantasy". Det gjør meg urolig, det må jeg innrømme. Jeg danner urovekkende teorier om disse utmerkede menneskenes indre liv. Jeg forestiller meg at deres lesevaner speiler et puerilt-romantisk følelsesliv og en manglende innsikt i virkelighetens nyanser. Ikke minst fordi fantasy, som Stian påpeker, er blottet for gråsoner. But then again - maybe it's just me... Vil eller minne om følgende, muligens banale, men akk så innsiktsfulle rimremse:
  "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Mitt grunnleggende spørsmål er: Hvordan klarer dere å leve i et litterært univers uten brist? Et liv uten crack er meningsløst...;-) (Kommer "The Source" og tar meg nå? Knis!)

 17. Stian M. Landgaard

  Vel, Susie, du har en e-postadresse som jeg gjenkjenner som tilh&#248rende en av mine filosofistudiekolleger. Jeg trodde f&#248rst den tilh&#248rte Espen La-hans-navn-holdes-hemmelig, men jeg kan huske feil. Ikke at d&#233t har noen betydning. 🙂

  Jeg er naturlig nok enig med Susie i hennes oppfatning av fantasy som et todimensjonalt pappunivers -- da ut ifra det jeg har lest av fantasy. Det bel&#248per seg til tre norske b&#248ker (Olaf Havnes) og ca. tre engelskspr&#229klige, herunder nylig avd&#248de David Gemmell, Terry Goodkind og litt Tolkien.

  Dog kan det ikke undersl&#229s at en del av det teoretiske poenget bak fantasy er &#229 fremstille et enkelt univers hvor godt og ondt st&#229r steilt mot hverandre -- i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "m&#248rk energi", "lysets side" og slike ting som enkelte grupperinger i den virkelige verden (f.eks. de kristne) har funnet opp for &#229 forklare moral for seg selv p&#229 en enkel og h&#229ndgripelig m&#229te.

  N&#229r Nagel taler om "den gr&#229 gj&#248rmen", mener han vel at manglende moral eller mangel p&#229 etiske problemstillinger er et gjennomgangstema i s&#229kalt seri&#248s litteratur. Jeg vil imidlertid si at moral behandlet p&#229 et praktisk og prinsipielt plan er noe annet enn moral opph&#248yd til en metafysisk st&#248rrelse. Det f&#248rste kan v&#230re interessant, det andre er barnslig. Og hvis det er det siste man foretrekker, vil jeg slutte meg til Susies antagelse om at disse fantasydiggerne har et "puerilt-romantisk f&#248lelsesliv". Av og til kan det nemlig virke slik.

 18. Nagel

  Mitt generelle inntrykk er at mange som har den oppfatning Stian forfekter i innlegget, ikke har lest så mye forskjellig fantasy. Vanligvis dreier det seg bare om Tolkien og Jordan, og da har Stian langt på vei rett, selv om hans oppfatning til dels bygger på den første boken i Sword of Truth av Terry Goodkind.

  Selv har jeg lest mye mer ikke-fantasy enn jeg har lest fantasy. Noen vil si at fantasy er et fristed fra den grå gjørmen som preger samtidslitteraturen, andre elsker sverdkamp og drager, mens atter andre finner at genren er godt egnet til å formidle budskap - siden ikke all moralen går tapt i en gråsone der hverken godt eller ondt kan påvises.

  Mennesket kan bare ha så mange tanker i hodet på én gang, det virker for meg som folk flest går seg totalt vill i de nyansene du etterlyser. Den grå suppen blir både frokost, lunch og middag. Nei, takke meg til variasjon, både hva angår moralske nyanser og grad av virkelighetsnærhet.

 19. Nagel

  Mitt generelle inntrykk er at mange som har den oppfatning Stian forfekter i innlegget, ikke har lest så mye forskjellig fantasy. Vanligvis dreier det seg bare om Tolkien og Jordan, og da har Stian langt på vei rett, selv om hans oppfatning til dels bygger på den første boken i Sword of Truth av Terry Goodkind.

  Selv har jeg lest mye mer ikke-fantasy enn jeg har lest fantasy. Noen vil si at fantasy er et fristed fra den grå gjørmen som preger samtidslitteraturen, andre elsker sverdkamp og drager, mens atter andre finner at genren er godt egnet til å formidle budskap - siden ikke all moralen går tapt i en gråsone der hverken godt eller ondt kan påvises.

  Mennesket kan bare ha så mange tanker i hodet på én gang, det virker for meg som folk flest går seg totalt vill i de nyansene du etterlyser. Den grå suppen blir både frokost, lunch og middag. Nei, takke meg til variasjon, både hva angår moralske nyanser og grad av virkelighetsnærhet.

 20. Susie

  Er jeg kjæresten til Espen L.? Nei. Er Espen L. søt? Espen LekkerBisken? Espen Luksus? Nuvel. Min dypeste medfølelse til denne fremragende gutt som dessverre ikke har nådd helt opp i denne omgangen, og altså ikke fått meg som kjæreste. Til Nagel: Hva er problemet? Forfatteren er vel bare simpelthen ond! Du får pusse "The Force" på ham, din helt du er, hehehe...

 21. Nagel

  Susie: Nåh, jeg er ikke spesielt tilhenger av Star Wars, men jeg kan sikkert pusse noe annet på ham. Min kommentar rettet seg hovedsakelig mot skrivefeilen du påpekte, men jeg skal ikke benekte at jeg har motsatt syn på fantasy også. 🙂

 22. Susie

  Mhm. Det gir en herlig dyp tilfredsstillelse å rette på andres skrivefeil. Jeg stiller meg forøvrig helt og holdent på Stians side hva gjelder fantasygenren. Er selv belemret med nære forbindelser hvis inderligste leseropplevelser primært utspiller seg i det todimensjonale pappuniverset ironisk nok kjent som "fantasy". Det gjør meg urolig, det må jeg innrømme. Jeg danner urovekkende teorier om disse utmerkede menneskenes indre liv. Jeg forestiller meg at deres lesevaner speiler et puerilt-romantisk følelsesliv og en manglende innsikt i virkelighetens nyanser. Ikke minst fordi fantasy, som Stian påpeker, er blottet for gråsoner. But then again - maybe it's just me... Vil eller minne om følgende, muligens banale, men akk så innsiktsfulle rimremse:
  "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Mitt grunnleggende spørsmål er: Hvordan klarer dere å leve i et litterært univers uten brist? Et liv uten crack er meningsløst...;-) (Kommer "The Source" og tar meg nå? Knis!)

 23. Stian M. Landgaard

  Vel, Susie, du har en e-postadresse som jeg gjenkjenner som tilhørende en av mine filosofistudiekolleger. Jeg trodde først den tilhørte Espen La-hans-navn-holdes-hemmelig, men jeg kan huske feil. Ikke at dét har noen betydning. 🙂

  Jeg er naturlig nok enig med Susie i hennes oppfatning av fantasy som et todimensjonalt pappunivers -- da ut ifra det jeg har lest av fantasy. Det beløper seg til tre norske bøker (Olaf Havnes) og ca. tre engelskspråklige, herunder nylig avdøde David Gemmell, Terry Goodkind og litt Tolkien.

  Dog kan det ikke underslås at en del av det teoretiske poenget bak fantasy er å fremstille et enkelt univers hvor godt og ondt står steilt mot hverandre -- i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "mørk energi", "lysets side" og slike ting som enkelte grupperinger i den virkelige verden (f.eks. de kristne) har funnet opp for å forklare moral for seg selv på en enkel og håndgripelig måte.

  Når Nagel taler om "den grå gjørmen", mener han vel at manglende moral eller mangel på etiske problemstillinger er et gjennomgangstema i såkalt seriøs litteratur. Jeg vil imidlertid si at moral behandlet på et praktisk og prinsipielt plan er noe annet enn moral opphøyd til en metafysisk størrelse. Det første kan være interessant, det andre er barnslig. Og hvis det er det siste man foretrekker, vil jeg slutte meg til Susies antagelse om at disse fantasydiggerne har et "puerilt-romantisk følelsesliv". Av og til kan det nemlig virke slik.

 24. Nagel

  Mitt generelle inntrykk er at mange som har den oppfatning Stian forfekter i innlegget, ikke har lest så mye forskjellig fantasy. Vanligvis dreier det seg bare om Tolkien og Jordan, og da har Stian langt på vei rett, selv om hans oppfatning til dels bygger på den første boken i Sword of Truth av Terry Goodkind.

  Selv har jeg lest mye mer ikke-fantasy enn jeg har lest fantasy. Noen vil si at fantasy er et fristed fra den grå gjørmen som preger samtidslitteraturen, andre elsker sverdkamp og drager, mens atter andre finner at genren er godt egnet til å formidle budskap - siden ikke all moralen går tapt i en gråsone der hverken godt eller ondt kan påvises.

  Mennesket kan bare ha så mange tanker i hodet på én gang, det virker for meg som folk flest går seg totalt vill i de nyansene du etterlyser. Den grå suppen blir både frokost, lunch og middag. Nei, takke meg til variasjon, både hva angår moralske nyanser og grad av virkelighetsnærhet.

 25. Susie

  Argh! Min hemmelige identitet! Vel, antok jo at det var et sp&#248rsm&#229l om kort tid, gitt IFIs fremragende informasjonsrutiner, mailinglister etc. Tror det er greit &#229 fastsl&#229 at vi st&#229r p&#229 felles grunn mht. fantasy. Kunne sankket lenge og kaldt om dette fenomenet, men n&#248yer meg med en fl&#229sete konklusjon: fantasy er en maskulin variant av Sagaen om Isfolket. S&#229nn!

 26. Stian M. Landgaard

  Vel, Susie, du har en e-postadresse som jeg gjenkjenner som tilhørende en av mine filosofistudiekolleger. Jeg trodde først den tilhørte Espen La-hans-navn-holdes-hemmelig, men jeg kan huske feil. Ikke at dét har noen betydning. 🙂

  Jeg er naturlig nok enig med Susie i hennes oppfatning av fantasy som et todimensjonalt pappunivers -- da ut ifra det jeg har lest av fantasy. Det beløper seg til tre norske bøker (Olaf Havnes) og ca. tre engelskspråklige, herunder nylig avdøde David Gemmell, Terry Goodkind og litt Tolkien.

  Dog kan det ikke underslås at en del av det teoretiske poenget bak fantasy er å fremstille et enkelt univers hvor godt og ondt står steilt mot hverandre -- i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "mørk energi", "lysets side" og slike ting som enkelte grupperinger i den virkelige verden (f.eks. de kristne) har funnet opp for å forklare moral for seg selv på en enkel og håndgripelig måte.

  Når Nagel taler om "den grå gjørmen", mener han vel at manglende moral eller mangel på etiske problemstillinger er et gjennomgangstema i såkalt seriøs litteratur. Jeg vil imidlertid si at moral behandlet på et praktisk og prinsipielt plan er noe annet enn moral opphøyd til en metafysisk størrelse. Det første kan være interessant, det andre er barnslig. Og hvis det er det siste man foretrekker, vil jeg slutte meg til Susies antagelse om at disse fantasydiggerne har et "puerilt-romantisk følelsesliv". Av og til kan det nemlig virke slik.

 27. Susie

  Argh! Min hemmelige identitet! Vel, antok jo at det var et spørsmål om kort tid, gitt IFIs fremragende informasjonsrutiner, mailinglister etc. Tror det er greit å fastslå at vi står på felles grunn mht. fantasy. Kunne sankket lenge og kaldt om dette fenomenet, men nøyer meg med en flåsete konklusjon: fantasy er en maskulin variant av Sagaen om Isfolket. Sånn!

 28. Susie

  Argh! Min hemmelige identitet! Vel, antok jo at det var et spørsmål om kort tid, gitt IFIs fremragende informasjonsrutiner, mailinglister etc. Tror det er greit å fastslå at vi står på felles grunn mht. fantasy. Kunne sankket lenge og kaldt om dette fenomenet, men nøyer meg med en flåsete konklusjon: fantasy er en maskulin variant av Sagaen om Isfolket. Sånn!

 29. Stian M. Landgaard

  Hoho. Ingen grunn til &#229 trekke deg ut av debatten bare fordi din "hemmelige" identitet ble "avsl&#248rt". Jeg vet fortsatt ikke hvem du er.

  Men uansett hyggelig at du tok deg tid til &#229 backe meg opp p&#229 et gammelt innlegg jeg selv var godt forn&#248yd med da jeg hadde skrevet det, men som enkelte andre ikke nedlot seg til &#229 kommentere, da de fant det "langt og upoengtert". 😀

 30. Susie

  Argh! Min hemmelige identitet! Vel, antok jo at det var et spørsmål om kort tid, gitt IFIs fremragende informasjonsrutiner, mailinglister etc. Tror det er greit å fastslå at vi står på felles grunn mht. fantasy. Kunne sankket lenge og kaldt om dette fenomenet, men nøyer meg med en flåsete konklusjon: fantasy er en maskulin variant av Sagaen om Isfolket. Sånn!

 31. Stian M. Landgaard

  Hoho. Ingen grunn til å trekke deg ut av debatten bare fordi din "hemmelige" identitet ble "avslørt". Jeg vet fortsatt ikke hvem du er.

  Men uansett hyggelig at du tok deg tid til å backe meg opp på et gammelt innlegg jeg selv var godt fornøyd med da jeg hadde skrevet det, men som enkelte andre ikke nedlot seg til å kommentere, da de fant det "langt og upoengtert". 😀

 32. Stian M. Landgaard

  Hoho. Ingen grunn til å trekke deg ut av debatten bare fordi din "hemmelige" identitet ble "avslørt". Jeg vet fortsatt ikke hvem du er.

  Men uansett hyggelig at du tok deg tid til å backe meg opp på et gammelt innlegg jeg selv var godt fornøyd med da jeg hadde skrevet det, men som enkelte andre ikke nedlot seg til å kommentere, da de fant det "langt og upoengtert". 😀

 33. Susie

  Faen, ikke f&#248r har jeg rettet deg p&#229 "autentisitet", s&#229 kr&#248ller minst ett ord seg i hvert innlegg. Mener selvsagt ikke hverken "sankket" eller "idivid". Fastsl&#229r resignert at det sannsynligvis dreier seg om en uhellig kombinasjon av akutt periodisk CP, hybris og kontrafinalitet. Grrr.

 34. Susie

  Neida. Jeg er godt forn&#248yd med min daglige Clark Kent-identitet ogs&#229, s&#229 det g&#229r greit. Hvis det er fantasyvennene dine som har unnlatt &#229 kommentere innlegget, b&#248r du vel g&#229 ut fra at "langt og upoengtert" kan oversettes relativt uproblematisk til "j&#230vla komplisert og....&#248&#248&#248h, fuckings UTYDELIG!" Hehe. Det er imidlertid interessant at Nagel oppfatter hverdagsvirkeligheten (hvis vi skal g&#229 ut fra at det er den som prim&#230rt behandles i samtidslitteraturen) som en "gr&#229 gj&#248rme", mens fantasy fremheves som egnet til &#229 "formidle budskap". Hvilke "budskap" er det som er spennende? Selvsagt opp til leserne &#229 avgj&#248re. Og her er vi ved noe av hovedpoenget, nemlig at fantasyfansen ved sin lidenskapelige lengsel etter drager, konger og forutsigbare plot, forteller noe om sin egen tilstand. Det er tanken p&#229 dette indre livet som gj&#248r meg en smule nerv&#248s. Tenker de i sort/hvitt? F&#229r de t&#229rer i &#248ynene av Braveheart (ikke fantasy, men mye godt samme formel)? Skj&#248nner de ironi? Tror de at barna kommer med storken? Okei, jeg setter det p&#229 spissen, men bottom line er: hvorfor denne lengselen etter formularlitteratur? Og hvordan opprettholdes interessen n&#229r menneskene i denne genren er uvesentlige som mennesker, men utelukkende fungerer som moralske mark&#248rer? Jeg frykter at denne mentaliteten er det som kan gj&#248re at folk ikke ser nyansene i andre mennesker, og f&#248lgelig ikke oppfatter den uhyre dybde og kompleksitet som gj&#248r ethvert idivid til en alternativ virkelighet som g&#229r langt utover fantasyens verdidikotomier og helted&#229der. Jeg mener at vi kan se mye av den samme tenkningen/oppbygningen i det Hollywoodske filmspr&#229ket (noe du var inne p&#229 i henvisningen til Disney). Og vi vet alle at n&#229r vi har sett filmer som er spunnet rundt helt-mission-bravery-lesten, s&#229 har vi ikke sett noe nytt, bare f&#229tt bekreftet en gammel lengsel etter et ordnet univers. Det er grenser for hvor lenge det er morsomt. Ikke?

 35. Nagel

  Noen finner ikke maves&#229rheltene i samtidslitteraturen veldig spennende heller. Gjennomsnittsmennesket er ikke s&#229 veldig interessant, og tilbedelsen av det forbinder jeg mer med den blodstenkte sosialisme enn med noe annet.

  Heltene i litteraturen finnes ogs&#229 utenfor fantasy. Sp&#248rsm&#229let er om nettopp det faktum at disse b&#248kene inneholder karakterer man ikke kjenner igjen fra sitt dagligliv, gj&#248r at de ikke anerkjennes som god litteratur? De f&#230rreste av oss er velsignet med venner som har helt spektakul&#230re evner, men idet man sl&#229r ned p&#229 slike karakterer med den begrunnelse at de ikke gjenspeiler en eller annen man har m&#248tt i det virkelige liv, innsnevres horisonten for det menneskelig mulige til historien om nabokona.

  Fantasy, og annen litteratur med b&#229de klare moralske linjer og spesielt talentfulle hovedpersoner, har kanskje et annet form&#229l enn den litteraturen dere begge synes &#229 foretrekke. Der den ene i stor grad s&#248ker &#229 forandre verden, s&#248ker den annen bare &#229 beskrive den. Muligvis anser dere litteraturen kun egnet til det siste?

 36. Susie

  Faen, ikke før har jeg rettet deg på "autentisitet", så krøller minst ett ord seg i hvert innlegg. Mener selvsagt ikke hverken "sankket" eller "idivid". Fastslår resignert at det sannsynligvis dreier seg om en uhellig kombinasjon av akutt periodisk CP, hybris og kontrafinalitet. Grrr.

 37. Susie

  Neida. Jeg er godt fornøyd med min daglige Clark Kent-identitet også, så det går greit. Hvis det er fantasyvennene dine som har unnlatt å kommentere innlegget, bør du vel gå ut fra at "langt og upoengtert" kan oversettes relativt uproblematisk til "jævla komplisert og....øøøh, fuckings UTYDELIG!" Hehe. Det er imidlertid interessant at Nagel oppfatter hverdagsvirkeligheten (hvis vi skal gå ut fra at det er den som primært behandles i samtidslitteraturen) som en "grå gjørme", mens fantasy fremheves som egnet til å "formidle budskap". Hvilke "budskap" er det som er spennende? Selvsagt opp til leserne å avgjøre. Og her er vi ved noe av hovedpoenget, nemlig at fantasyfansen ved sin lidenskapelige lengsel etter drager, konger og forutsigbare plot, forteller noe om sin egen tilstand. Det er tanken på dette indre livet som gjør meg en smule nervøs. Tenker de i sort/hvitt? Får de tårer i øynene av Braveheart (ikke fantasy, men mye godt samme formel)? Skjønner de ironi? Tror de at barna kommer med storken? Okei, jeg setter det på spissen, men bottom line er: hvorfor denne lengselen etter formularlitteratur? Og hvordan opprettholdes interessen når menneskene i denne genren er uvesentlige som mennesker, men utelukkende fungerer som moralske markører? Jeg frykter at denne mentaliteten er det som kan gjøre at folk ikke ser nyansene i andre mennesker, og følgelig ikke oppfatter den uhyre dybde og kompleksitet som gjør ethvert idivid til en alternativ virkelighet som går langt utover fantasyens verdidikotomier og heltedåder. Jeg mener at vi kan se mye av den samme tenkningen/oppbygningen i det Hollywoodske filmspråket (noe du var inne på i henvisningen til Disney). Og vi vet alle at når vi har sett filmer som er spunnet rundt helt-mission-bravery-lesten, så har vi ikke sett noe nytt, bare fått bekreftet en gammel lengsel etter et ordnet univers. Det er grenser for hvor lenge det er morsomt. Ikke?

 38. Susie

  Neida. Jeg er godt fornøyd med min daglige Clark Kent-identitet også, så det går greit. Hvis det er fantasyvennene dine som har unnlatt å kommentere innlegget, bør du vel gå ut fra at "langt og upoengtert" kan oversettes relativt uproblematisk til "jævla komplisert og....øøøh, fuckings UTYDELIG!" Hehe. Det er imidlertid interessant at Nagel oppfatter hverdagsvirkeligheten (hvis vi skal gå ut fra at det er den som primært behandles i samtidslitteraturen) som en "grå gjørme", mens fantasy fremheves som egnet til å "formidle budskap". Hvilke "budskap" er det som er spennende? Selvsagt opp til leserne å avgjøre. Og her er vi ved noe av hovedpoenget, nemlig at fantasyfansen ved sin lidenskapelige lengsel etter drager, konger og forutsigbare plot, forteller noe om sin egen tilstand. Det er tanken på dette indre livet som gjør meg en smule nervøs. Tenker de i sort/hvitt? Får de tårer i øynene av Braveheart (ikke fantasy, men mye godt samme formel)? Skjønner de ironi? Tror de at barna kommer med storken? Okei, jeg setter det på spissen, men bottom line er: hvorfor denne lengselen etter formularlitteratur? Og hvordan opprettholdes interessen når menneskene i denne genren er uvesentlige som mennesker, men utelukkende fungerer som moralske markører? Jeg frykter at denne mentaliteten er det som kan gjøre at folk ikke ser nyansene i andre mennesker, og følgelig ikke oppfatter den uhyre dybde og kompleksitet som gjør ethvert idivid til en alternativ virkelighet som går langt utover fantasyens verdidikotomier og heltedåder. Jeg mener at vi kan se mye av den samme tenkningen/oppbygningen i det Hollywoodske filmspråket (noe du var inne på i henvisningen til Disney). Og vi vet alle at når vi har sett filmer som er spunnet rundt helt-mission-bravery-lesten, så har vi ikke sett noe nytt, bare fått bekreftet en gammel lengsel etter et ordnet univers. Det er grenser for hvor lenge det er morsomt. Ikke?

 39. Susie

  Faen, ikke før har jeg rettet deg på "autentisitet", så krøller minst ett ord seg i hvert innlegg. Mener selvsagt ikke hverken "sankket" eller "idivid". Fastslår resignert at det sannsynligvis dreier seg om en uhellig kombinasjon av akutt periodisk CP, hybris og kontrafinalitet. Grrr.

 40. Nagel

  Noen finner ikke mavesårheltene i samtidslitteraturen veldig spennende heller. Gjennomsnittsmennesket er ikke så veldig interessant, og tilbedelsen av det forbinder jeg mer med den blodstenkte sosialisme enn med noe annet.

  Heltene i litteraturen finnes også utenfor fantasy. Spørsmålet er om nettopp det faktum at disse bøkene inneholder karakterer man ikke kjenner igjen fra sitt dagligliv, gjør at de ikke anerkjennes som god litteratur? De færreste av oss er velsignet med venner som har helt spektakulære evner, men idet man slår ned på slike karakterer med den begrunnelse at de ikke gjenspeiler en eller annen man har møtt i det virkelige liv, innsnevres horisonten for det menneskelig mulige til historien om nabokona.

  Fantasy, og annen litteratur med både klare moralske linjer og spesielt talentfulle hovedpersoner, har kanskje et annet formål enn den litteraturen dere begge synes å foretrekke. Der den ene i stor grad søker å forandre verden, søker den annen bare å beskrive den. Muligvis anser dere litteraturen kun egnet til det siste?

 41. Nagel

  Noen finner ikke mavesårheltene i samtidslitteraturen veldig spennende heller. Gjennomsnittsmennesket er ikke så veldig interessant, og tilbedelsen av det forbinder jeg mer med den blodstenkte sosialisme enn med noe annet.

  Heltene i litteraturen finnes også utenfor fantasy. Spørsmålet er om nettopp det faktum at disse bøkene inneholder karakterer man ikke kjenner igjen fra sitt dagligliv, gjør at de ikke anerkjennes som god litteratur? De færreste av oss er velsignet med venner som har helt spektakulære evner, men idet man slår ned på slike karakterer med den begrunnelse at de ikke gjenspeiler en eller annen man har møtt i det virkelige liv, innsnevres horisonten for det menneskelig mulige til historien om nabokona.

  Fantasy, og annen litteratur med både klare moralske linjer og spesielt talentfulle hovedpersoner, har kanskje et annet formål enn den litteraturen dere begge synes å foretrekke. Der den ene i stor grad søker å forandre verden, søker den annen bare å beskrive den. Muligvis anser dere litteraturen kun egnet til det siste?

 42. Susie

  Neida. Jeg er godt fornøyd med min daglige Clark Kent-identitet også, så det går greit. Hvis det er fantasyvennene dine som har unnlatt å kommentere innlegget, bør du vel gå ut fra at "langt og upoengtert" kan oversettes relativt uproblematisk til "jævla komplisert og....øøøh, fuckings UTYDELIG!" Hehe. Det er imidlertid interessant at Nagel oppfatter hverdagsvirkeligheten (hvis vi skal gå ut fra at det er den som primært behandles i samtidslitteraturen) som en "grå gjørme", mens fantasy fremheves som egnet til å "formidle budskap". Hvilke "budskap" er det som er spennende? Selvsagt opp til leserne å avgjøre. Og her er vi ved noe av hovedpoenget, nemlig at fantasyfansen ved sin lidenskapelige lengsel etter drager, konger og forutsigbare plot, forteller noe om sin egen tilstand. Det er tanken på dette indre livet som gjør meg en smule nervøs. Tenker de i sort/hvitt? Får de tårer i øynene av Braveheart (ikke fantasy, men mye godt samme formel)? Skjønner de ironi? Tror de at barna kommer med storken? Okei, jeg setter det på spissen, men bottom line er: hvorfor denne lengselen etter formularlitteratur? Og hvordan opprettholdes interessen når menneskene i denne genren er uvesentlige som mennesker, men utelukkende fungerer som moralske markører? Jeg frykter at denne mentaliteten er det som kan gjøre at folk ikke ser nyansene i andre mennesker, og følgelig ikke oppfatter den uhyre dybde og kompleksitet som gjør ethvert idivid til en alternativ virkelighet som går langt utover fantasyens verdidikotomier og heltedåder. Jeg mener at vi kan se mye av den samme tenkningen/oppbygningen i det Hollywoodske filmspråket (noe du var inne på i henvisningen til Disney). Og vi vet alle at når vi har sett filmer som er spunnet rundt helt-mission-bravery-lesten, så har vi ikke sett noe nytt, bare fått bekreftet en gammel lengsel etter et ordnet univers. Det er grenser for hvor lenge det er morsomt. Ikke?

 43. Susie

  Faen, ikke før har jeg rettet deg på "autentisitet", så krøller minst ett ord seg i hvert innlegg. Mener selvsagt ikke hverken "sankket" eller "idivid". Fastslår resignert at det sannsynligvis dreier seg om en uhellig kombinasjon av akutt periodisk CP, hybris og kontrafinalitet. Grrr.

 44. Stian M. Landgaard

  Susie: Herregud, jeg er sveiseblind. N&#229 vet jeg selvf&#248lgelig hvem du er. Jeg kunne dessverre ikke overv&#230re din edle pr&#248veforelesning i desember, for jeg var i Tyskland p&#229 det tidspunktet. Men jeg ble temmelig arg da jeg fikk vite at de hadde schedulert deg helt oppunder jul, da jeg trodde semesteret var over og det var trygt &#229 reise utenlands. Men gratulerer med en ypperlig A! Jeg har faktisk lest litt av oppgaven din, da jeg tenkte &#229 komme i gang med min egen oppgaveskrivning. Det ble dog lagt p&#229 is.

 45. Nagel

  Noen finner ikke mavesårheltene i samtidslitteraturen veldig spennende heller. Gjennomsnittsmennesket er ikke så veldig interessant, og tilbedelsen av det forbinder jeg mer med den blodstenkte sosialisme enn med noe annet.

  Heltene i litteraturen finnes også utenfor fantasy. Spørsmålet er om nettopp det faktum at disse bøkene inneholder karakterer man ikke kjenner igjen fra sitt dagligliv, gjør at de ikke anerkjennes som god litteratur? De færreste av oss er velsignet med venner som har helt spektakulære evner, men idet man slår ned på slike karakterer med den begrunnelse at de ikke gjenspeiler en eller annen man har møtt i det virkelige liv, innsnevres horisonten for det menneskelig mulige til historien om nabokona.

  Fantasy, og annen litteratur med både klare moralske linjer og spesielt talentfulle hovedpersoner, har kanskje et annet formål enn den litteraturen dere begge synes å foretrekke. Der den ene i stor grad søker å forandre verden, søker den annen bare å beskrive den. Muligvis anser dere litteraturen kun egnet til det siste?

 46. Stian M. Landgaard

  Susie: Herregud, jeg er sveiseblind. Nå vet jeg selvfølgelig hvem du er. Jeg kunne dessverre ikke overvære din edle prøveforelesning i desember, for jeg var i Tyskland på det tidspunktet. Men jeg ble temmelig arg da jeg fikk vite at de hadde schedulert deg helt oppunder jul, da jeg trodde semesteret var over og det var trygt å reise utenlands. Men gratulerer med en ypperlig A! Jeg har faktisk lest litt av oppgaven din, da jeg tenkte å komme i gang med min egen oppgaveskrivning. Det ble dog lagt på is.

 47. Susie

  Edle Hr. Landgaard! Relativt sveiseblind selv - dog av volunt&#230r intoksikasjon pr. nu. Ditt frav&#230r i desember er tilgitt og forst&#229tt. Kan imidlertid opplyse deg om at frav&#230ret av pr&#248veforelesning i mastergradsopplegget representerer et klart tap. Jeg mente - b&#229de f&#248r og etter min egen forelesning - at pr&#248veforelesning er et ypperlig medium for formidling, en viktig del av eksamen og generelt en forbannet god id&#233. Og jeg tenker at formidling er helt essensielt i v&#229rt gebet. Pr&#248veforelesning er kort sagt j&#230vlig morsomt og inspirerende b&#229de &#229 holde og &#229 overv&#230re. Pr&#248ver for &#248yeblikket &#229 manipulere/analysere/vri/ekstrahere ut stoff til en artikkel fra hovedoppgaven. Men som xternsensor Paula De Cuzzani sa: "Do m&#229 ikke v&#230re s&#229 forelsket i Nietzsche!" Jeg sliter fortsatt med akkurat det. Tough love... For&#248vrig: Gratulerer med boka (n&#229 tar det helt av i Utropia...ressentimentet kjenner ingen grenser, hehe!) og lykke til med oppgaven! Gleder meg for&#248vrig til de siste hovefagsstudentene avslutter. Det blir en helvetes fest! 😀

 48. Stian M. Landgaard

  Susie: Herregud, jeg er sveiseblind. Nå vet jeg selvfølgelig hvem du er. Jeg kunne dessverre ikke overvære din edle prøveforelesning i desember, for jeg var i Tyskland på det tidspunktet. Men jeg ble temmelig arg da jeg fikk vite at de hadde schedulert deg helt oppunder jul, da jeg trodde semesteret var over og det var trygt å reise utenlands. Men gratulerer med en ypperlig A! Jeg har faktisk lest litt av oppgaven din, da jeg tenkte å komme i gang med min egen oppgaveskrivning. Det ble dog lagt på is.

 49. Susie

  Edle Hr. Landgaard! Relativt sveiseblind selv - dog av voluntær intoksikasjon pr. nu. Ditt fravær i desember er tilgitt og forstått. Kan imidlertid opplyse deg om at fraværet av prøveforelesning i mastergradsopplegget representerer et klart tap. Jeg mente - både før og etter min egen forelesning - at prøveforelesning er et ypperlig medium for formidling, en viktig del av eksamen og generelt en forbannet god idé. Og jeg tenker at formidling er helt essensielt i vårt gebet. Prøveforelesning er kort sagt jævlig morsomt og inspirerende både å holde og å overvære. Prøver for øyeblikket å manipulere/analysere/vri/ekstrahere ut stoff til en artikkel fra hovedoppgaven. Men som xternsensor Paula De Cuzzani sa: "Do må ikke være så forelsket i Nietzsche!" Jeg sliter fortsatt med akkurat det. Tough love... Forøvrig: Gratulerer med boka (nå tar det helt av i Utropia...ressentimentet kjenner ingen grenser, hehe!) og lykke til med oppgaven! Gleder meg forøvrig til de siste hovefagsstudentene avslutter. Det blir en helvetes fest! 😀

 50. Susie

  Edle Hr. Landgaard! Relativt sveiseblind selv - dog av voluntær intoksikasjon pr. nu. Ditt fravær i desember er tilgitt og forstått. Kan imidlertid opplyse deg om at fraværet av prøveforelesning i mastergradsopplegget representerer et klart tap. Jeg mente - både før og etter min egen forelesning - at prøveforelesning er et ypperlig medium for formidling, en viktig del av eksamen og generelt en forbannet god idé. Og jeg tenker at formidling er helt essensielt i vårt gebet. Prøveforelesning er kort sagt jævlig morsomt og inspirerende både å holde og å overvære. Prøver for øyeblikket å manipulere/analysere/vri/ekstrahere ut stoff til en artikkel fra hovedoppgaven. Men som xternsensor Paula De Cuzzani sa: "Do må ikke være så forelsket i Nietzsche!" Jeg sliter fortsatt med akkurat det. Tough love... Forøvrig: Gratulerer med boka (nå tar det helt av i Utropia...ressentimentet kjenner ingen grenser, hehe!) og lykke til med oppgaven! Gleder meg forøvrig til de siste hovefagsstudentene avslutter. Det blir en helvetes fest! 😀

 51. Stian M. Landgaard

  F&#248r jeg vender tilbake til fantasydiskusjonen, vil jeg bare takke Susie for gratulasjonen og &#248nske lykke til med fremtidige kj&#230rlighetsprosjekter p&#229 Nietzsche. Paola husker jeg godt fra min tid i Bergen. En god foreleser. Megen italiensk fyrighet i den kvinnen! Og ja, pr&#248veforelesningen burde de ha beholdt som del av mastereksamen, men jeg skj&#248nner hvorfor den er fjernet. Ingen av oss f&#229r jobb likevel -- hvorfor skal vi l&#230re oss &#229 holde forelesning?

  N&#229r det gjelder Nagels beskrivelse av maves&#229rshelter i samtidslitteraturen, forskanser nok dette fenomenet seg til visse b&#248ker, men slik jeg ser det, er dette ofte en del av den samme formularlitteraturen, herunder krim, western og spenningslitteratur generelt. Dog har det ikke alltid v&#230rt slik. Morgan Kane var jo den f&#248rste westernhelten som var en anti-helt. Anti-helten er forholdsvis popul&#230r for tiden, og det tror jeg skyldes noe s&#229 enkelt som en generell f&#248lelse av ytre velstand og trygghet. I mangel av definerte trusselbilder trenger man ikke superhelter. Men kanskje skyldes superheltenes renessanse i USA de siste &#229rene (diverse filmer om Spiderman, Superman, Batman, osv.) at man der nettopp har f&#229tt seg et nytt trusselbilde. (Naturligvis er det ingen som t&#248r la disse heltene kjempe mot de skurkene man virkelig frykter, for det ville medf&#248re et ramaskrik i den politiske korrekthetens &#229nd.)

  Nagel er inne p&#229 at heltene i litteraturen finnes utenfor fantasy, men han dropper elegant &#229 behandle konsekvensene av det poenget: nemlig at ikke all ikke-fantasy er maves&#229rslitteratur! Han har jo lest Kj&#230rstad, s&#229 han kjenner godt til at disse helteskikkelsene finnes. Men jeg tror nok ikke at det er selve helten som er det springende punkt her, men snarere hele den metafysikken som ligger rundt helten, og som Susie er inne p&#229: lengselen etter et ordnet univers. Fantasylitteraturen blir derfor en flukt, mens seri&#248s litteratur fors&#248ker &#229 vise oss virkeligheten. Og i motsetning til hva Nagel ser ut til &#229 mene, mener jeg at vi trenger &#229 f&#229 virkeligheten dyttet opp i trynet, for det er altfor mange av oss som romantiserer den bort og flykter fra den i hverdagen. La oss ikke oven i kj&#248pet flykte hver gang vi setter oss ned med en bok.

  Et sentralt poeng i min roman, som Nagel har innr&#248mmet er en heltehistorie "p&#229 et forskrudd vis", er jo nettopp at den s&#229kalte helten er s&#229 innstilt p&#229 at han skal ordne en uordnet virkelighet ved hjelp av makt. Dette prosjektet g&#229r i dass. I fantasy g&#229r det naturligvis aldri i dass. Der er det n&#230rmest som om helten setter seg p&#229 et tog som f&#248lger en bestemt jernbanelinje, og det eneste han trenger &#229 gj&#248re, er &#229 skuffe p&#229 ekstra kull n&#229r det g&#229r oppoverbakke. I den ordentlige litteraturen b&#248r det ikke finnes noen jernbanelinjer, men en uber&#248rt pr&#230rie med uendelige muligheter.

 52. Susie

  Edle Hr. Landgaard! Relativt sveiseblind selv - dog av voluntær intoksikasjon pr. nu. Ditt fravær i desember er tilgitt og forstått. Kan imidlertid opplyse deg om at fraværet av prøveforelesning i mastergradsopplegget representerer et klart tap. Jeg mente - både før og etter min egen forelesning - at prøveforelesning er et ypperlig medium for formidling, en viktig del av eksamen og generelt en forbannet god idé. Og jeg tenker at formidling er helt essensielt i vårt gebet. Prøveforelesning er kort sagt jævlig morsomt og inspirerende både å holde og å overvære. Prøver for øyeblikket å manipulere/analysere/vri/ekstrahere ut stoff til en artikkel fra hovedoppgaven. Men som xternsensor Paula De Cuzzani sa: "Do må ikke være så forelsket i Nietzsche!" Jeg sliter fortsatt med akkurat det. Tough love... Forøvrig: Gratulerer med boka (nå tar det helt av i Utropia...ressentimentet kjenner ingen grenser, hehe!) og lykke til med oppgaven! Gleder meg forøvrig til de siste hovefagsstudentene avslutter. Det blir en helvetes fest! 😀

 53. Stian M. Landgaard

  Før jeg vender tilbake til fantasydiskusjonen, vil jeg bare takke Susie for gratulasjonen og ønske lykke til med fremtidige kjærlighetsprosjekter på Nietzsche. Paola husker jeg godt fra min tid i Bergen. En god foreleser. Megen italiensk fyrighet i den kvinnen! Og ja, prøveforelesningen burde de ha beholdt som del av mastereksamen, men jeg skjønner hvorfor den er fjernet. Ingen av oss får jobb likevel -- hvorfor skal vi lære oss å holde forelesning?

  Når det gjelder Nagels beskrivelse av mavesårshelter i samtidslitteraturen, forskanser nok dette fenomenet seg til visse bøker, men slik jeg ser det, er dette ofte en del av den samme formularlitteraturen, herunder krim, western og spenningslitteratur generelt. Dog har det ikke alltid vært slik. Morgan Kane var jo den første westernhelten som var en anti-helt. Anti-helten er forholdsvis populær for tiden, og det tror jeg skyldes noe så enkelt som en generell følelse av ytre velstand og trygghet. I mangel av definerte trusselbilder trenger man ikke superhelter. Men kanskje skyldes superheltenes renessanse i USA de siste årene (diverse filmer om Spiderman, Superman, Batman, osv.) at man der nettopp har fått seg et nytt trusselbilde. (Naturligvis er det ingen som tør la disse heltene kjempe mot de skurkene man virkelig frykter, for det ville medføre et ramaskrik i den politiske korrekthetens ånd.)

  Nagel er inne på at heltene i litteraturen finnes utenfor fantasy, men han dropper elegant å behandle konsekvensene av det poenget: nemlig at ikke all ikke-fantasy er mavesårslitteratur! Han har jo lest Kjærstad, så han kjenner godt til at disse helteskikkelsene finnes. Men jeg tror nok ikke at det er selve helten som er det springende punkt her, men snarere hele den metafysikken som ligger rundt helten, og som Susie er inne på: lengselen etter et ordnet univers. Fantasylitteraturen blir derfor en flukt, mens seriøs litteratur forsøker å vise oss virkeligheten. Og i motsetning til hva Nagel ser ut til å mene, mener jeg at vi trenger å få virkeligheten dyttet opp i trynet, for det er altfor mange av oss som romantiserer den bort og flykter fra den i hverdagen. La oss ikke oven i kjøpet flykte hver gang vi setter oss ned med en bok.

  Et sentralt poeng i min roman, som Nagel har innrømmet er en heltehistorie "på et forskrudd vis", er jo nettopp at den såkalte helten er så innstilt på at han skal ordne en uordnet virkelighet ved hjelp av makt. Dette prosjektet går i dass. I fantasy går det naturligvis aldri i dass. Der er det nærmest som om helten setter seg på et tog som følger en bestemt jernbanelinje, og det eneste han trenger å gjøre, er å skuffe på ekstra kull når det går oppoverbakke. I den ordentlige litteraturen bør det ikke finnes noen jernbanelinjer, men en uberørt prærie med uendelige muligheter.

 54. Stian M. Landgaard

  Før jeg vender tilbake til fantasydiskusjonen, vil jeg bare takke Susie for gratulasjonen og ønske lykke til med fremtidige kjærlighetsprosjekter på Nietzsche. Paola husker jeg godt fra min tid i Bergen. En god foreleser. Megen italiensk fyrighet i den kvinnen! Og ja, prøveforelesningen burde de ha beholdt som del av mastereksamen, men jeg skjønner hvorfor den er fjernet. Ingen av oss får jobb likevel -- hvorfor skal vi lære oss å holde forelesning?

  Når det gjelder Nagels beskrivelse av mavesårshelter i samtidslitteraturen, forskanser nok dette fenomenet seg til visse bøker, men slik jeg ser det, er dette ofte en del av den samme formularlitteraturen, herunder krim, western og spenningslitteratur generelt. Dog har det ikke alltid vært slik. Morgan Kane var jo den første westernhelten som var en anti-helt. Anti-helten er forholdsvis populær for tiden, og det tror jeg skyldes noe så enkelt som en generell følelse av ytre velstand og trygghet. I mangel av definerte trusselbilder trenger man ikke superhelter. Men kanskje skyldes superheltenes renessanse i USA de siste årene (diverse filmer om Spiderman, Superman, Batman, osv.) at man der nettopp har fått seg et nytt trusselbilde. (Naturligvis er det ingen som tør la disse heltene kjempe mot de skurkene man virkelig frykter, for det ville medføre et ramaskrik i den politiske korrekthetens ånd.)

  Nagel er inne på at heltene i litteraturen finnes utenfor fantasy, men han dropper elegant å behandle konsekvensene av det poenget: nemlig at ikke all ikke-fantasy er mavesårslitteratur! Han har jo lest Kjærstad, så han kjenner godt til at disse helteskikkelsene finnes. Men jeg tror nok ikke at det er selve helten som er det springende punkt her, men snarere hele den metafysikken som ligger rundt helten, og som Susie er inne på: lengselen etter et ordnet univers. Fantasylitteraturen blir derfor en flukt, mens seriøs litteratur forsøker å vise oss virkeligheten. Og i motsetning til hva Nagel ser ut til å mene, mener jeg at vi trenger å få virkeligheten dyttet opp i trynet, for det er altfor mange av oss som romantiserer den bort og flykter fra den i hverdagen. La oss ikke oven i kjøpet flykte hver gang vi setter oss ned med en bok.

  Et sentralt poeng i min roman, som Nagel har innrømmet er en heltehistorie "på et forskrudd vis", er jo nettopp at den såkalte helten er så innstilt på at han skal ordne en uordnet virkelighet ved hjelp av makt. Dette prosjektet går i dass. I fantasy går det naturligvis aldri i dass. Der er det nærmest som om helten setter seg på et tog som følger en bestemt jernbanelinje, og det eneste han trenger å gjøre, er å skuffe på ekstra kull når det går oppoverbakke. I den ordentlige litteraturen bør det ikke finnes noen jernbanelinjer, men en uberørt prærie med uendelige muligheter.

 55. Heine T. Bakkeid

  Herregud! Tenk at du f&#229r meg til &#229 tenke p&#229 en gammel Bonnie Tyler-sang. Er det mulig, kan jeg overhode synke lavere? Eller finnes det en bunn under bunnen,reservert for s&#229nne som meg, jeg vet ikke, time will tell ...

  Heine

 56. Heine T. Bakkeid

  Hei igjen Stian!
  F&#229r alltid en liten rykning i venstre del av overleppa n&#229r noen p&#229tar seg retten til &#229 definere den gode, sunne, ekte litteraturen fra den ekle depriverte giften unge sinn forderves i hver eneste dag:-) og vips: Her ser jeg at min gode kollega Stian M. Landgaard trekker f&#248lgende ess opp fra hatten: "I den ordentlige litteraturen ..." Hei!! Breeeeems opp litt!! "I den ordentlige litteraturen ..." Du er da aldeles for ung Stian til &#229 klatre opp p&#229 slik en h&#248y hest og dele ut dom over hele sjangere, innkapsle dem til en liten enhet uverdig til livets rett, basert p&#229 en enkel l&#230reseting oppbrukt for &#229rhundrer siden. Hvor hadde vel verden v&#230rt uten menn som Terry Pratchett, Neil Gaiman og ikke minst undertegnede? Vel, muligens bare et bedre sted for et par ukrainske tr&#230r, men, poenget mitt er: &#197 innkapsle en sjanger, definere den i en l&#230resetning, som du s&#229 elskverdig gj&#248r ovenfor, blir litt som n&#229r jeg leser avisen hver h&#248st, om &#229rets nye og gamle litter&#230re fjes, kj&#230rnen av frisk norsk litteratur, og tenker: "Faen heller, hvis vi skj&#248t alle disse litter&#230re, 'flink &#229 skrive, ingenting &#229 fortelle' navlebeskuerne i en diger gruppeeksekusjon, Totenkopfverb&#228nde-style. Hvor mange utgivelser satt vi igjen med da? Ingen? Tre!? Poenget mitt, Hr. Landgaard er, la oss satse p&#229 mangfoldet, la det finnes steder der heltene alltid vinner og det onde fordamper, for i den virkelige verden er det s&#248rgelig f&#229 av dem begge. Og er det en ting jeg hater, s&#229 er det &#229 lese kjedelige historier fortalt av kjedelige mennesker. Eller som Bonnie Tyler en gang sang: Where have all the good men gone
  And where are all the gods?
  Where's the street-wise Hercules
  To fight the rising odds?

  I need a hero
  I'm holding out for a hero 'till the morning light
  He's gotta be sure
  And it's gotta be soon
  And he's gotta be larger than life
  Larger than life ...

  Til neste korsvei: Ha en fin h&#248st!

  Heine T. Bakkeid

 57. Stian M. Landgaard

  God dag, edle Heine! Hyggelig at du stikker innom min ringe blogg og lager sponhelvete. Det trengs.

  N&#229 har jeg selvf&#248lgelig visse innvendinger til ditt tordenskrall over mine arme synspunkter. (Det er naturligvis f&#229fengt &#229 innvende noe mot et tordenskrall, men dog ...)

  For det f&#248rste: Mitt opprinnelige innlegg, skrevet 24. april 2006, var resultatet av en lengre diskusjon med Nagel om fantasylitteratur. Det var i stor grad rettet til ham, men han holdt seg for god til &#229 kaste seg inn i en debatt p&#229 min blogg -- helt til Susie kom p&#229 banen for en knapp uke siden og lovpriste mine synspunkter (samt smekket meg p&#229 fingrene for &#229 ha skrevet "autensitet"). S&#229 hvis man skal forst&#229 det opprinnelige innlegget rett, skal man forst&#229 det som en polemikk mot Nagels fantasysyn (som man kan lese om i hans kommentarer) og som en dekonstruksjon av fantasylitteraturen -- ikke for &#229 nedvurdere dens leseverdighet, men for &#229 vise hvilke psykologiske/sosiologiske mekanismer som ligger i bunn for dens appell. Samtidig som det ligger en iboende kritikk av fantasy i dette, er jeg ogs&#229 genuint nysgjerrig: hvorfor appellerer fantasylitteratur s&#229 mye til visse grupper? Jeg mener &#229 se visse strukturer i denne genren som kan forklare det, og jeg ser ikke noe galt i &#229 utforske det n&#230rmere.

  For det annet: Din kritikk g&#229r tilsynelatende ikke p&#229 mitt opprinnelige innlegg, men p&#229 ting jeg har uttalt i mine kommentarer, f&#248rst og fremst "i den ordentlige litteraturen ...". Dette, min gode mann, er naturligvis polemisk, siden jeg ikke underkjenner at fantasy ogs&#229 er litteratur, ennskj&#248nt den i sitt vesen er mer formularisk enn det jeg betrakter som "seri&#248s" litteratur. Eller som man sier p&#229 engelsk: literary fiction. Poenget er nemlig at skillet jeg trekker mellom &#229pne pr&#230rier og jernbanelinjer, ogs&#229 gjelder for literary fiction og fantasy. Jeg finner at akkurat d&#233t trekket i fantasylitteraturen gj&#248r den b&#229de uvirkelig og irrelevant for meg, nemlig at hovedpersonen alltid har en "destiny". Alt handler om &#229 finne Den Ene Sanne Veien, omgitt av farsfigurer og vismenn som vet alt, men ikke kan gj&#248re annet enn &#229 resitere profetier og slikt tull, og s&#229 m&#229 hovedpersonen bruke kl&#248kt og styrke for &#229 kjempe seg frem til det ferdigdefinerte m&#229let. Slik er ikke virkeligheten, selv om mange nok skulle &#248nske seg det, s&#230rlig i v&#229re dager, hvor meningstapet er s&#229 grassat. Vi er kastet ut i et Intet, og det betyr ikke en dritt fra eller til hva vi gj&#248r, hvor vi g&#229r, for vi er alle like og ender opp i den samme s&#248rpa uansett. Slike innsikter kan nok f&#229 noen hver til &#229 ta med seg repet til n&#230rmeste eiketre. Fantasylitteraturen setter opp en verden som st&#229r i kontrast til denne bedr&#248veligheten, og naturligvis skj&#248nner jeg at enkelte kan like &#229 lese dette, og slik f&#248le at deres eget liv f&#229r fornyet mening. Men jeg synes ikke noe om det, og det er fordi jeg ikke har noen sans for litteraturen som escape. Jeg mener at litteraturen skal dra oss inn i faenskap og umoral og vise oss at det (noen ganger) likevel g&#229r an &#229 komme helskinnet ut p&#229 den andre siden. Men det er ikke fordi vi f&#248lger en fastt&#248mret l&#248pebane og en eller annen svadaprofeti om v&#229r "destiny"; det er fordi vi skaper oss v&#229rt eget liv, p&#229 godt og vondt.

  For det tredje: Jeg er helt p&#229 linje med deg n&#229r du svinger sv&#248pen over "flink &#229 skrive, ingenting &#229 fortelle"-gjengen. Det er jo ofte disse kloningene som f&#229r litter&#230re priser, fordi de "ser skakt p&#229 verden" eller "bruker spr&#229ket p&#229 en unik m&#229te", uten at det engasjerer meg for fem flate &#248re. I fantasylitteraturen finner man legio spennende historier, og d&#233t er prisverdig. Men jeg kunne &#248nske meg et univers som var mindre sort/hvitt, mindre definert og ordnet. Jeg minnes at forfatteren B. Andreas Bull-Hansen en gang skrev at hans fantasyb&#248ker aldri bygger p&#229 den kristne godt/ondt-dikotomien, men p&#229 den nord-europeiske og keltiske hedenske mytologien, hvor ingen guder er entydig onde eller gode, men alltid nyanserte -- slik menneskene er, slik jeg mener litteraturen (hovedsakelig) b&#248r v&#230re.

  For det fjerde: Bonnie Tyler!? Harru drukket!?

  Bortsett fra det -- takk for en fin kommentar, Heine. H&#229per &#229 se deg med sv&#248pen i klypen flere ganger.

 58. Heine T. Bakkeid

  Herregud! Tenk at du får meg til å tenke på en gammel Bonnie Tyler-sang. Er det mulig, kan jeg overhode synke lavere? Eller finnes det en bunn under bunnen,reservert for sånne som meg, jeg vet ikke, time will tell ...

  Heine

 59. Heine T. Bakkeid

  Hei igjen Stian!
  Får alltid en liten rykning i venstre del av overleppa når noen påtar seg retten til å definere den gode, sunne, ekte litteraturen fra den ekle depriverte giften unge sinn forderves i hver eneste dag:-) og vips: Her ser jeg at min gode kollega Stian M. Landgaard trekker følgende ess opp fra hatten: "I den ordentlige litteraturen ..." Hei!! Breeeeems opp litt!! "I den ordentlige litteraturen ..." Du er da aldeles for ung Stian til å klatre opp på slik en høy hest og dele ut dom over hele sjangere, innkapsle dem til en liten enhet uverdig til livets rett, basert på en enkel læreseting oppbrukt for århundrer siden. Hvor hadde vel verden vært uten menn som Terry Pratchett, Neil Gaiman og ikke minst undertegnede? Vel, muligens bare et bedre sted for et par ukrainske trær, men, poenget mitt er: Å innkapsle en sjanger, definere den i en læresetning, som du så elskverdig gjør ovenfor, blir litt som når jeg leser avisen hver høst, om årets nye og gamle litterære fjes, kjærnen av frisk norsk litteratur, og tenker: "Faen heller, hvis vi skjøt alle disse litterære, 'flink å skrive, ingenting å fortelle' navlebeskuerne i en diger gruppeeksekusjon, Totenkopfverbände-style. Hvor mange utgivelser satt vi igjen med da? Ingen? Tre!? Poenget mitt, Hr. Landgaard er, la oss satse på mangfoldet, la det finnes steder der heltene alltid vinner og det onde fordamper, for i den virkelige verden er det sørgelig få av dem begge. Og er det en ting jeg hater, så er det å lese kjedelige historier fortalt av kjedelige mennesker. Eller som Bonnie Tyler en gang sang: Where have all the good men gone
  And where are all the gods?
  Where's the street-wise Hercules
  To fight the rising odds?

  I need a hero
  I'm holding out for a hero 'till the morning light
  He's gotta be sure
  And it's gotta be soon
  And he's gotta be larger than life
  Larger than life ...

  Til neste korsvei: Ha en fin høst!

  Heine T. Bakkeid

 60. Heine T. Bakkeid

  Hei igjen Stian!
  Får alltid en liten rykning i venstre del av overleppa når noen påtar seg retten til å definere den gode, sunne, ekte litteraturen fra den ekle depriverte giften unge sinn forderves i hver eneste dag:-) og vips: Her ser jeg at min gode kollega Stian M. Landgaard trekker følgende ess opp fra hatten: "I den ordentlige litteraturen ..." Hei!! Breeeeems opp litt!! "I den ordentlige litteraturen ..." Du er da aldeles for ung Stian til å klatre opp på slik en høy hest og dele ut dom over hele sjangere, innkapsle dem til en liten enhet uverdig til livets rett, basert på en enkel læreseting oppbrukt for århundrer siden. Hvor hadde vel verden vært uten menn som Terry Pratchett, Neil Gaiman og ikke minst undertegnede? Vel, muligens bare et bedre sted for et par ukrainske trær, men, poenget mitt er: Å innkapsle en sjanger, definere den i en læresetning, som du så elskverdig gjør ovenfor, blir litt som når jeg leser avisen hver høst, om årets nye og gamle litterære fjes, kjærnen av frisk norsk litteratur, og tenker: "Faen heller, hvis vi skjøt alle disse litterære, 'flink å skrive, ingenting å fortelle' navlebeskuerne i en diger gruppeeksekusjon, Totenkopfverbände-style. Hvor mange utgivelser satt vi igjen med da? Ingen? Tre!? Poenget mitt, Hr. Landgaard er, la oss satse på mangfoldet, la det finnes steder der heltene alltid vinner og det onde fordamper, for i den virkelige verden er det sørgelig få av dem begge. Og er det en ting jeg hater, så er det å lese kjedelige historier fortalt av kjedelige mennesker. Eller som Bonnie Tyler en gang sang: Where have all the good men gone
  And where are all the gods?
  Where's the street-wise Hercules
  To fight the rising odds?

  I need a hero
  I'm holding out for a hero 'till the morning light
  He's gotta be sure
  And it's gotta be soon
  And he's gotta be larger than life
  Larger than life ...

  Til neste korsvei: Ha en fin høst!

  Heine T. Bakkeid

 61. Heine T. Bakkeid

  Herregud! Tenk at du får meg til å tenke på en gammel Bonnie Tyler-sang. Er det mulig, kan jeg overhode synke lavere? Eller finnes det en bunn under bunnen,reservert for sånne som meg, jeg vet ikke, time will tell ...

  Heine

 62. Stian M. Landgaard

  God dag, edle Heine! Hyggelig at du stikker innom min ringe blogg og lager sponhelvete. Det trengs.

  Nå har jeg selvfølgelig visse innvendinger til ditt tordenskrall over mine arme synspunkter. (Det er naturligvis fåfengt å innvende noe mot et tordenskrall, men dog ...)

  For det første: Mitt opprinnelige innlegg, skrevet 24. april 2006, var resultatet av en lengre diskusjon med Nagel om fantasylitteratur. Det var i stor grad rettet til ham, men han holdt seg for god til å kaste seg inn i en debatt på min blogg -- helt til Susie kom på banen for en knapp uke siden og lovpriste mine synspunkter (samt smekket meg på fingrene for å ha skrevet "autensitet"). Så hvis man skal forstå det opprinnelige innlegget rett, skal man forstå det som en polemikk mot Nagels fantasysyn (som man kan lese om i hans kommentarer) og som en dekonstruksjon av fantasylitteraturen -- ikke for å nedvurdere dens leseverdighet, men for å vise hvilke psykologiske/sosiologiske mekanismer som ligger i bunn for dens appell. Samtidig som det ligger en iboende kritikk av fantasy i dette, er jeg også genuint nysgjerrig: hvorfor appellerer fantasylitteratur så mye til visse grupper? Jeg mener å se visse strukturer i denne genren som kan forklare det, og jeg ser ikke noe galt i å utforske det nærmere.

  For det annet: Din kritikk går tilsynelatende ikke på mitt opprinnelige innlegg, men på ting jeg har uttalt i mine kommentarer, først og fremst "i den ordentlige litteraturen ...". Dette, min gode mann, er naturligvis polemisk, siden jeg ikke underkjenner at fantasy også er litteratur, ennskjønt den i sitt vesen er mer formularisk enn det jeg betrakter som "seriøs" litteratur. Eller som man sier på engelsk: literary fiction. Poenget er nemlig at skillet jeg trekker mellom åpne prærier og jernbanelinjer, også gjelder for literary fiction og fantasy. Jeg finner at akkurat dét trekket i fantasylitteraturen gjør den både uvirkelig og irrelevant for meg, nemlig at hovedpersonen alltid har en "destiny". Alt handler om å finne Den Ene Sanne Veien, omgitt av farsfigurer og vismenn som vet alt, men ikke kan gjøre annet enn å resitere profetier og slikt tull, og så må hovedpersonen bruke kløkt og styrke for å kjempe seg frem til det ferdigdefinerte målet. Slik er ikke virkeligheten, selv om mange nok skulle ønske seg det, særlig i våre dager, hvor meningstapet er så grassat. Vi er kastet ut i et Intet, og det betyr ikke en dritt fra eller til hva vi gjør, hvor vi går, for vi er alle like og ender opp i den samme sørpa uansett. Slike innsikter kan nok få noen hver til å ta med seg repet til nærmeste eiketre. Fantasylitteraturen setter opp en verden som står i kontrast til denne bedrøveligheten, og naturligvis skjønner jeg at enkelte kan like å lese dette, og slik føle at deres eget liv får fornyet mening. Men jeg synes ikke noe om det, og det er fordi jeg ikke har noen sans for litteraturen som escape. Jeg mener at litteraturen skal dra oss inn i faenskap og umoral og vise oss at det (noen ganger) likevel går an å komme helskinnet ut på den andre siden. Men det er ikke fordi vi følger en fasttømret løpebane og en eller annen svadaprofeti om vår "destiny"; det er fordi vi skaper oss vårt eget liv, på godt og vondt.

  For det tredje: Jeg er helt på linje med deg når du svinger svøpen over "flink å skrive, ingenting å fortelle"-gjengen. Det er jo ofte disse kloningene som får litterære priser, fordi de "ser skakt på verden" eller "bruker språket på en unik måte", uten at det engasjerer meg for fem flate øre. I fantasylitteraturen finner man legio spennende historier, og dét er prisverdig. Men jeg kunne ønske meg et univers som var mindre sort/hvitt, mindre definert og ordnet. Jeg minnes at forfatteren B. Andreas Bull-Hansen en gang skrev at hans fantasybøker aldri bygger på den kristne godt/ondt-dikotomien, men på den nord-europeiske og keltiske hedenske mytologien, hvor ingen guder er entydig onde eller gode, men alltid nyanserte -- slik menneskene er, slik jeg mener litteraturen (hovedsakelig) bør være.

  For det fjerde: Bonnie Tyler!? Harru drukket!?

  Bortsett fra det -- takk for en fin kommentar, Heine. Håper å se deg med svøpen i klypen flere ganger.

 63. Heine T. Bakkeid

  Hei igjen Stian!
  Får alltid en liten rykning i venstre del av overleppa når noen påtar seg retten til å definere den gode, sunne, ekte litteraturen fra den ekle depriverte giften unge sinn forderves i hver eneste dag:-) og vips: Her ser jeg at min gode kollega Stian M. Landgaard trekker følgende ess opp fra hatten: "I den ordentlige litteraturen ..." Hei!! Breeeeems opp litt!! "I den ordentlige litteraturen ..." Du er da aldeles for ung Stian til å klatre opp på slik en høy hest og dele ut dom over hele sjangere, innkapsle dem til en liten enhet uverdig til livets rett, basert på en enkel læreseting oppbrukt for århundrer siden. Hvor hadde vel verden vært uten menn som Terry Pratchett, Neil Gaiman og ikke minst undertegnede? Vel, muligens bare et bedre sted for et par ukrainske trær, men, poenget mitt er: Å innkapsle en sjanger, definere den i en læresetning, som du så elskverdig gjør ovenfor, blir litt som når jeg leser avisen hver høst, om årets nye og gamle litterære fjes, kjærnen av frisk norsk litteratur, og tenker: "Faen heller, hvis vi skjøt alle disse litterære, 'flink å skrive, ingenting å fortelle' navlebeskuerne i en diger gruppeeksekusjon, Totenkopfverbände-style. Hvor mange utgivelser satt vi igjen med da? Ingen? Tre!? Poenget mitt, Hr. Landgaard er, la oss satse på mangfoldet, la det finnes steder der heltene alltid vinner og det onde fordamper, for i den virkelige verden er det sørgelig få av dem begge. Og er det en ting jeg hater, så er det å lese kjedelige historier fortalt av kjedelige mennesker. Eller som Bonnie Tyler en gang sang: Where have all the good men gone
  And where are all the gods?
  Where’s the street-wise Hercules
  To fight the rising odds?

  I need a hero
  I’m holding out for a hero 'till the morning light
  He’s gotta be sure
  And it’s gotta be soon
  And he’s gotta be larger than life
  Larger than life ...

  Til neste korsvei: Ha en fin høst!

  Heine T. Bakkeid

 64. Heine T. Bakkeid

  Herregud! Tenk at du får meg til å tenke på en gammel Bonnie Tyler-sang. Er det mulig, kan jeg overhode synke lavere? Eller finnes det en bunn under bunnen,reservert for sånne som meg, jeg vet ikke, time will tell ...

  Heine

 65. Stian M. Landgaard

  God dag, edle Heine! Hyggelig at du stikker innom min ringe blogg og lager sponhelvete. Det trengs.

  Nå har jeg selvfølgelig visse innvendinger til ditt tordenskrall over mine arme synspunkter. (Det er naturligvis fåfengt å innvende noe mot et tordenskrall, men dog ...)

  For det første: Mitt opprinnelige innlegg, skrevet 24. april 2006, var resultatet av en lengre diskusjon med Nagel om fantasylitteratur. Det var i stor grad rettet til ham, men han holdt seg for god til å kaste seg inn i en debatt på min blogg -- helt til Susie kom på banen for en knapp uke siden og lovpriste mine synspunkter (samt smekket meg på fingrene for å ha skrevet "autensitet"). Så hvis man skal forstå det opprinnelige innlegget rett, skal man forstå det som en polemikk mot Nagels fantasysyn (som man kan lese om i hans kommentarer) og som en dekonstruksjon av fantasylitteraturen -- ikke for å nedvurdere dens leseverdighet, men for å vise hvilke psykologiske/sosiologiske mekanismer som ligger i bunn for dens appell. Samtidig som det ligger en iboende kritikk av fantasy i dette, er jeg også genuint nysgjerrig: hvorfor appellerer fantasylitteratur så mye til visse grupper? Jeg mener å se visse strukturer i denne genren som kan forklare det, og jeg ser ikke noe galt i å utforske det nærmere.

  For det annet: Din kritikk går tilsynelatende ikke på mitt opprinnelige innlegg, men på ting jeg har uttalt i mine kommentarer, først og fremst "i den ordentlige litteraturen ...". Dette, min gode mann, er naturligvis polemisk, siden jeg ikke underkjenner at fantasy også er litteratur, ennskjønt den i sitt vesen er mer formularisk enn det jeg betrakter som "seriøs" litteratur. Eller som man sier på engelsk: literary fiction. Poenget er nemlig at skillet jeg trekker mellom åpne prærier og jernbanelinjer, også gjelder for literary fiction og fantasy. Jeg finner at akkurat dét trekket i fantasylitteraturen gjør den både uvirkelig og irrelevant for meg, nemlig at hovedpersonen alltid har en "destiny". Alt handler om å finne Den Ene Sanne Veien, omgitt av farsfigurer og vismenn som vet alt, men ikke kan gjøre annet enn å resitere profetier og slikt tull, og så må hovedpersonen bruke kløkt og styrke for å kjempe seg frem til det ferdigdefinerte målet. Slik er ikke virkeligheten, selv om mange nok skulle ønske seg det, særlig i våre dager, hvor meningstapet er så grassat. Vi er kastet ut i et Intet, og det betyr ikke en dritt fra eller til hva vi gjør, hvor vi går, for vi er alle like og ender opp i den samme sørpa uansett. Slike innsikter kan nok få noen hver til å ta med seg repet til nærmeste eiketre. Fantasylitteraturen setter opp en verden som står i kontrast til denne bedrøveligheten, og naturligvis skjønner jeg at enkelte kan like å lese dette, og slik føle at deres eget liv får fornyet mening. Men jeg synes ikke noe om det, og det er fordi jeg ikke har noen sans for litteraturen som escape. Jeg mener at litteraturen skal dra oss inn i faenskap og umoral og vise oss at det (noen ganger) likevel går an å komme helskinnet ut på den andre siden. Men det er ikke fordi vi følger en fasttømret løpebane og en eller annen svadaprofeti om vår "destiny"; det er fordi vi skaper oss vårt eget liv, på godt og vondt.

  For det tredje: Jeg er helt på linje med deg når du svinger svøpen over "flink å skrive, ingenting å fortelle"-gjengen. Det er jo ofte disse kloningene som får litterære priser, fordi de "ser skakt på verden" eller "bruker språket på en unik måte", uten at det engasjerer meg for fem flate øre. I fantasylitteraturen finner man legio spennende historier, og dét er prisverdig. Men jeg kunne ønske meg et univers som var mindre sort/hvitt, mindre definert og ordnet. Jeg minnes at forfatteren B. Andreas Bull-Hansen en gang skrev at hans fantasybøker aldri bygger på den kristne godt/ondt-dikotomien, men på den nord-europeiske og keltiske hedenske mytologien, hvor ingen guder er entydig onde eller gode, men alltid nyanserte -- slik menneskene er, slik jeg mener litteraturen (hovedsakelig) bør være.

  For det fjerde: Bonnie Tyler!? Harru drukket!?

  Bortsett fra det -- takk for en fin kommentar, Heine. Håper å se deg med svøpen i klypen flere ganger.

 66. Nagel

  Skal du f&#248rst skrive "harru", turde du ogs&#229 skrive "drekki". Konsekvens, edle Landgaard.

  Jeg tror nok at mitt st&#248rste problem med denne debatten om fantasy er at du tilsynelatende har lest s&#229 altfor lite av det. Derfor har jeg rett og slett litt tr&#248bbel med &#229 ta deg like seri&#248st her som jeg gj&#248r i en del andre diskusjoner.

  Samtidig ser jeg at nettopp d&#233t vil v&#230re et problem i en slik debatt. De som ikke liker fantasy, vil n&#248dvendigvis ikke lese s&#229 mye av den. Uansett er det problematisk at du fors&#248ker &#229 skyve fantasy inn i en s&#248t liten boks n&#229r du ikke har begreper om dens omfang og kvalitet.

  Fantasy har nesten per definisjon en egenskap som b&#229de er velsignelse og en forbannelse. N&#229r et nytt univers skal tegnes fra bunnen av, kreves at dette gj&#248res med bred pensel. Ellers g&#229r man seg vill i detaljene. Det du gjerne kaller den "seri&#248se" litteratur kan benytte en rekke referansepunkter fra den virkelige verden - virkelige hendelser, religioner, ideologier som leseren har et forhold til fra f&#248r - og som vekker f&#248lelser som i noen grad kan forutberegnes.

  Fantasyforfatteren er langt p&#229 vei utelukket fra &#229 benytte seg av slike grep, med mindre han bygger sitt univers sv&#230rt tett opp mot dette, som f.eks. Philip Pullman i "His dark materials"-trilogien.

  Velsignelsen ligger i at forfatteren er fri fra alle disse referansene, han beh&#248ver ikke frykte fullt s&#229 mange uforutsigbare reaksjoner hos leseren - han kan i st&#248rre grad styre reaksjonene fordi han har kontroll p&#229 referansepunktene.

  Forbannelsen ligger i konsekvensene av at han m&#229 male sitt univers med bred pensel. Verden blir ofte mer sort/hvitt ved at det ikke er s&#229 mange irrelevante momenter i spill hele tiden. Her vil du selvsagt snuble og skrike noe om at slike momenter ikke er irrelevante - de nyanserer virkeligheten. Det gj&#248r de kanskje, men de gj&#248r det samtidig vanskeligere for kunstneren &#229 lage en rensk&#229ren statue, han f&#229r fort byller som forfatteren ikke r&#229r over.

  N&#229r referansepunktene blir f&#230rre, og universet tegnes fra bunnen av, blir ogs&#229 valgene til personene i dette universet mer oversiktlige. I dette perspektivet er det mer utfordrende &#229 tegne troverdige karakterer i et slikt univers, men det lar seg gj&#248re, og det gj&#248res av dyktige fantasyforfattere.

  Det tegnede univers har s&#230rlig ett problem til som du peker p&#229, Stian, nemlig skjebne vs. fri vilje-problematikken. Siden forfatteren tegner sitt univers og valgene dermed blir tydeligere, blir det fristende &#229 beskrive selve valgets prosess. Jeg tror at det er nettopp dette som gj&#248r at sv&#230rt mye fantasy har profetier, skjebne og fri vilje som sentrale bestanddeler. Samtidig er sp&#248rsm&#229let om vi har fri vilje helt essensielt for hvordan mennesket opplever seg selv, og det er ikke sikkert at din nyanserte "seri&#248se" litteratur evner &#229 formidle disse problemstillinger p&#229 en bedre m&#229te enn fantasyen.

  Vi har jo diskutert dette en rekke ganger, og det virker for meg som du aksepterer en rekke oppdiktede avvik fra den virkelige verden - det er jo nettopp l&#248gnen som skiller fakta og fiksjon. Du vil tilsynelatende tegne en grense i sanden som bygger p&#229 en kvantitativ vurdering - et eller annet sted f&#248ler du at det er nok - det blir for dumt - dette kunne ikke ha skjedd. Den grensen vil nok alle tegne p&#229 forskjellige steder i sanden, men jeg tror du bygger ditt hus p&#229 sand n&#229r du fremstiller dette som noe annet enn et sp&#248rsm&#229l om smak og behag.

 67. Stian M. Landgaard

  Njaei. Jeg synes "drekki" er et teit ord. Jeg kan strekke meg til "harru", men der g&#229r grensen.

  Det er mye sant i din fremstilling om fantasylitteraturens forbannelse, men alt dette snakket om rensk&#229rne statuer og reaksjonsstyring hos leserne -- som du kaller en velsignelse -- har jeg ikke mye tilovers for. Her tror jeg du i s&#230rlig grad baserer deg p&#229 Goodkinds b&#248ker, og han har, slik jeg har forst&#229tt det, uttalt at hans b&#248kers m&#229l er &#229 fremstille den objektivistiske filosofi i praksis (og da alltid p&#229 en slik m&#229te at den er ufeilbarlig). Jeg synes det er en innsnevring av litteratur -- fantasy eller ei -- som forringer dens kvalitet.

  Det er ikke sikkert at min "seri&#248se" litteratur klarer &#229 formidle dette p&#229 en mer tydelig m&#229te enn fantasylitteraturen, men det er heller ikke meningen. Jeg ser ingen grunn til &#229 male moralske problemstillinger med bred pensel i skj&#248nnlitteraturen. Da kan man like gjerne skrive en pamflett.

  N&#229r det gjelder sp&#248rsm&#229let om hvorvidt det er antall avvik fra den virkelige verden som bestemmer hvorvidt jeg kan akseptere fiksjonen, n&#248ler jeg med &#229 si ja til dette. Det er sant at drager, sverd og trollmenn ikke er det jeg er mest interessert i &#229 lese om, og d&#233t handler om smak og behag, men jeg kan godt lese litteratur som handler om noe tilsynelatende uvirkelig. Sp&#248rsm&#229let er hvordan det fremstilles, ikke hva det handler om. Og forel&#248big betrakter jeg Goodkinds litteratur som onanib&#248ker for objektivister.

 68. Nagel

  Skal du først skrive "harru", turde du også skrive "drekki". Konsekvens, edle Landgaard.

  Jeg tror nok at mitt største problem med denne debatten om fantasy er at du tilsynelatende har lest så altfor lite av det. Derfor har jeg rett og slett litt trøbbel med å ta deg like seriøst her som jeg gjør i en del andre diskusjoner.

  Samtidig ser jeg at nettopp dét vil være et problem i en slik debatt. De som ikke liker fantasy, vil nødvendigvis ikke lese så mye av den. Uansett er det problematisk at du forsøker å skyve fantasy inn i en søt liten boks når du ikke har begreper om dens omfang og kvalitet.

  Fantasy har nesten per definisjon en egenskap som både er velsignelse og en forbannelse. Når et nytt univers skal tegnes fra bunnen av, kreves at dette gjøres med bred pensel. Ellers går man seg vill i detaljene. Det du gjerne kaller den "seriøse" litteratur kan benytte en rekke referansepunkter fra den virkelige verden - virkelige hendelser, religioner, ideologier som leseren har et forhold til fra før - og som vekker følelser som i noen grad kan forutberegnes.

  Fantasyforfatteren er langt på vei utelukket fra å benytte seg av slike grep, med mindre han bygger sitt univers svært tett opp mot dette, som f.eks. Philip Pullman i "His dark materials"-trilogien.

  Velsignelsen ligger i at forfatteren er fri fra alle disse referansene, han behøver ikke frykte fullt så mange uforutsigbare reaksjoner hos leseren - han kan i større grad styre reaksjonene fordi han har kontroll på referansepunktene.

  Forbannelsen ligger i konsekvensene av at han må male sitt univers med bred pensel. Verden blir ofte mer sort/hvitt ved at det ikke er så mange irrelevante momenter i spill hele tiden. Her vil du selvsagt snuble og skrike noe om at slike momenter ikke er irrelevante - de nyanserer virkeligheten. Det gjør de kanskje, men de gjør det samtidig vanskeligere for kunstneren å lage en renskåren statue, han får fort byller som forfatteren ikke rår over.

  Når referansepunktene blir færre, og universet tegnes fra bunnen av, blir også valgene til personene i dette universet mer oversiktlige. I dette perspektivet er det mer utfordrende å tegne troverdige karakterer i et slikt univers, men det lar seg gjøre, og det gjøres av dyktige fantasyforfattere.

  Det tegnede univers har særlig ett problem til som du peker på, Stian, nemlig skjebne vs. fri vilje-problematikken. Siden forfatteren tegner sitt univers og valgene dermed blir tydeligere, blir det fristende å beskrive selve valgets prosess. Jeg tror at det er nettopp dette som gjør at svært mye fantasy har profetier, skjebne og fri vilje som sentrale bestanddeler. Samtidig er spørsmålet om vi har fri vilje helt essensielt for hvordan mennesket opplever seg selv, og det er ikke sikkert at din nyanserte "seriøse" litteratur evner å formidle disse problemstillinger på en bedre måte enn fantasyen.

  Vi har jo diskutert dette en rekke ganger, og det virker for meg som du aksepterer en rekke oppdiktede avvik fra den virkelige verden - det er jo nettopp løgnen som skiller fakta og fiksjon. Du vil tilsynelatende tegne en grense i sanden som bygger på en kvantitativ vurdering - et eller annet sted føler du at det er nok - det blir for dumt - dette kunne ikke ha skjedd. Den grensen vil nok alle tegne på forskjellige steder i sanden, men jeg tror du bygger ditt hus på sand når du fremstiller dette som noe annet enn et spørsmål om smak og behag.

 69. Nagel

  Skal du først skrive "harru", turde du også skrive "drekki". Konsekvens, edle Landgaard.

  Jeg tror nok at mitt største problem med denne debatten om fantasy er at du tilsynelatende har lest så altfor lite av det. Derfor har jeg rett og slett litt trøbbel med å ta deg like seriøst her som jeg gjør i en del andre diskusjoner.

  Samtidig ser jeg at nettopp dét vil være et problem i en slik debatt. De som ikke liker fantasy, vil nødvendigvis ikke lese så mye av den. Uansett er det problematisk at du forsøker å skyve fantasy inn i en søt liten boks når du ikke har begreper om dens omfang og kvalitet.

  Fantasy har nesten per definisjon en egenskap som både er velsignelse og en forbannelse. Når et nytt univers skal tegnes fra bunnen av, kreves at dette gjøres med bred pensel. Ellers går man seg vill i detaljene. Det du gjerne kaller den "seriøse" litteratur kan benytte en rekke referansepunkter fra den virkelige verden - virkelige hendelser, religioner, ideologier som leseren har et forhold til fra før - og som vekker følelser som i noen grad kan forutberegnes.

  Fantasyforfatteren er langt på vei utelukket fra å benytte seg av slike grep, med mindre han bygger sitt univers svært tett opp mot dette, som f.eks. Philip Pullman i "His dark materials"-trilogien.

  Velsignelsen ligger i at forfatteren er fri fra alle disse referansene, han behøver ikke frykte fullt så mange uforutsigbare reaksjoner hos leseren - han kan i større grad styre reaksjonene fordi han har kontroll på referansepunktene.

  Forbannelsen ligger i konsekvensene av at han må male sitt univers med bred pensel. Verden blir ofte mer sort/hvitt ved at det ikke er så mange irrelevante momenter i spill hele tiden. Her vil du selvsagt snuble og skrike noe om at slike momenter ikke er irrelevante - de nyanserer virkeligheten. Det gjør de kanskje, men de gjør det samtidig vanskeligere for kunstneren å lage en renskåren statue, han får fort byller som forfatteren ikke rår over.

  Når referansepunktene blir færre, og universet tegnes fra bunnen av, blir også valgene til personene i dette universet mer oversiktlige. I dette perspektivet er det mer utfordrende å tegne troverdige karakterer i et slikt univers, men det lar seg gjøre, og det gjøres av dyktige fantasyforfattere.

  Det tegnede univers har særlig ett problem til som du peker på, Stian, nemlig skjebne vs. fri vilje-problematikken. Siden forfatteren tegner sitt univers og valgene dermed blir tydeligere, blir det fristende å beskrive selve valgets prosess. Jeg tror at det er nettopp dette som gjør at svært mye fantasy har profetier, skjebne og fri vilje som sentrale bestanddeler. Samtidig er spørsmålet om vi har fri vilje helt essensielt for hvordan mennesket opplever seg selv, og det er ikke sikkert at din nyanserte "seriøse" litteratur evner å formidle disse problemstillinger på en bedre måte enn fantasyen.

  Vi har jo diskutert dette en rekke ganger, og det virker for meg som du aksepterer en rekke oppdiktede avvik fra den virkelige verden - det er jo nettopp løgnen som skiller fakta og fiksjon. Du vil tilsynelatende tegne en grense i sanden som bygger på en kvantitativ vurdering - et eller annet sted føler du at det er nok - det blir for dumt - dette kunne ikke ha skjedd. Den grensen vil nok alle tegne på forskjellige steder i sanden, men jeg tror du bygger ditt hus på sand når du fremstiller dette som noe annet enn et spørsmål om smak og behag.

 70. Stian M. Landgaard

  Njaei. Jeg synes "drekki" er et teit ord. Jeg kan strekke meg til "harru", men der går grensen.

  Det er mye sant i din fremstilling om fantasylitteraturens forbannelse, men alt dette snakket om renskårne statuer og reaksjonsstyring hos leserne -- som du kaller en velsignelse -- har jeg ikke mye tilovers for. Her tror jeg du i særlig grad baserer deg på Goodkinds bøker, og han har, slik jeg har forstått det, uttalt at hans bøkers mål er å fremstille den objektivistiske filosofi i praksis (og da alltid på en slik måte at den er ufeilbarlig). Jeg synes det er en innsnevring av litteratur -- fantasy eller ei -- som forringer dens kvalitet.

  Det er ikke sikkert at min "seriøse" litteratur klarer å formidle dette på en mer tydelig måte enn fantasylitteraturen, men det er heller ikke meningen. Jeg ser ingen grunn til å male moralske problemstillinger med bred pensel i skjønnlitteraturen. Da kan man like gjerne skrive en pamflett.

  Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det er antall avvik fra den virkelige verden som bestemmer hvorvidt jeg kan akseptere fiksjonen, nøler jeg med å si ja til dette. Det er sant at drager, sverd og trollmenn ikke er det jeg er mest interessert i å lese om, og dét handler om smak og behag, men jeg kan godt lese litteratur som handler om noe tilsynelatende uvirkelig. Spørsmålet er hvordan det fremstilles, ikke hva det handler om. Og foreløbig betrakter jeg Goodkinds litteratur som onanibøker for objektivister.

 71. Stian M. Landgaard

  Ja, det er nok sp&#248rsm&#229let. Du liker den romantiske "escapen", jeg foretrekker &#229 bli rystet ut av hverdagen p&#229 en annen m&#229te. Se for eksempel p&#229 John Ajvide Lindquists roman, H&#229ndtering av ud&#248de, beskrevet her i Aftenpostens anmeldelse. At tusenvis av nylig avd&#248de personer v&#229kner til liv og lager tr&#248bbel, er jo en ting som ikke ville ha skjedd, og som er langt over grensen for hva jeg tror p&#229, men jeg misbilliger ikke romanen p&#229 grunn av det. Derimot er det nettopp hvordan forfatteren bruker denne fantastiske hendelsen for &#229 illustrere noe virkelighetsn&#230rt, som gj&#248r at dette hever seg over vanlig tidtr&#248yte:

  De ud&#248de blir overf&#248rt til et halvferdig, konsentrasjonsleirlignende boligkompleks, der "m&#229lsettingen er &#229 iverksette rehabilitering i l&#248pet av kort tid. De gjenoppst&#229tte skal tilpasses en plass i samfunnet". En slik gjennomf&#248rt satirisk beskrivelse av velferdssamfunnets mestringsstrategier lar oss mer enn ane at en katastrofe er under oppseiling.

  Gyselige saker. Jeg tror jeg skal lese den boken.

 72. Nagel

  Skal du først skrive "harru", turde du også skrive "drekki". Konsekvens, edle Landgaard.

  Jeg tror nok at mitt største problem med denne debatten om fantasy er at du tilsynelatende har lest så altfor lite av det. Derfor har jeg rett og slett litt trøbbel med å ta deg like seriøst her som jeg gjør i en del andre diskusjoner.

  Samtidig ser jeg at nettopp dét vil være et problem i en slik debatt. De som ikke liker fantasy, vil nødvendigvis ikke lese så mye av den. Uansett er det problematisk at du forsøker å skyve fantasy inn i en søt liten boks når du ikke har begreper om dens omfang og kvalitet.

  Fantasy har nesten per definisjon en egenskap som både er velsignelse og en forbannelse. Når et nytt univers skal tegnes fra bunnen av, kreves at dette gjøres med bred pensel. Ellers går man seg vill i detaljene. Det du gjerne kaller den "seriøse" litteratur kan benytte en rekke referansepunkter fra den virkelige verden - virkelige hendelser, religioner, ideologier som leseren har et forhold til fra før - og som vekker følelser som i noen grad kan forutberegnes.

  Fantasyforfatteren er langt på vei utelukket fra å benytte seg av slike grep, med mindre han bygger sitt univers svært tett opp mot dette, som f.eks. Philip Pullman i "His dark materials"-trilogien.

  Velsignelsen ligger i at forfatteren er fri fra alle disse referansene, han behøver ikke frykte fullt så mange uforutsigbare reaksjoner hos leseren - han kan i større grad styre reaksjonene fordi han har kontroll på referansepunktene.

  Forbannelsen ligger i konsekvensene av at han må male sitt univers med bred pensel. Verden blir ofte mer sort/hvitt ved at det ikke er så mange irrelevante momenter i spill hele tiden. Her vil du selvsagt snuble og skrike noe om at slike momenter ikke er irrelevante - de nyanserer virkeligheten. Det gjør de kanskje, men de gjør det samtidig vanskeligere for kunstneren å lage en renskåren statue, han får fort byller som forfatteren ikke rår over.

  Når referansepunktene blir færre, og universet tegnes fra bunnen av, blir også valgene til personene i dette universet mer oversiktlige. I dette perspektivet er det mer utfordrende å tegne troverdige karakterer i et slikt univers, men det lar seg gjøre, og det gjøres av dyktige fantasyforfattere.

  Det tegnede univers har særlig ett problem til som du peker på, Stian, nemlig skjebne vs. fri vilje-problematikken. Siden forfatteren tegner sitt univers og valgene dermed blir tydeligere, blir det fristende å beskrive selve valgets prosess. Jeg tror at det er nettopp dette som gjør at svært mye fantasy har profetier, skjebne og fri vilje som sentrale bestanddeler. Samtidig er spørsmålet om vi har fri vilje helt essensielt for hvordan mennesket opplever seg selv, og det er ikke sikkert at din nyanserte "seriøse" litteratur evner å formidle disse problemstillinger på en bedre måte enn fantasyen.

  Vi har jo diskutert dette en rekke ganger, og det virker for meg som du aksepterer en rekke oppdiktede avvik fra den virkelige verden - det er jo nettopp løgnen som skiller fakta og fiksjon. Du vil tilsynelatende tegne en grense i sanden som bygger på en kvantitativ vurdering - et eller annet sted føler du at det er nok - det blir for dumt - dette kunne ikke ha skjedd. Den grensen vil nok alle tegne på forskjellige steder i sanden, men jeg tror du bygger ditt hus på sand når du fremstiller dette som noe annet enn et spørsmål om smak og behag.

 73. Stian M. Landgaard

  Njaei. Jeg synes "drekki" er et teit ord. Jeg kan strekke meg til "harru", men der går grensen.

  Det er mye sant i din fremstilling om fantasylitteraturens forbannelse, men alt dette snakket om renskårne statuer og reaksjonsstyring hos leserne -- som du kaller en velsignelse -- har jeg ikke mye tilovers for. Her tror jeg du i særlig grad baserer deg på Goodkinds bøker, og han har, slik jeg har forstått det, uttalt at hans bøkers mål er å fremstille den objektivistiske filosofi i praksis (og da alltid på en slik måte at den er ufeilbarlig). Jeg synes det er en innsnevring av litteratur -- fantasy eller ei -- som forringer dens kvalitet.

  Det er ikke sikkert at min "seriøse" litteratur klarer å formidle dette på en mer tydelig måte enn fantasylitteraturen, men det er heller ikke meningen. Jeg ser ingen grunn til å male moralske problemstillinger med bred pensel i skjønnlitteraturen. Da kan man like gjerne skrive en pamflett.

  Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det er antall avvik fra den virkelige verden som bestemmer hvorvidt jeg kan akseptere fiksjonen, nøler jeg med å si ja til dette. Det er sant at drager, sverd og trollmenn ikke er det jeg er mest interessert i å lese om, og dét handler om smak og behag, men jeg kan godt lese litteratur som handler om noe tilsynelatende uvirkelig. Spørsmålet er hvordan det fremstilles, ikke hva det handler om. Og foreløbig betrakter jeg Goodkinds litteratur som onanibøker for objektivister.

 74. Stian M. Landgaard

  Ja, det er nok spørsmålet. Du liker den romantiske "escapen", jeg foretrekker å bli rystet ut av hverdagen på en annen måte. Se for eksempel på John Ajvide Lindquists roman, Håndtering av udøde, beskrevet her i Aftenpostens anmeldelse. At tusenvis av nylig avdøde personer våkner til liv og lager trøbbel, er jo en ting som ikke ville ha skjedd, og som er langt over grensen for hva jeg tror på, men jeg misbilliger ikke romanen på grunn av det. Derimot er det nettopp hvordan forfatteren bruker denne fantastiske hendelsen for å illustrere noe virkelighetsnært, som gjør at dette hever seg over vanlig tidtrøyte:

  De udøde blir overført til et halvferdig, konsentrasjonsleirlignende boligkompleks, der "målsettingen er å iverksette rehabilitering i løpet av kort tid. De gjenoppståtte skal tilpasses en plass i samfunnet". En slik gjennomført satirisk beskrivelse av velferdssamfunnets mestringsstrategier lar oss mer enn ane at en katastrofe er under oppseiling.

  Gyselige saker. Jeg tror jeg skal lese den boken.

 75. Stian M. Landgaard

  Ja, det er nok spørsmålet. Du liker den romantiske "escapen", jeg foretrekker å bli rystet ut av hverdagen på en annen måte. Se for eksempel på John Ajvide Lindquists roman, Håndtering av udøde, beskrevet her i Aftenpostens anmeldelse. At tusenvis av nylig avdøde personer våkner til liv og lager trøbbel, er jo en ting som ikke ville ha skjedd, og som er langt over grensen for hva jeg tror på, men jeg misbilliger ikke romanen på grunn av det. Derimot er det nettopp hvordan forfatteren bruker denne fantastiske hendelsen for å illustrere noe virkelighetsnært, som gjør at dette hever seg over vanlig tidtrøyte:

  De udøde blir overført til et halvferdig, konsentrasjonsleirlignende boligkompleks, der "målsettingen er å iverksette rehabilitering i løpet av kort tid. De gjenoppståtte skal tilpasses en plass i samfunnet". En slik gjennomført satirisk beskrivelse av velferdssamfunnets mestringsstrategier lar oss mer enn ane at en katastrofe er under oppseiling.

  Gyselige saker. Jeg tror jeg skal lese den boken.

 76. Hjorthen

  H&#229ndtering av ud&#248de anbefales, og gjerne ogs&#229 Lindquists f&#248rste bok La den rette komme inn. (Litt skaml&#248s egenreklame: http://hjorthen.org/?p=1493 )

  N&#229r det gjelder debatten om fantasy kontra "ordentlig" littaratur s&#229 har jeg bare skummet gjennom b&#229de post og kommentarer her siden jeg er ganske grundig lei av den debatten. Det forhindrer meg selvf&#248lgelig ikke i &#229 skyte inn en kommentar.

  Det er ingen tvil om at den middelalderske eskapismen rir fantasy-sjangeren som en mare, og at det er mye m&#248kk (og noen diamanter) i den gruppa. Allikevel. &#197 avfeie sjangeren som den maskuline utgaven av Sagaen om Isfolket blir vel litt som &#229 avfeie kvinnelige forfattere p&#229 bakgrunn av det som presenteres av Margit Sandemo og hennes kvinnelige kioskforfatter-kollegaer? (For en del &#229r siden s&#229 ble jo forresten fantasy-litteraturen markedsf&#248rt mot kvinner. Det at fantasy er "gutte-litteratur" er mye en myte som har oppst&#229tt de senere &#229rene etter at noen fikk det for seg at fantasy var ypperlig for &#229 f&#229 gutter til &#229 lese)

  Joda, det finnes mye d&#229rlig fantasy i sverd og tryllekunstnersjangeren, men det finnes ogs&#229 en hel masse glimrende fantasylitteratur for den som gidder &#229 lese. John Crowley skriver str&#229lende litter&#230r fantasy uten sverd og trollmenn. Eller hva med Alasdair Grays Lanark? Fantasy godt som noe. Michael Moorcock, Gene Wolfe, China Mieville, Neil Gaiman. Eller Tor &#197ge Bringsv&#230rd for den del.

  Problemet her er jo at takket v&#230re Tolkien, fryktelige Robert Jordan, og enda et par bestselgere s&#229 har inntrykket om at all fantasy er middelaldersk eskapisme av variernde kvalitet som kanskje kan v&#230re underholdende, men litteratur er det ikke, f&#229tt lov til &#229 befeste seg. Forfattere som skriver fantasy p&#229 en annen m&#229te er man dermed n&#248dt til &#229 klassifisere p&#229 en annen m&#229te, selv om det er fantasy de driver med.

  Dermed f&#229r vi s&#229nne pussige utslag som at Andreas Bull Hansen i forbindelse med lanseringen av sin siste bok m&#229tte presisere at han drev ikke med fantasy, science fiction eller den slags underl&#248dig litteratur. Han har skrevet en fremtidsvisjon m&#229 vite!

 77. Hjorthen

  Håndtering av udøde anbefales, og gjerne også Lindquists første bok La den rette komme inn. (Litt skamløs egenreklame: http://hjorthen.org/?p=1493 )

  Når det gjelder debatten om fantasy kontra "ordentlig" littaratur så har jeg bare skummet gjennom både post og kommentarer her siden jeg er ganske grundig lei av den debatten. Det forhindrer meg selvfølgelig ikke i å skyte inn en kommentar.

  Det er ingen tvil om at den middelalderske eskapismen rir fantasy-sjangeren som en mare, og at det er mye møkk (og noen diamanter) i den gruppa. Allikevel. Å avfeie sjangeren som den maskuline utgaven av Sagaen om Isfolket blir vel litt som å avfeie kvinnelige forfattere på bakgrunn av det som presenteres av Margit Sandemo og hennes kvinnelige kioskforfatter-kollegaer? (For en del år siden så ble jo forresten fantasy-litteraturen markedsført mot kvinner. Det at fantasy er "gutte-litteratur" er mye en myte som har oppstått de senere årene etter at noen fikk det for seg at fantasy var ypperlig for å få gutter til å lese)

  Joda, det finnes mye dårlig fantasy i sverd og tryllekunstnersjangeren, men det finnes også en hel masse glimrende fantasylitteratur for den som gidder å lese. John Crowley skriver strålende litterær fantasy uten sverd og trollmenn. Eller hva med Alasdair Grays Lanark? Fantasy godt som noe. Michael Moorcock, Gene Wolfe, China Mieville, Neil Gaiman. Eller Tor Åge Bringsværd for den del.

  Problemet her er jo at takket være Tolkien, fryktelige Robert Jordan, og enda et par bestselgere så har inntrykket om at all fantasy er middelaldersk eskapisme av variernde kvalitet som kanskje kan være underholdende, men litteratur er det ikke, fått lov til å befeste seg. Forfattere som skriver fantasy på en annen måte er man dermed nødt til å klassifisere på en annen måte, selv om det er fantasy de driver med.

  Dermed får vi sånne pussige utslag som at Andreas Bull Hansen i forbindelse med lanseringen av sin siste bok måtte presisere at han drev ikke med fantasy, science fiction eller den slags underlødig litteratur. Han har skrevet en fremtidsvisjon må vite!

 78. Hjorthen

  Håndtering av udøde anbefales, og gjerne også Lindquists første bok La den rette komme inn. (Litt skamløs egenreklame: http://hjorthen.org/?p=1493 )

  Når det gjelder debatten om fantasy kontra "ordentlig" littaratur så har jeg bare skummet gjennom både post og kommentarer her siden jeg er ganske grundig lei av den debatten. Det forhindrer meg selvfølgelig ikke i å skyte inn en kommentar.

  Det er ingen tvil om at den middelalderske eskapismen rir fantasy-sjangeren som en mare, og at det er mye møkk (og noen diamanter) i den gruppa. Allikevel. Å avfeie sjangeren som den maskuline utgaven av Sagaen om Isfolket blir vel litt som å avfeie kvinnelige forfattere på bakgrunn av det som presenteres av Margit Sandemo og hennes kvinnelige kioskforfatter-kollegaer? (For en del år siden så ble jo forresten fantasy-litteraturen markedsført mot kvinner. Det at fantasy er "gutte-litteratur" er mye en myte som har oppstått de senere årene etter at noen fikk det for seg at fantasy var ypperlig for å få gutter til å lese)

  Joda, det finnes mye dårlig fantasy i sverd og tryllekunstnersjangeren, men det finnes også en hel masse glimrende fantasylitteratur for den som gidder å lese. John Crowley skriver strålende litterær fantasy uten sverd og trollmenn. Eller hva med Alasdair Grays Lanark? Fantasy godt som noe. Michael Moorcock, Gene Wolfe, China Mieville, Neil Gaiman. Eller Tor Åge Bringsværd for den del.

  Problemet her er jo at takket være Tolkien, fryktelige Robert Jordan, og enda et par bestselgere så har inntrykket om at all fantasy er middelaldersk eskapisme av variernde kvalitet som kanskje kan være underholdende, men litteratur er det ikke, fått lov til å befeste seg. Forfattere som skriver fantasy på en annen måte er man dermed nødt til å klassifisere på en annen måte, selv om det er fantasy de driver med.

  Dermed får vi sånne pussige utslag som at Andreas Bull Hansen i forbindelse med lanseringen av sin siste bok måtte presisere at han drev ikke med fantasy, science fiction eller den slags underlødig litteratur. Han har skrevet en fremtidsvisjon må vite!

 79. Hjorthen

  Håndtering av udøde anbefales, og gjerne også Lindquists første bok La den rette komme inn. (Litt skamløs egenreklame: http://hjorthen.org/?p=1493 )

  Når det gjelder debatten om fantasy kontra "ordentlig" littaratur så har jeg bare skummet gjennom både post og kommentarer her siden jeg er ganske grundig lei av den debatten. Det forhindrer meg selvfølgelig ikke i å skyte inn en kommentar.

  Det er ingen tvil om at den middelalderske eskapismen rir fantasy-sjangeren som en mare, og at det er mye møkk (og noen diamanter) i den gruppa. Allikevel. Å avfeie sjangeren som den maskuline utgaven av Sagaen om Isfolket blir vel litt som å avfeie kvinnelige forfattere på bakgrunn av det som presenteres av Margit Sandemo og hennes kvinnelige kioskforfatter-kollegaer? (For en del år siden så ble jo forresten fantasy-litteraturen markedsført mot kvinner. Det at fantasy er "gutte-litteratur" er mye en myte som har oppstått de senere årene etter at noen fikk det for seg at fantasy var ypperlig for å få gutter til å lese)

  Joda, det finnes mye dårlig fantasy i sverd og tryllekunstnersjangeren, men det finnes også en hel masse glimrende fantasylitteratur for den som gidder å lese. John Crowley skriver strålende litterær fantasy uten sverd og trollmenn. Eller hva med Alasdair Grays Lanark? Fantasy godt som noe. Michael Moorcock, Gene Wolfe, China Mieville, Neil Gaiman. Eller Tor Åge Bringsværd for den del.

  Problemet her er jo at takket være Tolkien, fryktelige Robert Jordan, og enda et par bestselgere så har inntrykket om at all fantasy er middelaldersk eskapisme av variernde kvalitet som kanskje kan være underholdende, men litteratur er det ikke, fått lov til å befeste seg. Forfattere som skriver fantasy på en annen måte er man dermed nødt til å klassifisere på en annen måte, selv om det er fantasy de driver med.

  Dermed får vi sånne pussige utslag som at Andreas Bull Hansen i forbindelse med lanseringen av sin siste bok måtte presisere at han drev ikke med fantasy, science fiction eller den slags underlødig litteratur. Han har skrevet en fremtidsvisjon må vite!

 80. Ida Sagberg

  Jeg er sikker p&#229 at jeg kan finne en hel del nyansert fantasylitteratur du vil like, med karakterer som innehar b&#229de dybde variasjon, og verdner/samfunn som utfordrer v&#229r oppfatning av v&#229r egen verden, slik mye samtidslitteratur ikke evner &#229 gj&#248re.

 81. Ida Sagberg

  Jeg er sikker på at jeg kan finne en hel del nyansert fantasylitteratur du vil like, med karakterer som innehar både dybde variasjon, og verdner/samfunn som utfordrer vår oppfatning av vår egen verden, slik mye samtidslitteratur ikke evner å gjøre.

 82. Ida Sagberg

  Jeg er sikker på at jeg kan finne en hel del nyansert fantasylitteratur du vil like, med karakterer som innehar både dybde variasjon, og verdner/samfunn som utfordrer vår oppfatning av vår egen verden, slik mye samtidslitteratur ikke evner å gjøre.

 83. Ida Sagberg

  Jeg er sikker på at jeg kan finne en hel del nyansert fantasylitteratur du vil like, med karakterer som innehar både dybde variasjon, og verdner/samfunn som utfordrer vår oppfatning av vår egen verden, slik mye samtidslitteratur ikke evner å gjøre.

 84. Anne Sofie

  Har med stor interesse lest dette innlegg og p&#229f&#246lgende diskusjon om fantasylitteraturen vs. "seri&#246s" litteratur - en sp&#246rsm&#229lsstilling jeg har fundert over lenge og der jeg har v&#228rt inne p&#229 mange av de tankene som Stian beskriver.

  Jeg har ikke egentlig noe &#229 f&#246ye til i saken som s&#229dan, men ville bare uttrykke min glede over &#229 ta del av det b&#229de Stian og kommentatorene har skrevet. Det er befriende &#229 finne en litteraturblogg og -diskusjon som t&#246r &#229 bruke begrep som "seri&#246s" litteratur og der partene utdyper diskusjonen og fortsetter &#229 bem&#246te hverandres argument trass i dyp uenighet i sak. Man f&#229r som leser dermed noe mer innsikt i saken i hele sin bredde, og det er i hvert fall hva jeg er ute etter som litteraturbloggleser.

  Dessuten har jeg f&#229tt meg en og annen god latter av velformulerte argument som jeg skal lagre i en liten krok av hjernen og bruke mot neste fantasyentusiast jeg m&#246ter p&#229 min vei. 😉

 85. Anne Sofie

  Skulle forresten v&#228re morsomt &#229 h&#246re vad Stian og hans bes&#246kere her inne anser om "H&#229ndtering av ud&#246de". Jeg synes ikke den lever opp til forventningene man f&#229r om den. Den har visse gode sider, framforalt de realistiske skildringene av mennskers f&#246lelser og interaksjon, som jeg opplever givende og til og med r&#246rende som leser, men totalinntrykket av boken er "vr&#246vel". (Herlig &#229 finne en blogg der man t&#246r &#229 bruke denne type ord uten &#229 v&#228re redd for &#229 bli kastet ut.)

  Boken skal nok ikke leses som annet enn en slags nyskapelse innen Horrorsjangeren - som jeg anser st&#229r i omtrent samme forhold til "seri&#246s" litteratur som Fantasysjangeren. Og forfatteren selv, John Ajvide Linqvist, fornekter at boken fra hans side er ment &#229 skulle leses som noen form for samfunnskritikk.

 86. Stian M. Landgaard

  Hyggelig at du trives p&#229 min ringe blogg, Anne Sofie. 🙂

  Forel&#248big har jeg ikke rukket &#229 lese H&#229ndtering av ud&#248de, men den rykker stadig frem i k&#248en. Jeg gleder meg i hvert fall til &#229 ta fatt p&#229 boken, og n&#229r jeg er ferdig med den, skal jeg skrive en fyldig kommentar om hva jeg synes.

  Men jeg trodde virkelig den var ment som samfunnskritikk.

 87. Anne Sofie

  Har med stor interesse lest dette innlegg og påfölgende diskusjon om fantasylitteraturen vs. "seriös" litteratur - en spörsmålsstilling jeg har fundert over lenge og der jeg har värt inne på mange av de tankene som Stian beskriver.

  Jeg har ikke egentlig noe å föye til i saken som sådan, men ville bare uttrykke min glede over å ta del av det både Stian og kommentatorene har skrevet. Det er befriende å finne en litteraturblogg og -diskusjon som tör å bruke begrep som "seriös" litteratur og der partene utdyper diskusjonen og fortsetter å bemöte hverandres argument trass i dyp uenighet i sak. Man får som leser dermed noe mer innsikt i saken i hele sin bredde, og det er i hvert fall hva jeg er ute etter som litteraturbloggleser.

  Dessuten har jeg fått meg en og annen god latter av velformulerte argument som jeg skal lagre i en liten krok av hjernen og bruke mot neste fantasyentusiast jeg möter på min vei. 😉

 88. Anne Sofie

  Har med stor interesse lest dette innlegg og påfölgende diskusjon om fantasylitteraturen vs. "seriös" litteratur - en spörsmålsstilling jeg har fundert over lenge og der jeg har värt inne på mange av de tankene som Stian beskriver.

  Jeg har ikke egentlig noe å föye til i saken som sådan, men ville bare uttrykke min glede over å ta del av det både Stian og kommentatorene har skrevet. Det er befriende å finne en litteraturblogg og -diskusjon som tör å bruke begrep som "seriös" litteratur og der partene utdyper diskusjonen og fortsetter å bemöte hverandres argument trass i dyp uenighet i sak. Man får som leser dermed noe mer innsikt i saken i hele sin bredde, og det er i hvert fall hva jeg er ute etter som litteraturbloggleser.

  Dessuten har jeg fått meg en og annen god latter av velformulerte argument som jeg skal lagre i en liten krok av hjernen og bruke mot neste fantasyentusiast jeg möter på min vei. 😉

 89. Anne Sofie

  Skulle forresten väre morsomt å höre vad Stian og hans besökere her inne anser om "Håndtering av udöde". Jeg synes ikke den lever opp til forventningene man får om den. Den har visse gode sider, framforalt de realistiske skildringene av mennskers fölelser og interaksjon, som jeg opplever givende og til og med rörende som leser, men totalinntrykket av boken er "vrövel". (Herlig å finne en blogg der man tör å bruke denne type ord uten å väre redd for å bli kastet ut.)

  Boken skal nok ikke leses som annet enn en slags nyskapelse innen Horrorsjangeren - som jeg anser står i omtrent samme forhold til "seriös" litteratur som Fantasysjangeren. Og forfatteren selv, John Ajvide Linqvist, fornekter at boken fra hans side er ment å skulle leses som noen form for samfunnskritikk.

 90. Anne Sofie

  Skulle forresten väre morsomt å höre vad Stian og hans besökere her inne anser om "Håndtering av udöde". Jeg synes ikke den lever opp til forventningene man får om den. Den har visse gode sider, framforalt de realistiske skildringene av mennskers fölelser og interaksjon, som jeg opplever givende og til og med rörende som leser, men totalinntrykket av boken er "vrövel". (Herlig å finne en blogg der man tör å bruke denne type ord uten å väre redd for å bli kastet ut.)

  Boken skal nok ikke leses som annet enn en slags nyskapelse innen Horrorsjangeren - som jeg anser står i omtrent samme forhold til "seriös" litteratur som Fantasysjangeren. Og forfatteren selv, John Ajvide Linqvist, fornekter at boken fra hans side er ment å skulle leses som noen form for samfunnskritikk.

 91. Stian M. Landgaard

  Hyggelig at du trives på min ringe blogg, Anne Sofie. 🙂

  Foreløbig har jeg ikke rukket å lese Håndtering av udøde, men den rykker stadig frem i køen. Jeg gleder meg i hvert fall til å ta fatt på boken, og når jeg er ferdig med den, skal jeg skrive en fyldig kommentar om hva jeg synes.

  Men jeg trodde virkelig den var ment som samfunnskritikk.

 92. Anne Sofie

  Har med stor interesse lest dette innlegg og påfölgende diskusjon om fantasylitteraturen vs. "seriös" litteratur - en spörsmålsstilling jeg har fundert over lenge og der jeg har värt inne på mange av de tankene som Stian beskriver.

  Jeg har ikke egentlig noe å föye til i saken som sådan, men ville bare uttrykke min glede over å ta del av det både Stian og kommentatorene har skrevet. Det er befriende å finne en litteraturblogg og -diskusjon som tör å bruke begrep som "seriös" litteratur og der partene utdyper diskusjonen og fortsetter å bemöte hverandres argument trass i dyp uenighet i sak. Man får som leser dermed noe mer innsikt i saken i hele sin bredde, og det er i hvert fall hva jeg er ute etter som litteraturbloggleser.

  Dessuten har jeg fått meg en og annen god latter av velformulerte argument som jeg skal lagre i en liten krok av hjernen og bruke mot neste fantasyentusiast jeg möter på min vei. 😉

 93. Anne Sofie

  Skulle forresten väre morsomt å höre vad Stian og hans besökere her inne anser om "Håndtering av udöde". Jeg synes ikke den lever opp til forventningene man får om den. Den har visse gode sider, framforalt de realistiske skildringene av mennskers fölelser og interaksjon, som jeg opplever givende og til og med rörende som leser, men totalinntrykket av boken er "vrövel". (Herlig å finne en blogg der man tör å bruke denne type ord uten å väre redd for å bli kastet ut.)

  Boken skal nok ikke leses som annet enn en slags nyskapelse innen Horrorsjangeren - som jeg anser står i omtrent samme forhold til "seriös" litteratur som Fantasysjangeren. Og forfatteren selv, John Ajvide Linqvist, fornekter at boken fra hans side er ment å skulle leses som noen form for samfunnskritikk.

 94. Stian M. Landgaard

  Hyggelig at du trives på min ringe blogg, Anne Sofie. 🙂

  Foreløbig har jeg ikke rukket å lese Håndtering av udøde, men den rykker stadig frem i køen. Jeg gleder meg i hvert fall til å ta fatt på boken, og når jeg er ferdig med den, skal jeg skrive en fyldig kommentar om hva jeg synes.

  Men jeg trodde virkelig den var ment som samfunnskritikk.

 95. Stian M. Landgaard

  Takk skal du ha. Det var opplysende.

  Men uansett hva en forfatter selv mener om sin bok, kan andre lesere alltid tolke motstridende oppfatninger ut av den -- uten at de dermed "tar feil". Avjide Lindqvists hensikt var kanskje ikke &#229 skrive en samfunnskritikk, men i manges &#248yne kan det likevel v&#230re det. Jeg er bra spent n&#229!

 96. Anne Sofie

  Ja, det er jo sant, n&#229r du sier det. N&#229r jeg var ute og lette etter denne artikkelen fant jeg jo mange andre artikler om denne boken der ordet samfunnskritikk ble nevnt. Ett eller annet sted sto det ogs&#229 noe om at hele skrekksjangeren i seg selv var en slags samfunnskritikk, men jeg har ikke selv noen st&#246rre kjennskap til sjangeren og har derfor ikke noe synspunkt p&#229 det. Det er det kanskje derimot andre som har...? Stian eller andre bes&#246kere...?

  Jeg ser av kommentarene ovenfor at denne boken har kommet inn i diskusjonen om fantasy kontra "literary fiction" (bra term!) som eksempel p&#229 en bok med uvirkelig handling, men som ikke faller inn under kategorien fantasy. Selv har jeg ogs&#229 hevdet at jeg godt kan synes en bok med uvirkelig handling kan v&#228re givende, til forskjell fra fantasy som ikke tiltaler meg, men i mitt tillfelle var ikke "H&#229ndtering av ud&#246de" noe godt eksempel p&#229 dette. Det var ogs&#229 en av grunnene til at jeg hadde syntes det var moro &#229 f&#229 flere kvalifiserte synspunkter p&#229 nettopp den, s&#229 kanskje jeg til og med kan se flere sider av den enn jeg kan som alene-leser.

  Derimot vil jeg nevne Kazuo Ishiguros seneste, "Never Let Me Go", som eksempel p&#229 en bok som handler om noe absolutt uvirkelig, men som jeg synes er helt fantastisk! Ja, ikke i den betydelsen da - det ble komisk i denne sammenhengen - men alts&#229 en av det forrige &#229rets beste leseopplevelser.

 97. Stian M. Landgaard

  Takk skal du ha. Det var opplysende.

  Men uansett hva en forfatter selv mener om sin bok, kan andre lesere alltid tolke motstridende oppfatninger ut av den -- uten at de dermed "tar feil". Avjide Lindqvists hensikt var kanskje ikke å skrive en samfunnskritikk, men i manges øyne kan det likevel være det. Jeg er bra spent nå!

 98. Anne Sofie

  Ja, det er jo sant, når du sier det. Når jeg var ute og lette etter denne artikkelen fant jeg jo mange andre artikler om denne boken der ordet samfunnskritikk ble nevnt. Ett eller annet sted sto det også noe om at hele skrekksjangeren i seg selv var en slags samfunnskritikk, men jeg har ikke selv noen större kjennskap til sjangeren og har derfor ikke noe synspunkt på det. Det er det kanskje derimot andre som har...? Stian eller andre besökere...?

  Jeg ser av kommentarene ovenfor at denne boken har kommet inn i diskusjonen om fantasy kontra "literary fiction" (bra term!) som eksempel på en bok med uvirkelig handling, men som ikke faller inn under kategorien fantasy. Selv har jeg også hevdet at jeg godt kan synes en bok med uvirkelig handling kan väre givende, til forskjell fra fantasy som ikke tiltaler meg, men i mitt tillfelle var ikke "Håndtering av udöde" noe godt eksempel på dette. Det var også en av grunnene til at jeg hadde syntes det var moro å få flere kvalifiserte synspunkter på nettopp den, så kanskje jeg til og med kan se flere sider av den enn jeg kan som alene-leser.

  Derimot vil jeg nevne Kazuo Ishiguros seneste, "Never Let Me Go", som eksempel på en bok som handler om noe absolutt uvirkelig, men som jeg synes er helt fantastisk! Ja, ikke i den betydelsen da - det ble komisk i denne sammenhengen - men altså en av det forrige årets beste leseopplevelser.

 99. Anne Sofie

  Ja, det er jo sant, når du sier det. Når jeg var ute og lette etter denne artikkelen fant jeg jo mange andre artikler om denne boken der ordet samfunnskritikk ble nevnt. Ett eller annet sted sto det også noe om at hele skrekksjangeren i seg selv var en slags samfunnskritikk, men jeg har ikke selv noen större kjennskap til sjangeren og har derfor ikke noe synspunkt på det. Det er det kanskje derimot andre som har...? Stian eller andre besökere...?

  Jeg ser av kommentarene ovenfor at denne boken har kommet inn i diskusjonen om fantasy kontra "literary fiction" (bra term!) som eksempel på en bok med uvirkelig handling, men som ikke faller inn under kategorien fantasy. Selv har jeg også hevdet at jeg godt kan synes en bok med uvirkelig handling kan väre givende, til forskjell fra fantasy som ikke tiltaler meg, men i mitt tillfelle var ikke "Håndtering av udöde" noe godt eksempel på dette. Det var også en av grunnene til at jeg hadde syntes det var moro å få flere kvalifiserte synspunkter på nettopp den, så kanskje jeg til og med kan se flere sider av den enn jeg kan som alene-leser.

  Derimot vil jeg nevne Kazuo Ishiguros seneste, "Never Let Me Go", som eksempel på en bok som handler om noe absolutt uvirkelig, men som jeg synes er helt fantastisk! Ja, ikke i den betydelsen da - det ble komisk i denne sammenhengen - men altså en av det forrige årets beste leseopplevelser.

 100. Stian M. Landgaard

  Takk skal du ha. Det var opplysende.

  Men uansett hva en forfatter selv mener om sin bok, kan andre lesere alltid tolke motstridende oppfatninger ut av den -- uten at de dermed "tar feil". Avjide Lindqvists hensikt var kanskje ikke å skrive en samfunnskritikk, men i manges øyne kan det likevel være det. Jeg er bra spent nå!

 101. Anne Sofie

  Ja, det er jo sant, når du sier det. Når jeg var ute og lette etter denne artikkelen fant jeg jo mange andre artikler om denne boken der ordet samfunnskritikk ble nevnt. Ett eller annet sted sto det også noe om at hele skrekksjangeren i seg selv var en slags samfunnskritikk, men jeg har ikke selv noen större kjennskap til sjangeren og har derfor ikke noe synspunkt på det. Det er det kanskje derimot andre som har...? Stian eller andre besökere...?

  Jeg ser av kommentarene ovenfor at denne boken har kommet inn i diskusjonen om fantasy kontra "literary fiction" (bra term!) som eksempel på en bok med uvirkelig handling, men som ikke faller inn under kategorien fantasy. Selv har jeg også hevdet at jeg godt kan synes en bok med uvirkelig handling kan väre givende, til forskjell fra fantasy som ikke tiltaler meg, men i mitt tillfelle var ikke "Håndtering av udöde" noe godt eksempel på dette. Det var også en av grunnene til at jeg hadde syntes det var moro å få flere kvalifiserte synspunkter på nettopp den, så kanskje jeg til og med kan se flere sider av den enn jeg kan som alene-leser.

  Derimot vil jeg nevne Kazuo Ishiguros seneste, "Never Let Me Go", som eksempel på en bok som handler om noe absolutt uvirkelig, men som jeg synes er helt fantastisk! Ja, ikke i den betydelsen da - det ble komisk i denne sammenhengen - men altså en av det forrige årets beste leseopplevelser.

 102. Simon Thorbjørnsen

  Jeg slutter meg fullstendig til Nagels ideelle fordring om at litterauren b&#248r fremstille "mennesket slik det kan og b&#248r v&#230re (A.R.)". Litteraturen b&#248r fremstille moralske dilemmaer og heroisk kamp for det rette. Om dette gj&#248res med sverd, kaffekopper eller fj&#230rpenn er en ytre form, og fantasy-litteratur gj&#248r noen ganger dette bra, som regel mindre bra.

  V&#229r vert hevder at "...et enkelt univers hvor godt og ondt st&#229r steilt mot hverandre &#8212 i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "m&#248rk energi", "lysets side" og slike ting".

  Det er jo slett ikke slik at godt og ondt medf&#248rer reellt, selvstendig eksisterende "ondskap". Det medf&#248rer derimot reelle VALG, mellom det gale og det rette. Det som kalles ondskap best&#229r ikke av egen substans og kraft, men av &#229 fortrenge virkeligheten og ikke handle i tr&#229d med virkelighetens krav.

  En tilh&#248rende svakhet ved fantasy-litteraturen generelt er dens tendens til &#229 la helten v&#230re "the chosen one", dvs en liten messias med ufullstendig selvtillit og ferdigheter, som seirer p&#229 tross av alle odds pga himmelsk backing. N&#229r man forkaster ideen om at ondskap eksisterer p&#229 egen h&#229nd, blir dette lite troverdige litter&#230re grepet meningsl&#248st.

  Mine helter er er ikke "chosen", men "chooser", dvs den som handler overveid og p&#229 basis av kunnskapen om godt og ondt. Han som observer, identifiserer og omtaler det onde for det det er. Og som deretter handler p&#229 basis av sin forst&#229else. I den virkelige verden tenker jeg f&#248rst og fremst p&#229 Ayaan Hirsi Ali, i litteraturen John Galt.

 103. Simon Thorbjørnsen

  Jeg slutter meg fullstendig til Nagels ideelle fordring om at litterauren bør fremstille "mennesket slik det kan og bør være (A.R.)". Litteraturen bør fremstille moralske dilemmaer og heroisk kamp for det rette. Om dette gjøres med sverd, kaffekopper eller fjærpenn er en ytre form, og fantasy-litteratur gjør noen ganger dette bra, som regel mindre bra.

  Vår vert hevder at "...et enkelt univers hvor godt og ondt står steilt mot hverandre — i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "mørk energi", "lysets side" og slike ting".

  Det er jo slett ikke slik at godt og ondt medfører reellt, selvstendig eksisterende "ondskap". Det medfører derimot reelle VALG, mellom det gale og det rette. Det som kalles ondskap består ikke av egen substans og kraft, men av å fortrenge virkeligheten og ikke handle i tråd med virkelighetens krav.

  En tilhørende svakhet ved fantasy-litteraturen generelt er dens tendens til å la helten være "the chosen one", dvs en liten messias med ufullstendig selvtillit og ferdigheter, som seirer på tross av alle odds pga himmelsk backing. Når man forkaster ideen om at ondskap eksisterer på egen hånd, blir dette lite troverdige litterære grepet meningsløst.

  Mine helter er er ikke "chosen", men "chooser", dvs den som handler overveid og på basis av kunnskapen om godt og ondt. Han som observer, identifiserer og omtaler det onde for det det er. Og som deretter handler på basis av sin forståelse. I den virkelige verden tenker jeg først og fremst på Ayaan Hirsi Ali, i litteraturen John Galt.

 104. Simon Thorbjørnsen

  Jeg slutter meg fullstendig til Nagels ideelle fordring om at litterauren bør fremstille "mennesket slik det kan og bør være (A.R.)". Litteraturen bør fremstille moralske dilemmaer og heroisk kamp for det rette. Om dette gjøres med sverd, kaffekopper eller fjærpenn er en ytre form, og fantasy-litteratur gjør noen ganger dette bra, som regel mindre bra.

  Vår vert hevder at "...et enkelt univers hvor godt og ondt står steilt mot hverandre — i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes "mørk energi", "lysets side" og slike ting".

  Det er jo slett ikke slik at godt og ondt medfører reellt, selvstendig eksisterende "ondskap". Det medfører derimot reelle VALG, mellom det gale og det rette. Det som kalles ondskap består ikke av egen substans og kraft, men av å fortrenge virkeligheten og ikke handle i tråd med virkelighetens krav.

  En tilhørende svakhet ved fantasy-litteraturen generelt er dens tendens til å la helten være "the chosen one", dvs en liten messias med ufullstendig selvtillit og ferdigheter, som seirer på tross av alle odds pga himmelsk backing. Når man forkaster ideen om at ondskap eksisterer på egen hånd, blir dette lite troverdige litterære grepet meningsløst.

  Mine helter er er ikke "chosen", men "chooser", dvs den som handler overveid og på basis av kunnskapen om godt og ondt. Han som observer, identifiserer og omtaler det onde for det det er. Og som deretter handler på basis av sin forståelse. I den virkelige verden tenker jeg først og fremst på Ayaan Hirsi Ali, i litteraturen John Galt.

 105. Simon Thorbjørnsen

  Jeg slutter meg fullstendig til Nagels ideelle fordring om at litterauren bør fremstille "mennesket slik det kan og bør være (A.R.)". Litteraturen bør fremstille moralske dilemmaer og heroisk kamp for det rette. Om dette gjøres med sverd, kaffekopper eller fjærpenn er en ytre form, og fantasy-litteratur gjør noen ganger dette bra, som regel mindre bra.

  Vår vert hevder at "...et enkelt univers hvor godt og ondt står steilt mot hverandre — i metafysisk forstand. Metafysisk vil si at det virkelig finnes “mørk energi”, “lysets side” og slike ting".

  Det er jo slett ikke slik at godt og ondt medfører reellt, selvstendig eksisterende "ondskap". Det medfører derimot reelle VALG, mellom det gale og det rette. Det som kalles ondskap består ikke av egen substans og kraft, men av å fortrenge virkeligheten og ikke handle i tråd med virkelighetens krav.

  En tilhørende svakhet ved fantasy-litteraturen generelt er dens tendens til å la helten være "the chosen one", dvs en liten messias med ufullstendig selvtillit og ferdigheter, som seirer på tross av alle odds pga himmelsk backing. Når man forkaster ideen om at ondskap eksisterer på egen hånd, blir dette lite troverdige litterære grepet meningsløst.

  Mine helter er er ikke "chosen", men "chooser", dvs den som handler overveid og på basis av kunnskapen om godt og ondt. Han som observer, identifiserer og omtaler det onde for det det er. Og som deretter handler på basis av sin forståelse. I den virkelige verden tenker jeg først og fremst på Ayaan Hirsi Ali, i litteraturen John Galt.

 106. Ken Jensen

  Turde jeg foresl&#229 at herren Landgaard leser A Song of Ice and Fire-serien til George R. R. Martin? F&#248rste bok heter A Game of Thrones. Her er det ingen som er gode eller onde, man bare er mennesker p&#229 godt og vondt. Forfatteren presenterer et enormt persongalleri. Jeg skal ikke si for meget, men dette verket anbefales p&#229 det heteste. Faller ikke dette i smak, er det ikke h&#229p for at Landgaard og hans likesinnede skal sette pris p&#229 fantasy uansett hvor velskrevet den m&#229tte v&#230re. For &#248vrig er jeg enig i at det er mye rask i sjangeren. P&#229 den annen side er det ingen forbrytelse &#229 dr&#248mme seg bort en gang iblant, s&#229 lenge man leser andre ting ogs&#229.

 107. Ken Jensen

  Var det denne jeg kj&#248pte p&#229 Libris? Har ikke lest den enn&#229. Er s&#229 mye &#229 lese og s&#229 liten tid. Skal f&#229 gjort det en av disse dagene. M&#229 ta oss en fantasydiskusjon mann til mann en av de n&#230rmeste dagene.

 108. Ken Jensen

  Turde jeg foreslå at herren Landgaard leser A Song of Ice and Fire-serien til George R. R. Martin? Første bok heter A Game of Thrones. Her er det ingen som er gode eller onde, man bare er mennesker på godt og vondt. Forfatteren presenterer et enormt persongalleri. Jeg skal ikke si for meget, men dette verket anbefales på det heteste. Faller ikke dette i smak, er det ikke håp for at Landgaard og hans likesinnede skal sette pris på fantasy uansett hvor velskrevet den måtte være. For øvrig er jeg enig i at det er mye rask i sjangeren. På den annen side er det ingen forbrytelse å drømme seg bort en gang iblant, så lenge man leser andre ting også.

 109. Ken Jensen

  Turde jeg foreslå at herren Landgaard leser A Song of Ice and Fire-serien til George R. R. Martin? Første bok heter A Game of Thrones. Her er det ingen som er gode eller onde, man bare er mennesker på godt og vondt. Forfatteren presenterer et enormt persongalleri. Jeg skal ikke si for meget, men dette verket anbefales på det heteste. Faller ikke dette i smak, er det ikke håp for at Landgaard og hans likesinnede skal sette pris på fantasy uansett hvor velskrevet den måtte være. For øvrig er jeg enig i at det er mye rask i sjangeren. På den annen side er det ingen forbrytelse å drømme seg bort en gang iblant, så lenge man leser andre ting også.

 110. Ken Jensen

  Var det denne jeg kjøpte på Libris? Har ikke lest den ennå. Er så mye å lese og så liten tid. Skal få gjort det en av disse dagene. Må ta oss en fantasydiskusjon mann til mann en av de nærmeste dagene.

 111. Ken Jensen

  Var det denne jeg kjøpte på Libris? Har ikke lest den ennå. Er så mye å lese og så liten tid. Skal få gjort det en av disse dagene. Må ta oss en fantasydiskusjon mann til mann en av de nærmeste dagene.

 112. Ken Jensen

  Turde jeg foreslå at herren Landgaard leser A Song of Ice and Fire-serien til George R. R. Martin? Første bok heter A Game of Thrones. Her er det ingen som er gode eller onde, man bare er mennesker på godt og vondt. Forfatteren presenterer et enormt persongalleri. Jeg skal ikke si for meget, men dette verket anbefales på det heteste. Faller ikke dette i smak, er det ikke håp for at Landgaard og hans likesinnede skal sette pris på fantasy uansett hvor velskrevet den måtte være. For øvrig er jeg enig i at det er mye rask i sjangeren. På den annen side er det ingen forbrytelse å drømme seg bort en gang iblant, så lenge man leser andre ting også.

 113. Ken Jensen

  Var det denne jeg kjøpte på Libris? Har ikke lest den ennå. Er så mye å lese og så liten tid. Skal få gjort det en av disse dagene. Må ta oss en fantasydiskusjon mann til mann en av de nærmeste dagene.

 114. bloodymary

  J&#248ss i all verden. Hva kaller dere denne kampen? Kampen mellom godt og &#248h..gr&#229tt?
  Fantastisk velskrevet innlegg (gammelt, skj&#248nner jeg) og rysar-kommentarer fra ende til annen. En glede for en ny leser, som har lest mye gj&#248rmelitteratur og lite fantasy, mest av alt fordi hun er et offer eller et ektef&#248dt barn for/av et gudl&#248st verdensbilde. Selv om jeg ville klarer jeg aldri &#229 ta disse jernbane-tingene alvorlig. De er og forblir underlige for meg. Av de grunnene Landgaard s&#229 velformulert legger for dagen. Det er lite som gleder meg mer enn veltalenhet p&#229 vegne av mine egne uartikulerte fornemmelser.
  Glad helg.
  BM

 115. bloodymary

  Jøss i all verden. Hva kaller dere denne kampen? Kampen mellom godt og øh..grått?
  Fantastisk velskrevet innlegg (gammelt, skjønner jeg) og rysar-kommentarer fra ende til annen. En glede for en ny leser, som har lest mye gjørmelitteratur og lite fantasy, mest av alt fordi hun er et offer eller et ektefødt barn for/av et gudløst verdensbilde. Selv om jeg ville klarer jeg aldri å ta disse jernbane-tingene alvorlig. De er og forblir underlige for meg. Av de grunnene Landgaard så velformulert legger for dagen. Det er lite som gleder meg mer enn veltalenhet på vegne av mine egne uartikulerte fornemmelser.
  Glad helg.
  BM

 116. bloodymary

  Jøss i all verden. Hva kaller dere denne kampen? Kampen mellom godt og øh..grått?
  Fantastisk velskrevet innlegg (gammelt, skjønner jeg) og rysar-kommentarer fra ende til annen. En glede for en ny leser, som har lest mye gjørmelitteratur og lite fantasy, mest av alt fordi hun er et offer eller et ektefødt barn for/av et gudløst verdensbilde. Selv om jeg ville klarer jeg aldri å ta disse jernbane-tingene alvorlig. De er og forblir underlige for meg. Av de grunnene Landgaard så velformulert legger for dagen. Det er lite som gleder meg mer enn veltalenhet på vegne av mine egne uartikulerte fornemmelser.
  Glad helg.
  BM

 117. bloodymary

  Jøss i all verden. Hva kaller dere denne kampen? Kampen mellom godt og øh..grått?
  Fantastisk velskrevet innlegg (gammelt, skjønner jeg) og rysar-kommentarer fra ende til annen. En glede for en ny leser, som har lest mye gjørmelitteratur og lite fantasy, mest av alt fordi hun er et offer eller et ektefødt barn for/av et gudløst verdensbilde. Selv om jeg ville klarer jeg aldri å ta disse jernbane-tingene alvorlig. De er og forblir underlige for meg. Av de grunnene Landgaard så velformulert legger for dagen. Det er lite som gleder meg mer enn veltalenhet på vegne av mine egne uartikulerte fornemmelser.
  Glad helg.
  BM

 118. Stian M. Landgaard

  Det gleder meg &#229 h&#248re, Most Exalted Mary of Everlasting Bloodness. Artig med dette innlegget, forresten. Det ble ikke kommentert f&#248r flere m&#229neder etter at det ble skrevet. Og siden da har det blitt det mest kommenterte innlegget p&#229 bloggen. Stadig nye folk som oppdager det, tydeligvis.

  Ha en glad helg, du ogs&#229. (Bloggingen tar dog aldri helg.)

 119. Stian M. Landgaard

  Det gleder meg å høre, Most Exalted Mary of Everlasting Bloodness. Artig med dette innlegget, forresten. Det ble ikke kommentert før flere måneder etter at det ble skrevet. Og siden da har det blitt det mest kommenterte innlegget på bloggen. Stadig nye folk som oppdager det, tydeligvis.

  Ha en glad helg, du også. (Bloggingen tar dog aldri helg.)

 120. Stian M. Landgaard

  Det gleder meg å høre, Most Exalted Mary of Everlasting Bloodness. Artig med dette innlegget, forresten. Det ble ikke kommentert før flere måneder etter at det ble skrevet. Og siden da har det blitt det mest kommenterte innlegget på bloggen. Stadig nye folk som oppdager det, tydeligvis.

  Ha en glad helg, du også. (Bloggingen tar dog aldri helg.)

 121. zip

  Argh! Du kan ikke kommentere fantasysjangeren uten &#229 ha lest noe som helst! Det blir like dumt som &#229 uttale seg om seri&#248s litteratur etter &#229 ha lest Margerit Sandemo.

 122. zip

  Argh! Du kan ikke kommentere fantasysjangeren uten å ha lest noe som helst! Det blir like dumt som å uttale seg om seriøs litteratur etter å ha lest Margerit Sandemo.

 123. zip

  Argh! Du kan ikke kommentere fantasysjangeren uten å ha lest noe som helst! Det blir like dumt som å uttale seg om seriøs litteratur etter å ha lest Margerit Sandemo.

 124. zip

  Argh! Du kan ikke kommentere fantasysjangeren uten å ha lest noe som helst! Det blir like dumt som å uttale seg om seriøs litteratur etter å ha lest Margerit Sandemo.

 125. zip

  "Men jeg HAR lest noe som helst, zip."

  Beklager, jeg tviler ikke p&#229 det. Jeg har nettopp sluttet &#229 r&#248yke, s&#229 jeg er kanskje litt krakilsk for tida :p Men fantasy-genren f&#229r mye ufortjent pepper av folk som ikke kjenner den s&#229 godt. Jeg har sansen for eskapisme ala Gemmel og Goodkind, men genren har andre ting &#229 by p&#229 ogs&#229. Som for eksempel:
  Ursula Le Guin &#8211 Earthsea, Always Coming Home (den eneste akademisk stuerene fantasy-forfatteren 🙂
  Mervyn Peake &#8211 Gormenghast-trilogien (Tolkien for voksne, eller fantasy-genrens svar p&#229 Proust :p)
  Gene Wolfe - Book of the New Sun (s&#230rt, men interessant)
  Jack Vance &#8211 The Dying Earth (fantasi p&#229 h&#248yt plan)
  Neil Gaiman (meningene er delte, men jeg liker ham)
  Terry Pratchett (m&#229 leses p&#229 engelsk, den morsomste briten siden Monty Python)
  Tor &#197ge Bringsv&#230rd &#8211 Gobi, Den En&#248yde, osv.
  N&#229r det gjelder high fantasy, er det mange som banker Gemmell og Goodkind ned i st&#248vlene. Jeg liker George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), Robin Hobb (Farseer-trilogien), Tad Williams (Memory, Sorry and Thorn og Otherland), Guy Gabriel Kay (Fionavar Tapestry og Sarantine Mosaic), Steven Erikson (Malazan Book of the Fallen) osv.
  Og hva med Beowulf, Homer, Snorre, Tusen og en natt, Dante og Asbj&#248rnsen og Moe?

 126. zip

  "Men jeg HAR lest noe som helst, zip."

  Beklager, jeg tviler ikke på det. Jeg har nettopp sluttet å røyke, så jeg er kanskje litt krakilsk for tida :p Men fantasy-genren får mye ufortjent pepper av folk som ikke kjenner den så godt. Jeg har sansen for eskapisme ala Gemmel og Goodkind, men genren har andre ting å by på også. Som for eksempel:
  Ursula Le Guin – Earthsea, Always Coming Home (den eneste akademisk stuerene fantasy-forfatteren 🙂
  Mervyn Peake – Gormenghast-trilogien (Tolkien for voksne, eller fantasy-genrens svar på Proust :p)
  Gene Wolfe - Book of the New Sun (sært, men interessant)
  Jack Vance – The Dying Earth (fantasi på høyt plan)
  Neil Gaiman (meningene er delte, men jeg liker ham)
  Terry Pratchett (må leses på engelsk, den morsomste briten siden Monty Python)
  Tor Åge Bringsværd – Gobi, Den Enøyde, osv.
  Når det gjelder high fantasy, er det mange som banker Gemmell og Goodkind ned i støvlene. Jeg liker George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), Robin Hobb (Farseer-trilogien), Tad Williams (Memory, Sorry and Thorn og Otherland), Guy Gabriel Kay (Fionavar Tapestry og Sarantine Mosaic), Steven Erikson (Malazan Book of the Fallen) osv.
  Og hva med Beowulf, Homer, Snorre, Tusen og en natt, Dante og Asbjørnsen og Moe?

 127. zip

  "Men jeg HAR lest noe som helst, zip."

  Beklager, jeg tviler ikke på det. Jeg har nettopp sluttet å røyke, så jeg er kanskje litt krakilsk for tida :p Men fantasy-genren får mye ufortjent pepper av folk som ikke kjenner den så godt. Jeg har sansen for eskapisme ala Gemmel og Goodkind, men genren har andre ting å by på også. Som for eksempel:
  Ursula Le Guin – Earthsea, Always Coming Home (den eneste akademisk stuerene fantasy-forfatteren 🙂
  Mervyn Peake – Gormenghast-trilogien (Tolkien for voksne, eller fantasy-genrens svar på Proust :p)
  Gene Wolfe - Book of the New Sun (sært, men interessant)
  Jack Vance – The Dying Earth (fantasi på høyt plan)
  Neil Gaiman (meningene er delte, men jeg liker ham)
  Terry Pratchett (må leses på engelsk, den morsomste briten siden Monty Python)
  Tor Åge Bringsværd – Gobi, Den Enøyde, osv.
  Når det gjelder high fantasy, er det mange som banker Gemmell og Goodkind ned i støvlene. Jeg liker George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), Robin Hobb (Farseer-trilogien), Tad Williams (Memory, Sorry and Thorn og Otherland), Guy Gabriel Kay (Fionavar Tapestry og Sarantine Mosaic), Steven Erikson (Malazan Book of the Fallen) osv.
  Og hva med Beowulf, Homer, Snorre, Tusen og en natt, Dante og Asbjørnsen og Moe?

 128. zip

  "Men jeg HAR lest noe som helst, zip."

  Beklager, jeg tviler ikke på det. Jeg har nettopp sluttet å røyke, så jeg er kanskje litt krakilsk for tida :p Men fantasy-genren får mye ufortjent pepper av folk som ikke kjenner den så godt. Jeg har sansen for eskapisme ala Gemmel og Goodkind, men genren har andre ting å by på også. Som for eksempel:
  Ursula Le Guin – Earthsea, Always Coming Home (den eneste akademisk stuerene fantasy-forfatteren 🙂
  Mervyn Peake – Gormenghast-trilogien (Tolkien for voksne, eller fantasy-genrens svar på Proust :p)
  Gene Wolfe - Book of the New Sun (sært, men interessant)
  Jack Vance – The Dying Earth (fantasi på høyt plan)
  Neil Gaiman (meningene er delte, men jeg liker ham)
  Terry Pratchett (må leses på engelsk, den morsomste briten siden Monty Python)
  Tor Åge Bringsværd – Gobi, Den Enøyde, osv.
  Når det gjelder high fantasy, er det mange som banker Gemmell og Goodkind ned i støvlene. Jeg liker George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), Robin Hobb (Farseer-trilogien), Tad Williams (Memory, Sorry and Thorn og Otherland), Guy Gabriel Kay (Fionavar Tapestry og Sarantine Mosaic), Steven Erikson (Malazan Book of the Fallen) osv.
  Og hva med Beowulf, Homer, Snorre, Tusen og en natt, Dante og Asbjørnsen og Moe?

 129. zip

  Sorry, jeg kunne ikke dy meg... Fors&#248k p&#229 humor f&#248lger.

  Kj&#230re Homer.
  Vi returnerer herved papyrusrullene dine, og meddeler at vi dessverre ikke ser oss i stand til &#229 utgi manuskriptet ditt i sin n&#229v&#230rende form. Konsulenten v&#229r skriver f&#248lgende:
  Debutanten har levert en spennende historie, ingen tvil om det. Verket har enkelte problemer, som imidlertid kan utbedres med noen enkle grep.
  Det st&#248rste problemet er selve hjemreisen. Forfatteren f&#248ler tydeligvis at den kan bli for langdryg for leserne, og tyr til billige virkemidler fra triviallitteraturen for &#229 sprite opp handlingen. Sirener, kykloper, monstre og guder. For denne leseren blir det temmelig urealistisk og oppstyltet, og strengt talt un&#248dvendig. Hvis ikke reisen er interessant nok i seg selv, uten slike ytre virkemidler, er det kanskje like greit &#229 stryke den delen av verket, eller i hvert fall redigere den ned kraftig.
  Mye av det samme kan sies om historien om krigen i Troja. Den er beskrevet bedre av historikerne, og skjemmes av overdreven bruk av heltefigurer som tydeligvis er utvalgt av gudene. I det hele tatt er det for mye svart-hvitt-tankegang, for mange endimensjonale pappfigurer, og utstrakt bruk av billige triks, som Akilles og h&#230len hans. Totalt urealistisk, og &#248deleggende for leseropplevelsen. Krigens grusomheter blir behandlet p&#229 en uheldig og lemfeldig m&#229te, og egentlig hadde det v&#230rt best &#229 stryke den delen av verket ogs&#229.
  Som leser er jeg mer interessert i hva krigen gj&#248r med Odyssevs som menneske. Hvordan er forholdet til kona etter det lange frav&#230ret? Hvorfor dro han fra henne i f&#248rste omgang? Ingenting av dette blir behandlet p&#229 en utfyllende m&#229te. Jeg liker heller ikke navnet Odyssevs. Odd er mer naturlig for en moderne leser.
  Vi vet at Penelopeia, eller Pernille, som jeg velger &#229 kalle henne, har jobbet som vever, og fors&#248rget familien mens Odd har v&#230rt borte. Hun er alts&#229 selvstendig n&#230ringsdrivende, med alt det medf&#248rer av bekymringer og slit, og fortjener ikke den passive rollen hun er tildelt i verket. Det er Odd som er d&#248genikten, etter min mening. Sannsynligvis har han v&#230rt ute p&#229 en fyllekule, og diktet opp en skikkelig r&#248verhistorie for &#229 forklare frav&#230ret. Han begynner jo &#229 sl&#229ss med en gang han kommer hjem, s&#229 han kan umulig v&#230re edru. Her er det mye som en seri&#248s forfatter kan gripe tak i, og jeg ser fram til den reviderte versjonen av verket ditt.
  Vennlig hilsen

 130. zip

  Sorry, jeg kunne ikke dy meg... Forsøk på humor følger.

  Kjære Homer.
  Vi returnerer herved papyrusrullene dine, og meddeler at vi dessverre ikke ser oss i stand til å utgi manuskriptet ditt i sin nåværende form. Konsulenten vår skriver følgende:
  Debutanten har levert en spennende historie, ingen tvil om det. Verket har enkelte problemer, som imidlertid kan utbedres med noen enkle grep.
  Det største problemet er selve hjemreisen. Forfatteren føler tydeligvis at den kan bli for langdryg for leserne, og tyr til billige virkemidler fra triviallitteraturen for å sprite opp handlingen. Sirener, kykloper, monstre og guder. For denne leseren blir det temmelig urealistisk og oppstyltet, og strengt talt unødvendig. Hvis ikke reisen er interessant nok i seg selv, uten slike ytre virkemidler, er det kanskje like greit å stryke den delen av verket, eller i hvert fall redigere den ned kraftig.
  Mye av det samme kan sies om historien om krigen i Troja. Den er beskrevet bedre av historikerne, og skjemmes av overdreven bruk av heltefigurer som tydeligvis er utvalgt av gudene. I det hele tatt er det for mye svart-hvitt-tankegang, for mange endimensjonale pappfigurer, og utstrakt bruk av billige triks, som Akilles og hælen hans. Totalt urealistisk, og ødeleggende for leseropplevelsen. Krigens grusomheter blir behandlet på en uheldig og lemfeldig måte, og egentlig hadde det vært best å stryke den delen av verket også.
  Som leser er jeg mer interessert i hva krigen gjør med Odyssevs som menneske. Hvordan er forholdet til kona etter det lange fraværet? Hvorfor dro han fra henne i første omgang? Ingenting av dette blir behandlet på en utfyllende måte. Jeg liker heller ikke navnet Odyssevs. Odd er mer naturlig for en moderne leser.
  Vi vet at Penelopeia, eller Pernille, som jeg velger å kalle henne, har jobbet som vever, og forsørget familien mens Odd har vært borte. Hun er altså selvstendig næringsdrivende, med alt det medfører av bekymringer og slit, og fortjener ikke den passive rollen hun er tildelt i verket. Det er Odd som er døgenikten, etter min mening. Sannsynligvis har han vært ute på en fyllekule, og diktet opp en skikkelig røverhistorie for å forklare fraværet. Han begynner jo å slåss med en gang han kommer hjem, så han kan umulig være edru. Her er det mye som en seriøs forfatter kan gripe tak i, og jeg ser fram til den reviderte versjonen av verket ditt.
  Vennlig hilsen

 131. zip

  Sorry, jeg kunne ikke dy meg... Forsøk på humor følger.

  Kjære Homer.
  Vi returnerer herved papyrusrullene dine, og meddeler at vi dessverre ikke ser oss i stand til å utgi manuskriptet ditt i sin nåværende form. Konsulenten vår skriver følgende:
  Debutanten har levert en spennende historie, ingen tvil om det. Verket har enkelte problemer, som imidlertid kan utbedres med noen enkle grep.
  Det største problemet er selve hjemreisen. Forfatteren føler tydeligvis at den kan bli for langdryg for leserne, og tyr til billige virkemidler fra triviallitteraturen for å sprite opp handlingen. Sirener, kykloper, monstre og guder. For denne leseren blir det temmelig urealistisk og oppstyltet, og strengt talt unødvendig. Hvis ikke reisen er interessant nok i seg selv, uten slike ytre virkemidler, er det kanskje like greit å stryke den delen av verket, eller i hvert fall redigere den ned kraftig.
  Mye av det samme kan sies om historien om krigen i Troja. Den er beskrevet bedre av historikerne, og skjemmes av overdreven bruk av heltefigurer som tydeligvis er utvalgt av gudene. I det hele tatt er det for mye svart-hvitt-tankegang, for mange endimensjonale pappfigurer, og utstrakt bruk av billige triks, som Akilles og hælen hans. Totalt urealistisk, og ødeleggende for leseropplevelsen. Krigens grusomheter blir behandlet på en uheldig og lemfeldig måte, og egentlig hadde det vært best å stryke den delen av verket også.
  Som leser er jeg mer interessert i hva krigen gjør med Odyssevs som menneske. Hvordan er forholdet til kona etter det lange fraværet? Hvorfor dro han fra henne i første omgang? Ingenting av dette blir behandlet på en utfyllende måte. Jeg liker heller ikke navnet Odyssevs. Odd er mer naturlig for en moderne leser.
  Vi vet at Penelopeia, eller Pernille, som jeg velger å kalle henne, har jobbet som vever, og forsørget familien mens Odd har vært borte. Hun er altså selvstendig næringsdrivende, med alt det medfører av bekymringer og slit, og fortjener ikke den passive rollen hun er tildelt i verket. Det er Odd som er døgenikten, etter min mening. Sannsynligvis har han vært ute på en fyllekule, og diktet opp en skikkelig røverhistorie for å forklare fraværet. Han begynner jo å slåss med en gang han kommer hjem, så han kan umulig være edru. Her er det mye som en seriøs forfatter kan gripe tak i, og jeg ser fram til den reviderte versjonen av verket ditt.
  Vennlig hilsen

 132. Stian M. Landgaard

  Hoho, zip, du har sannsynligvis lest langt mer fantasy enn jeg noensinne kommer til &#229 gj&#248re. Men jeg mistenker at du pr&#248ver &#229 redeeme genren litt ved &#229 inkludere s&#229 mye som mulig i den. 😉

  For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. S&#229 langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (s&#229 langt jeg forel&#248big har lest, dvs. de tre f&#248rste b&#248kene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg b&#229ssette s&#229 lett.

  Imidlertid synes jeg ikke vi skal glemme at fantasy i stor grad er ment &#229 v&#230re formularisk underholdning, nettopp fordi det skal gi leseren en eskapistisk reise til en annen verden, intet mer. All &#230re til de forfatterne som lykkes med dette og tjener sitt daglige br&#248d p&#229 slike b&#248ker. Jeg synes bare ikke det er s&#229 interessant.

  F&#248rste bok i George R.R. Martins Ildissang-serie st&#229r for&#248vrig p&#229 leselisten. I tillegg har jeg alts&#229 satt meg fore &#229 lese hele Sannhetssverd-serien til Goodkind med tid og stunder.

  Artig at det finnes &#233n akademisk stueren fantasyforfatter. Hva har hun gjort som er s&#229 stuerent, da? I de soignerte kretser m&#229 vel fantasy v&#230re skrevet for minst 500 &#229r siden for &#229 kunne regnes som h&#248yverdig litteratur.

  Konsulentuttalelsen er ypperlig! F&#248rst trodde jeg riktignok det var Homer Simpson som ble refusert, men det demret fort. 🙂 Og det er nok noe i metasarkasmen. Sett en gammel dato p&#229 noe, s&#229 blir det straks mer verdifullt (unntatt mat).

 133. zip

  Sorry, jeg kunne ikke dy meg... Forsøk på humor følger.

  Kjære Homer.
  Vi returnerer herved papyrusrullene dine, og meddeler at vi dessverre ikke ser oss i stand til å utgi manuskriptet ditt i sin nåværende form. Konsulenten vår skriver følgende:
  Debutanten har levert en spennende historie, ingen tvil om det. Verket har enkelte problemer, som imidlertid kan utbedres med noen enkle grep.
  Det største problemet er selve hjemreisen. Forfatteren føler tydeligvis at den kan bli for langdryg for leserne, og tyr til billige virkemidler fra triviallitteraturen for å sprite opp handlingen. Sirener, kykloper, monstre og guder. For denne leseren blir det temmelig urealistisk og oppstyltet, og strengt talt unødvendig. Hvis ikke reisen er interessant nok i seg selv, uten slike ytre virkemidler, er det kanskje like greit å stryke den delen av verket, eller i hvert fall redigere den ned kraftig.
  Mye av det samme kan sies om historien om krigen i Troja. Den er beskrevet bedre av historikerne, og skjemmes av overdreven bruk av heltefigurer som tydeligvis er utvalgt av gudene. I det hele tatt er det for mye svart-hvitt-tankegang, for mange endimensjonale pappfigurer, og utstrakt bruk av billige triks, som Akilles og hælen hans. Totalt urealistisk, og ødeleggende for leseropplevelsen. Krigens grusomheter blir behandlet på en uheldig og lemfeldig måte, og egentlig hadde det vært best å stryke den delen av verket også.
  Som leser er jeg mer interessert i hva krigen gjør med Odyssevs som menneske. Hvordan er forholdet til kona etter det lange fraværet? Hvorfor dro han fra henne i første omgang? Ingenting av dette blir behandlet på en utfyllende måte. Jeg liker heller ikke navnet Odyssevs. Odd er mer naturlig for en moderne leser.
  Vi vet at Penelopeia, eller Pernille, som jeg velger å kalle henne, har jobbet som vever, og forsørget familien mens Odd har vært borte. Hun er altså selvstendig næringsdrivende, med alt det medfører av bekymringer og slit, og fortjener ikke den passive rollen hun er tildelt i verket. Det er Odd som er døgenikten, etter min mening. Sannsynligvis har han vært ute på en fyllekule, og diktet opp en skikkelig røverhistorie for å forklare fraværet. Han begynner jo å slåss med en gang han kommer hjem, så han kan umulig være edru. Her er det mye som en seriøs forfatter kan gripe tak i, og jeg ser fram til den reviderte versjonen av verket ditt.
  Vennlig hilsen

 134. Stian M. Landgaard

  Hoho, zip, du har sannsynligvis lest langt mer fantasy enn jeg noensinne kommer til å gjøre. Men jeg mistenker at du prøver å redeeme genren litt ved å inkludere så mye som mulig i den. 😉

  For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. Så langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (så langt jeg foreløbig har lest, dvs. de tre første bøkene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg båssette så lett.

  Imidlertid synes jeg ikke vi skal glemme at fantasy i stor grad er ment å være formularisk underholdning, nettopp fordi det skal gi leseren en eskapistisk reise til en annen verden, intet mer. All ære til de forfatterne som lykkes med dette og tjener sitt daglige brød på slike bøker. Jeg synes bare ikke det er så interessant.

  Første bok i George R.R. Martins Ildissang-serie står forøvrig på leselisten. I tillegg har jeg altså satt meg fore å lese hele Sannhetssverd-serien til Goodkind med tid og stunder.

  Artig at det finnes én akademisk stueren fantasyforfatter. Hva har hun gjort som er så stuerent, da? I de soignerte kretser må vel fantasy være skrevet for minst 500 år siden for å kunne regnes som høyverdig litteratur.

  Konsulentuttalelsen er ypperlig! Først trodde jeg riktignok det var Homer Simpson som ble refusert, men det demret fort. 🙂 Og det er nok noe i metasarkasmen. Sett en gammel dato på noe, så blir det straks mer verdifullt (unntatt mat).

 135. Stian M. Landgaard

  Hoho, zip, du har sannsynligvis lest langt mer fantasy enn jeg noensinne kommer til å gjøre. Men jeg mistenker at du prøver å redeeme genren litt ved å inkludere så mye som mulig i den. 😉

  For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. Så langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (så langt jeg foreløbig har lest, dvs. de tre første bøkene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg båssette så lett.

  Imidlertid synes jeg ikke vi skal glemme at fantasy i stor grad er ment å være formularisk underholdning, nettopp fordi det skal gi leseren en eskapistisk reise til en annen verden, intet mer. All ære til de forfatterne som lykkes med dette og tjener sitt daglige brød på slike bøker. Jeg synes bare ikke det er så interessant.

  Første bok i George R.R. Martins Ildissang-serie står forøvrig på leselisten. I tillegg har jeg altså satt meg fore å lese hele Sannhetssverd-serien til Goodkind med tid og stunder.

  Artig at det finnes én akademisk stueren fantasyforfatter. Hva har hun gjort som er så stuerent, da? I de soignerte kretser må vel fantasy være skrevet for minst 500 år siden for å kunne regnes som høyverdig litteratur.

  Konsulentuttalelsen er ypperlig! Først trodde jeg riktignok det var Homer Simpson som ble refusert, men det demret fort. 🙂 Og det er nok noe i metasarkasmen. Sett en gammel dato på noe, så blir det straks mer verdifullt (unntatt mat).

 136. zip

  Heh, takk for pen omtale. Jeg var litt nerv&#248s for &#229 legge den ut, s&#229 det var morsomt 🙂
  Jeg mener heller ikke at fantasy er det st&#248rste som fins av litteratur i verden. All sjangerlitteratur inkluderer mye m&#248l, og det er veldig mye m&#248l som blir utgitt som fantasy. Mye av det er direkte uleselig, for &#229 si det s&#229nn. Men det fins gullkorn der ogs&#229, som i de fleste andre sjangere.
  Jeg leste i avisa i dag at Kj&#230rstad ville ha med Bringsv&#230rd i den litter&#230re kanonen, som representant for fabulerende litteratur som setter fantasien i sentrum. Det er den utvidede betydningen av fantasy, ikke den snevre underholdningssjangeren, men en motvekt til realistisk litteratur, som har b&#229nd helt tilbake til folkeeventyrene.
  Det plager ikke meg om handlingen er plassert i en annen verden. Tvert imot 🙂 All litteratur er ljug, og hvis du f&#248rst skal ljuge, kan du like gjerne dra den helt ut :p Men det er vel der forskjellen p&#229 fantasyfans og andre folk ligger. Noen misliker det spranget ut i alternative virkeligheter, og andre liker det, rett og slett. Mange liker g&#229selever, jeg liker det ikke.
  Le Guin st&#229r p&#229 engelskpensum ved de fleste amerikanske universitetene og er anerkjent som en seri&#248s forfatter. Hun er ogs&#229 den eneste fantasyforfatteren som er har blitt "shortlisted" til national book award, en av de mest prestisjetunge litter&#230re prisen i USA.
  Jeg tar med et litt svulstig sitat fra en dame som heter Jane Yolen. Jeg har aldri h&#248rt om henne, men hun oppsummerer ganske bra hva fantasyfolket mener om sjangeren: "In fantasy stories we learn to understand the differences of others, we learn compassion for those things we cannot fathom, we learn the importance of keeping our sense of wonder. The strange worlds that exist in the pages of fantastic literature teach us a tolerance of other people and places and engender an openness toward new experience. Fantasy puts the world into perspective in a way that 'realistic' literature rarely does. It is not so much an escape from the here-and-now as an expansion of each reader's horizons."

 137. zip

  Heh, takk for pen omtale. Jeg var litt nervøs for å legge den ut, så det var morsomt 🙂
  Jeg mener heller ikke at fantasy er det største som fins av litteratur i verden. All sjangerlitteratur inkluderer mye møl, og det er veldig mye møl som blir utgitt som fantasy. Mye av det er direkte uleselig, for å si det sånn. Men det fins gullkorn der også, som i de fleste andre sjangere.
  Jeg leste i avisa i dag at Kjærstad ville ha med Bringsværd i den litterære kanonen, som representant for fabulerende litteratur som setter fantasien i sentrum. Det er den utvidede betydningen av fantasy, ikke den snevre underholdningssjangeren, men en motvekt til realistisk litteratur, som har bånd helt tilbake til folkeeventyrene.
  Det plager ikke meg om handlingen er plassert i en annen verden. Tvert imot 🙂 All litteratur er ljug, og hvis du først skal ljuge, kan du like gjerne dra den helt ut :p Men det er vel der forskjellen på fantasyfans og andre folk ligger. Noen misliker det spranget ut i alternative virkeligheter, og andre liker det, rett og slett. Mange liker gåselever, jeg liker det ikke.
  Le Guin står på engelskpensum ved de fleste amerikanske universitetene og er anerkjent som en seriøs forfatter. Hun er også den eneste fantasyforfatteren som er har blitt "shortlisted" til national book award, en av de mest prestisjetunge litterære prisen i USA.
  Jeg tar med et litt svulstig sitat fra en dame som heter Jane Yolen. Jeg har aldri hørt om henne, men hun oppsummerer ganske bra hva fantasyfolket mener om sjangeren: "In fantasy stories we learn to understand the differences of others, we learn compassion for those things we cannot fathom, we learn the importance of keeping our sense of wonder. The strange worlds that exist in the pages of fantastic literature teach us a tolerance of other people and places and engender an openness toward new experience. Fantasy puts the world into perspective in a way that 'realistic' literature rarely does. It is not so much an escape from the here-and-now as an expansion of each reader's horizons."

 138. zip

  Heh, takk for pen omtale. Jeg var litt nervøs for å legge den ut, så det var morsomt 🙂
  Jeg mener heller ikke at fantasy er det største som fins av litteratur i verden. All sjangerlitteratur inkluderer mye møl, og det er veldig mye møl som blir utgitt som fantasy. Mye av det er direkte uleselig, for å si det sånn. Men det fins gullkorn der også, som i de fleste andre sjangere.
  Jeg leste i avisa i dag at Kjærstad ville ha med Bringsværd i den litterære kanonen, som representant for fabulerende litteratur som setter fantasien i sentrum. Det er den utvidede betydningen av fantasy, ikke den snevre underholdningssjangeren, men en motvekt til realistisk litteratur, som har bånd helt tilbake til folkeeventyrene.
  Det plager ikke meg om handlingen er plassert i en annen verden. Tvert imot 🙂 All litteratur er ljug, og hvis du først skal ljuge, kan du like gjerne dra den helt ut :p Men det er vel der forskjellen på fantasyfans og andre folk ligger. Noen misliker det spranget ut i alternative virkeligheter, og andre liker det, rett og slett. Mange liker gåselever, jeg liker det ikke.
  Le Guin står på engelskpensum ved de fleste amerikanske universitetene og er anerkjent som en seriøs forfatter. Hun er også den eneste fantasyforfatteren som er har blitt "shortlisted" til national book award, en av de mest prestisjetunge litterære prisen i USA.
  Jeg tar med et litt svulstig sitat fra en dame som heter Jane Yolen. Jeg har aldri hørt om henne, men hun oppsummerer ganske bra hva fantasyfolket mener om sjangeren: "In fantasy stories we learn to understand the differences of others, we learn compassion for those things we cannot fathom, we learn the importance of keeping our sense of wonder. The strange worlds that exist in the pages of fantastic literature teach us a tolerance of other people and places and engender an openness toward new experience. Fantasy puts the world into perspective in a way that 'realistic' literature rarely does. It is not so much an escape from the here-and-now as an expansion of each reader's horizons."

 139. zip

  Heh, takk for pen omtale. Jeg var litt nervøs for å legge den ut, så det var morsomt 🙂
  Jeg mener heller ikke at fantasy er det største som fins av litteratur i verden. All sjangerlitteratur inkluderer mye møl, og det er veldig mye møl som blir utgitt som fantasy. Mye av det er direkte uleselig, for å si det sånn. Men det fins gullkorn der også, som i de fleste andre sjangere.
  Jeg leste i avisa i dag at Kjærstad ville ha med Bringsværd i den litterære kanonen, som representant for fabulerende litteratur som setter fantasien i sentrum. Det er den utvidede betydningen av fantasy, ikke den snevre underholdningssjangeren, men en motvekt til realistisk litteratur, som har bånd helt tilbake til folkeeventyrene.
  Det plager ikke meg om handlingen er plassert i en annen verden. Tvert imot 🙂 All litteratur er ljug, og hvis du først skal ljuge, kan du like gjerne dra den helt ut :p Men det er vel der forskjellen på fantasyfans og andre folk ligger. Noen misliker det spranget ut i alternative virkeligheter, og andre liker det, rett og slett. Mange liker gåselever, jeg liker det ikke.
  Le Guin står på engelskpensum ved de fleste amerikanske universitetene og er anerkjent som en seriøs forfatter. Hun er også den eneste fantasyforfatteren som er har blitt ”shortlisted” til national book award, en av de mest prestisjetunge litterære prisen i USA.
  Jeg tar med et litt svulstig sitat fra en dame som heter Jane Yolen. Jeg har aldri hørt om henne, men hun oppsummerer ganske bra hva fantasyfolket mener om sjangeren: ”In fantasy stories we learn to understand the differences of others, we learn compassion for those things we cannot fathom, we learn the importance of keeping our sense of wonder. The strange worlds that exist in the pages of fantastic literature teach us a tolerance of other people and places and engender an openness toward new experience. Fantasy puts the world into perspective in a way that 'realistic' literature rarely does. It is not so much an escape from the here-and-now as an expansion of each reader’s horizons."

 140. Stian M. Landgaard

  Ken: N&#229 har jeg i dag skaffet meg A Game of Thrones, men den ligger forel&#248big laaangt nede p&#229 leselisten.

  Hm, tror faktisk jeg skal lage et totalt unyttig hva-har-jeg-lest-hittil-i-&#229r-og-hva-skal-jeg-lese-fremover-blogginnlegg n&#229 ...

  zip: Velkommen der borte p&#229 Forfatterbloggen, forresten. Jeg satt og pusket med et innlegg der, men bloggen var (igjen) teknisk ustabil, s&#229 jeg tror jeg avventer.

 141. Stian M. Landgaard

  Ken: Nå har jeg i dag skaffet meg A Game of Thrones, men den ligger foreløbig laaangt nede på leselisten.

  Hm, tror faktisk jeg skal lage et totalt unyttig hva-har-jeg-lest-hittil-i-år-og-hva-skal-jeg-lese-fremover-blogginnlegg nå ...

  zip: Velkommen der borte på Forfatterbloggen, forresten. Jeg satt og pusket med et innlegg der, men bloggen var (igjen) teknisk ustabil, så jeg tror jeg avventer.

 142. Stian M. Landgaard

  Ken: Nå har jeg i dag skaffet meg A Game of Thrones, men den ligger foreløbig laaangt nede på leselisten.

  Hm, tror faktisk jeg skal lage et totalt unyttig hva-har-jeg-lest-hittil-i-år-og-hva-skal-jeg-lese-fremover-blogginnlegg nå ...

  zip: Velkommen der borte på Forfatterbloggen, forresten. Jeg satt og pusket med et innlegg der, men bloggen var (igjen) teknisk ustabil, så jeg tror jeg avventer.

 143. FraterPan

  Interessant diskusjon og bra &#229pningsinnlegg, som jeg n&#229 har bookmarket.
  Det ligger noen hittil uoppdagede skatter i denne bloggen, skj&#248nner jeg.

  Selv er jeg for &#248yeblikket dr&#248yt 40 000 ord ute i f&#248rste bind av min episke fantasyseptologi, i hvilken jeg fokuserer nettopp p&#229 &#229 bryte med alt du lister opp som mainstream-fantasyens svakheter.

  Mer b&#248r jeg antageligvis ikke si p&#229 innev&#230rende tidspunkt.

 144. FraterPan

  Interessant diskusjon og bra åpningsinnlegg, som jeg nå har bookmarket.
  Det ligger noen hittil uoppdagede skatter i denne bloggen, skjønner jeg.

  Selv er jeg for øyeblikket drøyt 40 000 ord ute i første bind av min episke fantasyseptologi, i hvilken jeg fokuserer nettopp på å bryte med alt du lister opp som mainstream-fantasyens svakheter.

  Mer bør jeg antageligvis ikke si på inneværende tidspunkt.

 145. FraterPan

  Interessant diskusjon og bra åpningsinnlegg, som jeg nå har bookmarket.
  Det ligger noen hittil uoppdagede skatter i denne bloggen, skjønner jeg.

  Selv er jeg for øyeblikket drøyt 40 000 ord ute i første bind av min episke fantasyseptologi, i hvilken jeg fokuserer nettopp på å bryte med alt du lister opp som mainstream-fantasyens svakheter.

  Mer bør jeg antageligvis ikke si på inneværende tidspunkt.

 146. FraterPan

  Interessant diskusjon og bra åpningsinnlegg, som jeg nå har bookmarket.
  Det ligger noen hittil uoppdagede skatter i denne bloggen, skjønner jeg.

  Selv er jeg for øyeblikket drøyt 40 000 ord ute i første bind av min episke fantasyseptologi, i hvilken jeg fokuserer nettopp på å bryte med alt du lister opp som mainstream-fantasyens svakheter.

  Mer bør jeg antageligvis ikke si på inneværende tidspunkt.

 147. Stian M. Landgaard

  FraterPan: Takk for det. Jeg leste nettopp gjennom dette innlegget p&#229 nytt -- det er vel nesten to &#229r siden sist -- og jeg synes fremdeles det holder seg godt. Kanskje jeg skulle postpublisere det p&#229 Forfatterbloggen, siden jeg publiserte det her f&#248r Forfatterbloggen eksisterte, hvilket umuliggjorde parallellpublisering, men derimot medf&#248rte prepublisering.

 148. Nagel

  Moro at dette innlegget dukket opp igjen. Det er med forn&#248yelse at jeg registrerer at Nagel anno 2006 hadde en rekke poenger dagens versjon hadde glemt. Goodkinds SoT-serie ble avsluttet i fjor med boken "Confessor" (et fyrverkeri av en avslutning *sukk*). N&#229 kan man bare h&#229pe at han holder seg i sjangeren.

  Apropos d&#229rlig fantasy er det en svakhet at mange av seriene aldri avsluttes. Den kjente Robert Jordan melket jo kua si til han gikk i pennalet - b&#248kene ble bare d&#229rligere og d&#229rligere til fanden la sin klamme h&#229nd over ham. Det var kanskje like greit, men sikkert trist for Jordan-fans.

 149. Stian M. Landgaard

  FraterPan: Takk for det. Jeg leste nettopp gjennom dette innlegget på nytt -- det er vel nesten to år siden sist -- og jeg synes fremdeles det holder seg godt. Kanskje jeg skulle postpublisere det på Forfatterbloggen, siden jeg publiserte det her før Forfatterbloggen eksisterte, hvilket umuliggjorde parallellpublisering, men derimot medførte prepublisering.

 150. Nagel

  Moro at dette innlegget dukket opp igjen. Det er med fornøyelse at jeg registrerer at Nagel anno 2006 hadde en rekke poenger dagens versjon hadde glemt. Goodkinds SoT-serie ble avsluttet i fjor med boken "Confessor" (et fyrverkeri av en avslutning *sukk*). Nå kan man bare håpe at han holder seg i sjangeren.

  Apropos dårlig fantasy er det en svakhet at mange av seriene aldri avsluttes. Den kjente Robert Jordan melket jo kua si til han gikk i pennalet - bøkene ble bare dårligere og dårligere til fanden la sin klamme hånd over ham. Det var kanskje like greit, men sikkert trist for Jordan-fans.

 151. Stian M. Landgaard

  FraterPan: Takk for det. Jeg leste nettopp gjennom dette innlegget på nytt -- det er vel nesten to år siden sist -- og jeg synes fremdeles det holder seg godt. Kanskje jeg skulle postpublisere det på Forfatterbloggen, siden jeg publiserte det her før Forfatterbloggen eksisterte, hvilket umuliggjorde parallellpublisering, men derimot medførte prepublisering.

 152. Nagel

  Moro at dette innlegget dukket opp igjen. Det er med fornøyelse at jeg registrerer at Nagel anno 2006 hadde en rekke poenger dagens versjon hadde glemt. Goodkinds SoT-serie ble avsluttet i fjor med boken "Confessor" (et fyrverkeri av en avslutning *sukk*). Nå kan man bare håpe at han holder seg i sjangeren.

  Apropos dårlig fantasy er det en svakhet at mange av seriene aldri avsluttes. Den kjente Robert Jordan melket jo kua si til han gikk i pennalet - bøkene ble bare dårligere og dårligere til fanden la sin klamme hånd over ham. Det var kanskje like greit, men sikkert trist for Jordan-fans.

 153. Nagel

  Moro at dette innlegget dukket opp igjen. Det er med fornøyelse at jeg registrerer at Nagel anno 2006 hadde en rekke poenger dagens versjon hadde glemt. Goodkinds SoT-serie ble avsluttet i fjor med boken "Confessor" (et fyrverkeri av en avslutning *sukk*). Nå kan man bare håpe at han holder seg i sjangeren.

  Apropos dårlig fantasy er det en svakhet at mange av seriene aldri avsluttes. Den kjente Robert Jordan melket jo kua si til han gikk i pennalet - bøkene ble bare dårligere og dårligere til fanden la sin klamme hånd over ham. Det var kanskje like greit, men sikkert trist for Jordan-fans.

 154. Avil

  Sj&#229 der, Simen trakk dette fram p&#229 bloggen min.
  Leste alt, inklusive kommentarer, og skulle til &#229 sp&#248rje deg etter definisjonen din p&#229 fantasy, men fann den til sist.

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre"

  Ja, definerer du sjangeren slik at den f&#248rst og framst berre inneheld det som er d&#229rleg, s&#229 er jo alt innan sjangeren d&#229rleg.

  Eg definerer fantasy annleis, og definerer derfor boka eg sj&#248lv har skrive som fantasy.
  Eg ser ikkje sjanger som jernbaneskinner, men som eitt av to:

  1. Sjanger er grufulle dogmeregler som forfattaren kan p&#229legge seg sj&#248lv for &#229 utfordre sitt eige talent. D&#229 eg avgjorde at eg skulle ha ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein l&#230remeister i f&#248rste kapittel f&#248lte eg at eg dreiv Lars von Trier-voodoo mot meg sj&#248lv.

  2. Sjanger er kategoriar som f&#248rst veks fram fordi bokhandlarane og anmeldarane elskar kategoriar, og deretter blir dei dyrka av alskens fabrikkskribentar og forlag som vil tene pengar ved &#229 kopiere noko andre har hatt suksess med &#229 skrive.

  Kopiane forringer ikkje originalane, og sj&#248lv om ein skal akseptere sjangerkategoriane, kan ein i det minste forvente at dei skal bli d&#248mt etter sine beste prestasjonar, ikkje sine d&#229rlegaste.

 155. Avil

  Sjå der, Simen trakk dette fram på bloggen min.
  Leste alt, inklusive kommentarer, og skulle til å spørje deg etter definisjonen din på fantasy, men fann den til sist.

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre"

  Ja, definerer du sjangeren slik at den først og framst berre inneheld det som er dårleg, så er jo alt innan sjangeren dårleg.

  Eg definerer fantasy annleis, og definerer derfor boka eg sjølv har skrive som fantasy.
  Eg ser ikkje sjanger som jernbaneskinner, men som eitt av to:

  1. Sjanger er grufulle dogmeregler som forfattaren kan pålegge seg sjølv for å utfordre sitt eige talent. Då eg avgjorde at eg skulle ha ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein læremeister i første kapittel følte eg at eg dreiv Lars von Trier-voodoo mot meg sjølv.

  2. Sjanger er kategoriar som først veks fram fordi bokhandlarane og anmeldarane elskar kategoriar, og deretter blir dei dyrka av alskens fabrikkskribentar og forlag som vil tene pengar ved å kopiere noko andre har hatt suksess med å skrive.

  Kopiane forringer ikkje originalane, og sjølv om ein skal akseptere sjangerkategoriane, kan ein i det minste forvente at dei skal bli dømt etter sine beste prestasjonar, ikkje sine dårlegaste.

 156. Avil

  Sjå der, Simen trakk dette fram på bloggen min.
  Leste alt, inklusive kommentarer, og skulle til å spørje deg etter definisjonen din på fantasy, men fann den til sist.

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre"

  Ja, definerer du sjangeren slik at den først og framst berre inneheld det som er dårleg, så er jo alt innan sjangeren dårleg.

  Eg definerer fantasy annleis, og definerer derfor boka eg sjølv har skrive som fantasy.
  Eg ser ikkje sjanger som jernbaneskinner, men som eitt av to:

  1. Sjanger er grufulle dogmeregler som forfattaren kan pålegge seg sjølv for å utfordre sitt eige talent. Då eg avgjorde at eg skulle ha ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein læremeister i første kapittel følte eg at eg dreiv Lars von Trier-voodoo mot meg sjølv.

  2. Sjanger er kategoriar som først veks fram fordi bokhandlarane og anmeldarane elskar kategoriar, og deretter blir dei dyrka av alskens fabrikkskribentar og forlag som vil tene pengar ved å kopiere noko andre har hatt suksess med å skrive.

  Kopiane forringer ikkje originalane, og sjølv om ein skal akseptere sjangerkategoriane, kan ein i det minste forvente at dei skal bli dømt etter sine beste prestasjonar, ikkje sine dårlegaste.

 157. Avil

  Sjå der, Simen trakk dette fram på bloggen min.
  Leste alt, inklusive kommentarer, og skulle til å spørje deg etter definisjonen din på fantasy, men fann den til sist.

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre"

  Ja, definerer du sjangeren slik at den først og framst berre inneheld det som er dårleg, så er jo alt innan sjangeren dårleg.

  Eg definerer fantasy annleis, og definerer derfor boka eg sjølv har skrive som fantasy.
  Eg ser ikkje sjanger som jernbaneskinner, men som eitt av to:

  1. Sjanger er grufulle dogmeregler som forfattaren kan pålegge seg sjølv for å utfordre sitt eige talent. Då eg avgjorde at eg skulle ha ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein læremeister i første kapittel følte eg at eg dreiv Lars von Trier-voodoo mot meg sjølv.

  2. Sjanger er kategoriar som først veks fram fordi bokhandlarane og anmeldarane elskar kategoriar, og deretter blir dei dyrka av alskens fabrikkskribentar og forlag som vil tene pengar ved å kopiere noko andre har hatt suksess med å skrive.

  Kopiane forringer ikkje originalane, og sjølv om ein skal akseptere sjangerkategoriane, kan ein i det minste forvente at dei skal bli dømt etter sine beste prestasjonar, ikkje sine dårlegaste.

 158. Landgaard

  Sj&#229 der, sj&#229 her. Artig at Simen trakk frem denne gamle mastodonten. Interessant konklusjon han trakk ogs&#229.

  La oss se p&#229 hva jeg ellers sa:

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. S&#229 langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (s&#229 langt jeg forel&#248big har lest, dvs. de tre f&#248rste b&#248kene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg b&#229ssette s&#229 lett."

  Ser du, jeg unngikk generaliseringsfella allerede den gangen.

  "Ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein l&#230remeister" h&#248res veldig ut som fantasy. Men hvordan passer din bok til de ulike punktene jeg har listet opp i innlegget?

 159. Avil

  Eg meiner at boka mi i alle fall ikkje er formularisk underhaldning, s&#229 eg dett vel utanfor kategorien der.

  Uansett driv eg jo ikkje med den "vanlege" middelalderfantasyen. Men la meg synse litt om eige verk.

  1. Lesarane meiner boka er kompleks og enkelte meiner den er for krevjande, s&#229 eit naivt og enklare univers er det nok ikkje. Karakterane mine har f&#229tt stort sett same tiln&#230rming relasjonelt og intrapsykisk som i samtidslitteraturen.

  2. Mytologisk eskapisme. Eg freister lyse opp det faktum at einkvar forteljing formar b&#229de den som lyttar og den som fortel, og at "sanninga" ikkje berre er vanskeleg tilgjengeleg, men ogs&#229 uvesentleg i h&#248ve moral og handling. heller ikkje her noko avvik fr&#229 den narrative moralen ein kan dr&#248fte i samtidslitteratur.

  3. Helene Uri las boka mi som eit feministisk prosjekt, sj&#248lv meiner eg den lyser opp sider ved menneska som nettopp er kj&#248nnsuavhengige.

  4. Det er ingen klokkeklar helteroman heller, sj&#248lv om soga ogs&#229 handlar om dei med religi&#248s og politisk makt i samfunnet. Det er heller ingen ironisk oppl&#248ysingsroma, men det gjer det ikkje sj&#248lvh&#248gtideleg heller, sj&#248lv om eg tar stoffet mitt alvorleg.

  5. Det moralske universet i Song for Eirabu forsyner ikkje lesaren med enkle modellar eller grunnlag for fanatisme, snarare tvert om.

 160. Landgaard

  Sjå der, sjå her. Artig at Simen trakk frem denne gamle mastodonten. Interessant konklusjon han trakk også.

  La oss se på hva jeg ellers sa:

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. Så langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (så langt jeg foreløbig har lest, dvs. de tre første bøkene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg båssette så lett."

  Ser du, jeg unngikk generaliseringsfella allerede den gangen.

  "Ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein læremeister" høres veldig ut som fantasy. Men hvordan passer din bok til de ulike punktene jeg har listet opp i innlegget?

 161. Avil

  Eg meiner at boka mi i alle fall ikkje er formularisk underhaldning, så eg dett vel utanfor kategorien der.

  Uansett driv eg jo ikkje med den "vanlege" middelalderfantasyen. Men la meg synse litt om eige verk.

  1. Lesarane meiner boka er kompleks og enkelte meiner den er for krevjande, så eit naivt og enklare univers er det nok ikkje. Karakterane mine har fått stort sett same tilnærming relasjonelt og intrapsykisk som i samtidslitteraturen.

  2. Mytologisk eskapisme. Eg freister lyse opp det faktum at einkvar forteljing formar både den som lyttar og den som fortel, og at "sanninga" ikkje berre er vanskeleg tilgjengeleg, men også uvesentleg i høve moral og handling. heller ikkje her noko avvik frå den narrative moralen ein kan drøfte i samtidslitteratur.

  3. Helene Uri las boka mi som eit feministisk prosjekt, sjølv meiner eg den lyser opp sider ved menneska som nettopp er kjønnsuavhengige.

  4. Det er ingen klokkeklar helteroman heller, sjølv om soga også handlar om dei med religiøs og politisk makt i samfunnet. Det er heller ingen ironisk oppløysingsroma, men det gjer det ikkje sjølvhøgtideleg heller, sjølv om eg tar stoffet mitt alvorleg.

  5. Det moralske universet i Song for Eirabu forsyner ikkje lesaren med enkle modellar eller grunnlag for fanatisme, snarare tvert om.

 162. Avil

  Eg meiner at boka mi i alle fall ikkje er formularisk underhaldning, så eg dett vel utanfor kategorien der.

  Uansett driv eg jo ikkje med den "vanlege" middelalderfantasyen. Men la meg synse litt om eige verk.

  1. Lesarane meiner boka er kompleks og enkelte meiner den er for krevjande, så eit naivt og enklare univers er det nok ikkje. Karakterane mine har fått stort sett same tilnærming relasjonelt og intrapsykisk som i samtidslitteraturen.

  2. Mytologisk eskapisme. Eg freister lyse opp det faktum at einkvar forteljing formar både den som lyttar og den som fortel, og at "sanninga" ikkje berre er vanskeleg tilgjengeleg, men også uvesentleg i høve moral og handling. heller ikkje her noko avvik frå den narrative moralen ein kan drøfte i samtidslitteratur.

  3. Helene Uri las boka mi som eit feministisk prosjekt, sjølv meiner eg den lyser opp sider ved menneska som nettopp er kjønnsuavhengige.

  4. Det er ingen klokkeklar helteroman heller, sjølv om soga også handlar om dei med religiøs og politisk makt i samfunnet. Det er heller ingen ironisk oppløysingsroma, men det gjer det ikkje sjølvhøgtideleg heller, sjølv om eg tar stoffet mitt alvorleg.

  5. Det moralske universet i Song for Eirabu forsyner ikkje lesaren med enkle modellar eller grunnlag for fanatisme, snarare tvert om.

 163. Landgaard

  Sjå der, sjå her. Artig at Simen trakk frem denne gamle mastodonten. Interessant konklusjon han trakk også.

  La oss se på hva jeg ellers sa:

  "For meg er fantasy i streng forstand en formularisk underholdningsgenre. Så langt er det ingenting av den fantasyen jeg har lest, som har sprengt grensene. Terry Goodkind havner trygt innenfor (så langt jeg foreløbig har lest, dvs. de tre første bøkene), men jeg aner selvsagt ikke om alle fantasyforfattere lar seg båssette så lett."

  Ser du, jeg unngikk generaliseringsfella allerede den gangen.

  "Ei ung, fattig jente til hest, ein konge og ein læremeister" høres veldig ut som fantasy. Men hvordan passer din bok til de ulike punktene jeg har listet opp i innlegget?

 164. Avil

  Eg meiner at boka mi i alle fall ikkje er formularisk underhaldning, så eg dett vel utanfor kategorien der.

  Uansett driv eg jo ikkje med den "vanlege" middelalderfantasyen. Men la meg synse litt om eige verk.

  1. Lesarane meiner boka er kompleks og enkelte meiner den er for krevjande, så eit naivt og enklare univers er det nok ikkje. Karakterane mine har fått stort sett same tilnærming relasjonelt og intrapsykisk som i samtidslitteraturen.

  2. Mytologisk eskapisme. Eg freister lyse opp det faktum at einkvar forteljing formar både den som lyttar og den som fortel, og at "sanninga" ikkje berre er vanskeleg tilgjengeleg, men også uvesentleg i høve moral og handling. heller ikkje her noko avvik frå den narrative moralen ein kan drøfte i samtidslitteratur.

  3. Helene Uri las boka mi som eit feministisk prosjekt, sjølv meiner eg den lyser opp sider ved menneska som nettopp er kjønnsuavhengige.

  4. Det er ingen klokkeklar helteroman heller, sjølv om soga også handlar om dei med religiøs og politisk makt i samfunnet. Det er heller ingen ironisk oppløysingsroma, men det gjer det ikkje sjølvhøgtideleg heller, sjølv om eg tar stoffet mitt alvorleg.

  5. Det moralske universet i Song for Eirabu forsyner ikkje lesaren med enkle modellar eller grunnlag for fanatisme, snarare tvert om.

 165. Landgaard

  Okei, Avil. Dette blir naturligvis vagt for en person som ikke har lest boken, siden du ikke g&#229r inn p&#229 handlingen.

  Imidlertid har jeg lest omtaler p&#229 noen blogger. Og det kan virke som om du har styrt unna den klassiske kontinentale (eller angloamerikanske) fantasysettingen og heller gjort brukt norr&#248ne elementer og vikinger. Men det p&#229pekes at profetier og skjebne spiller en sentral rolle i boken din, og d&#233t er vel nettopp noe jeg betrakter som veldig typisk for mye fantasy. At folk i v&#229r virkelige verden ikke har noen skjebne hengende over seg, at vi aldri utsettes for profetier (om vi ikke g&#229r til en alternativmesse, da). Alt virker bare &#229pent og tilfeldig, og at vi derfor fascineres veldig av mennesker som har en skjebne over seg og kryptiske profetier de m&#229 kjempe med og mot.

 166. Landgaard

  Okei, Avil. Dette blir naturligvis vagt for en person som ikke har lest boken, siden du ikke går inn på handlingen.

  Imidlertid har jeg lest omtaler på noen blogger. Og det kan virke som om du har styrt unna den klassiske kontinentale (eller angloamerikanske) fantasysettingen og heller gjort brukt norrøne elementer og vikinger. Men det påpekes at profetier og skjebne spiller en sentral rolle i boken din, og dét er vel nettopp noe jeg betrakter som veldig typisk for mye fantasy. At folk i vår virkelige verden ikke har noen skjebne hengende over seg, at vi aldri utsettes for profetier (om vi ikke går til en alternativmesse, da). Alt virker bare åpent og tilfeldig, og at vi derfor fascineres veldig av mennesker som har en skjebne over seg og kryptiske profetier de må kjempe med og mot.

 167. Landgaard

  Okei, Avil. Dette blir naturligvis vagt for en person som ikke har lest boken, siden du ikke går inn på handlingen.

  Imidlertid har jeg lest omtaler på noen blogger. Og det kan virke som om du har styrt unna den klassiske kontinentale (eller angloamerikanske) fantasysettingen og heller gjort brukt norrøne elementer og vikinger. Men det påpekes at profetier og skjebne spiller en sentral rolle i boken din, og dét er vel nettopp noe jeg betrakter som veldig typisk for mye fantasy. At folk i vår virkelige verden ikke har noen skjebne hengende over seg, at vi aldri utsettes for profetier (om vi ikke går til en alternativmesse, da). Alt virker bare åpent og tilfeldig, og at vi derfor fascineres veldig av mennesker som har en skjebne over seg og kryptiske profetier de må kjempe med og mot.

 168. Tilbaketråkk: Fantasylitteratur som middelaldersk eskapisme | Hvert ord er en fordom II

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.